3-18

3-18

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 OKTOBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Ludwig CaluwÚ aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over źde maatregelen die de NMBS zal nemen op het ogenblik van de onderhoudswerken aan de ring rond Antwerpen╗ (nr. 3-33)

De voorzitter. - De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven.

De heer Ludwig CaluwÚ (CD&V). - Het Vlaams Gewest plant in de loop van de jaren 2004 en 2005 voor een periode van telkens 5 maanden grote onderhoudswerken aan de ring rond Antwerpen. In die periode zal het verkeer over de gehele lengte van de ring slechts over ÚÚn rijvak kunnen verlopen. Er wordt dan ook belangrijke verkeershinder verwacht, waarvan de economische schade op 890 miljoen euro wordt geraamd.

Teneinde de hinder die deze werken veroorzaken, te beperken, ben ik er steeds voorstander van geweest de werken uit te stellen tot een aantal belangrijke infrastructuurwerken in het Antwerpse afgerond zijn, in de eerste plaats het sluiten van de ring via de Oosterweeltunnel, maar als dat te lang duurt, toch minstens tot na de afwerking van de Noord-Zuid-spoorverbinding. Op dat ogenblik neemt de capaciteit op het Antwerpse spoorwegnet immers toe en zal er een nieuwe lijn met een nieuw station te Brecht zijn geopend, zodat het spoor dan veel meer reizigers zou kunnen vervoeren die liever niet in de file staan. Het Vlaams Gewest wil echter niet zo lang wachten.

Om de onvermijdelijk grote hinder in de periode van de werken toch enigszins te kunnen milderen, wordt aan alle overheden, maar ook aan bedrijven en particulieren gevraagd om enige creativiteit aan de dag te leggen en een aantal extra inspanningen te leveren. Volgens de Vlaamse minister voor Mobiliteit werd ook de NMBS daartoe verzocht. Zijn de voorstellen van de NMBS reeds klaar? Zo ja, waaruit bestaan ze?

Werden volgende voorstellen opgenomen in het plan van de NMBS: de heropening van stations in het Antwerpse voor de duur van de werken, zoals Antwerpen Linkeroever, Schelle, Hoboken, Mortsel Liersesteenweg, Kapellenbos; het openen van eventueel tijdelijke stations op plaatsen waar er makkelijk van de auto op de trein kan overgestapt worden; de invoering van een specifieke ringtrein op het ringspoor; de toename van de capaciteit op de bestaande treinen; het inleggen van extra treinen op de bestaande lijnen; de mogelijkheid om de fiets vlot en betaalbaar op de trein mee te nemen; specifieke tariefmaatregelen voor deze periode, bijvoorbeeld een eenheidsprijs van 1 euro voor vervoer op het Antwerpse stads- en voorstadsnet?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - De NMBS maakt deel uit van de werkgroep Minder Hinder, die maatregelen uitwerkt die ertoe moeten bijdragen de verkeershinder tijdens de onderhoudswerken te beperken.

De NMBS bestudeert onder meer de volgende maatregelen: versterking tijdens de piekuren; stand-by materieel; inrichting van Antwerpen-Noorderdokken als transferium voor werknemers in het havengebied en daarmee gepaard een groter treinaanbod te Antwerpen-Noorderdokken; inleggen van treinen naar het vormingsstation Antwerpen-Noord voor werknemers van bepaalde havenbedrijven; inleggen van treinen richting haven, rekening houdend met ploegenarbeid; inrichten van een park & ride-station langs de E313; aanpassing van de dienstregeling, rekening houdend met de huidige ontvangstcapaciteit te Antwerpen-Centraal. Positief is bijvoorbeeld de splitsing van de huidige L-trein in twee afzonderlijke verbindingen: Antwerpen-Herentals en Antwerpen-Aarschot. Ingevolge de werken kunnen er geen andere verbeteringen worden aangebracht, zoals de heropening op korte termijn van de stations van Schelle en Hoboken.

De heer Ludwig CaluwÚ (CD&V). - De prijzenswaardige inspanningen van de NMBS zijn nog voor verbetering vatbaar. Ik hoop daarom dat er rekening zal worden gehouden met mijn suggesties en dat ze in de volgende weken of maanden zullen worden gerealiseerd.