3-197/1

3-197/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2003

2 SEPTEMBER 2003


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek

(Ingediend door de heer Ludwig CaluwÚ)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 24 februari 2003 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 2-355/1 ş 1999/2000).

Overeenkomstig artikel 276 van het Strafwetboek wordt smaad door woorden, daden, gebaren of bedreigingen gepleegd tegen een ministerieel ambtenaar, een agent die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of tegen enig ander persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van hun bediening, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro.

Hoewel smaad nooit valt goed te praten, rijst de vraag of hij in alle gevallen tot gevangenisstraf moet leiden. Artikel 276 laat immers niet toe enkel een geldboete op te leggen, terwijl bijvoorbeeld het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen wel bestraft kan worden met alleen een geldboete (zie artikel 398 van het Strafwetboek).

De burger van vandaag is mondiger geworden, wat er vaker toe leidt dat hij in discussie treedt met de verbaliserende agent(en). Het gebeurt wel eens dat men, niet altijd echt gewild, een indruk van oneerbiedigheid of onbeleefdheid wekt of dat bepaalde woorden verkeerd ge´nterpreteerd worden.

Moet zulk gedrag steeds met gevangenisstraf worden bestraft ? Kan het, met andere woorden, niet volstaan dat in bepaalde, minder ernstige gevallen enkel een geldboete wordt opgelegd ? Ons inziens wel.

Er wordt daarom voorgesteld de rechter, bij de bestraffing van smaad, de keuze te laten tussen het opleggen van een geldboete, van een gevangenisstraf of van beide samen. Aan de straffen zelf wordt niet geraakt.

Er kan ten slotte ook nog op gewezen worden dat artikel 280 van het Strafwetboek niet wordt gewijzigd, zodat het toebrengen van slagen aan een agent sowieso steeds aanleiding zal geven tot een gevangenisstraf Ún een geldboete.

Ludwig CALUW╔.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 276 van het Strafwetboek wordt aangevuld als volgt :

ź of met ÚÚn van die straffen alleen ╗.

21 juli 2003.

Ludwig CALUW╔.