3-18

3-18

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 OKTOBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan De Clerck aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over źde ratificatie van het Frans-Belgisch akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen╗ (nr. 3-25)

De heer Stefaan De Clerck (CD&V). - Er is vandaag uitgebreid gesproken over de uitbreiding en de versterking van Europa. De ratificatie van het Frans-Belgisch akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking is een belangrijk instrument om op het terrein de nodige maatregelen te kunnen nemen. Volgende week vindt in Noord-Frankrijk een belangrijke ontmoeting plaats waarbij de grensoverschrijdende samenwerking zal worden besproken. Op 25 april 2003 heeft de Ministerraad ter zake een voorontwerp van wet goedgekeurd. Wat is de timing voor de procedure tot ratificatie van het verdrag?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Het akkoord is een gemengd verdrag. Op federaal vlak is er reeds een advies van de Raad van State. Na ontvangst van het advies werd de memorie van toelichting aangepast. Na ondertekening van het document door de bevoegde ministers - ikzelf en minister Dewael - en door het Staatshoofd kan het ontwerp van wet bij de Senaat worden ingediend. De parlementaire goedkeuring op federaal vlak zal dus tegen het einde van dit jaar of begin 2004 zijn afgerond.

In de deelstaten ziet de toestand er als volgt uit. De instemmingsdecreten van het Waals Gewest van 6 juni 2003 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2003 voor eigen bevoegdheden en in dat van 24 juni 2003 voor de bevoegdheden waarvoor de uitoefening getransfereerd werd door de Franse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest ontvingen het advies van de Raad van State. Het dossier kan weldra in het Vlaams Parlement worden ingediend. In de Franse Gemeenschap werd het ontwerp van decreet op 30 juni 2003 naar het parlement verstuurd. Het zal in de loop van de maand november door de Raad van de Franse Gemeenschap worden onderzocht.

De ratificatie van het verdrag wordt door alle overheden als een prioritaire aangelegenheid beschouwd. Het is de bedoeling er zo spoedig mogelijk toe over te gaan.

Op het niveau van de Franse staat zal de parlementaire goedkeuring wellicht vˇˇr het einde van het jaar zijn afgerond. Het verdrag zal conform artikel 18 in werking treden de eerste dag van de tweede maand na uitwisseling van de ratificatie-instrumenten.