3-12

3-12

Sénat de Belgique

Annales

VENDREDI 1er AOÛT 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi-programme (Doc. 3-137) (Procédure d'évocation)

De heer Etienne Schouppe (CD&V). - Ik wil toch eerst de aandacht van de Senaat vestigen op het volgende. Wie de bespreking van de programmawet heeft gevolgd, heeft gehoord wat de heer Reynders heeft gezegd over het moment waarop de accijnzen worden verhoogd. De heer Reynders vroeg de Senaat uitdrukkelijk hem niet in een keurslijf op te sluiten. Hij ging ervan uit dat, gelet op de prijsverhoging enkele dagen geleden, de internationale markt wel zou bepalen wanneer er in België een tariefverhoging zou komen. De meerderheid van Nederlandstalige en Franstalige socialisten en liberalen waren het daarmee eens.

Normaal treedt een wet in werking tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. CD&V stelde dus voor dat er in geen geval vóór 10 augustus maatregelen die in de programmawet vervat zijn, van kracht zouden worden. We stellen echter vast dat er nog vóór de goedkeuring van het ontwerp in de Senaat al een Belgabericht is waarin wordt aangekondigd welke prijsverhogingen op maandag 4 augustus 2003 van kracht worden. De regering heeft dus geen enkel respect voor wat er in het parlement gebeurt en houdt nog veel minder rekening met de procedures die moeten worden gevolgd. Dat is een schande. De regering zet ons als het ware in ons `parlementaire blootje'. Wij wensen dat formeel aan te klagen.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - De heer Schouppe is nieuw in de Senaat. Hij zal nog wel ontdekken dat ministers vaak vooruitziend zijn en, in de veronderstelling dat de wet op vrijdag wordt goedgekeurd, alvast de nodige teksten klaarmaken. Zo vermijden ze dat er in het weekend overuren gepresteerd moeten worden, wat veel geld kost. Een attent journalist weet dat.

De heer Etienne Schouppe (CD&V). - De heer Coveliers is decennia geleden afgestudeerd als eminent jurist en heeft intussen de parlementaire praktijk leren kennen. Hij zou derhalve moeten weten - ik als niet-jurist weet dat zelfs - dat een wet pas in werking treedt tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Ik heb tien dagen geleden niets gelezen in het Staatsblad.

De voorzitter. - Mijnheer Schouppe, ik begrijp wat u wil zeggen, maar een bericht van Belga is geen koninklijk besluit. Wanneer de wet over enkele minuten wordt goedgekeurd, zal de Koning een koninklijk besluit kunnen tekenen. Dat kan niet vooraf gebeuren. Het Belgabericht heeft dus geen enkel belang.

De heer Etienne Schouppe (CD&V). - Een persmededeling van Belga staat vooralsnog niet boven een wet of boven de praktijk van het Belgische democratische bestel. Daarom moet Belga de Belgische wetten respecteren en mag het geen berichten publiceren die vooruitlopen op een wetsontwerp dat de Senaat nog niet heeft goedgekeurd.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 5 de MM. Schouppe et Caluwé.

Vote nº 1

Présents : 61
Pour : 17
Contre : 42
Abstentions : 2

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 6 de MM. Schouppe et Caluwé.

Vote nº 2

Présents : 61
Pour : 17
Contre : 41
Abstentions : 3

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour les amendements nos 7 et 8 de MM. Schouppe et Caluwé. Ces amendements ne sont donc pas adoptés.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 9 de MM. Schouppe et Caluwé.

Vote nº 3

Présents : 63
Pour : 18
Contre : 41
Abstentions : 4

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour l'amendement nº 10 de MM. Schouppe et Caluwé. Cet amendement n'est donc pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 11 de MM. Schouppe et Caluwé.

Vote nº 4

Présents : 62
Pour : 18
Contre : 42
Abstentions : 2

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 12 de MM. Schouppe et Caluwé.

Vote nº 5

Présents : 62
Pour : 19
Contre : 41
Abstentions : 2

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 1 de Mme Lizin.

Vote nº 6

Présents : 62
Pour : 20
Contre : 39
Abstentions : 3

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour l'amendement nº 2 de Mme Lizin. Cet amendement n'est donc pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 13 de MM. Schouppe et Caluwé.

Vote nº 7

Présents : 62
Pour : 19
Contre : 41
Abstentions : 2

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour les amendements nos 14 et 15 de MM. Schouppe et Caluwé. Ces amendements ne sont donc pas adoptés.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 16 de MM. Schouppe et Caluwé.

Vote nº 8

Présents : 62
Pour : 18
Contre : 42
Abstentions : 2

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour les amendements nos 17 et 27 de MM. Schouppe et Caluwé. Ces amendements ne sont donc pas adoptés.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 18 de MM. Schouppe et Caluwé.

Vote nº 9

Présents : 62
Pour : 18
Contre : 41
Abstentions : 3

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour les amendements nos 19 et 20 de MM. Schouppe et Caluwé. Ces amendements ne sont donc pas adoptés.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 25 de M. Verreycken.

Vote nº 10

Présents : 62
Pour : 9
Contre : 45
Abstentions : 8

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 26 de Mme Thijs.

Vote nº 11

Présents : 62
Pour : 18
Contre : 42
Abstentions : 2

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 23 de Mmes Thijs et De Schamphelaere.

Vote nº 12

Présents : 62
Pour : 10
Contre : 42
Abstentions : 10

-L'amendement n'est pas adopté.

-Le même résultat de vote est accepté pour l'amendement nº 24 de Mmes Thijs et De Schamphelaere. Cet amendement n'est donc pas adopté.

M. le président. - Nous votons à présent sur l'ensemble du projet de loi.

Vote nº 13

Présents : 63
Pour : 41
Contre : 22
Abstentions : 0

-Le projet de loi est adopté sans modification. Par conséquent, le Sénat est censé avoir décidé de ne pas l'amender.

-Il sera transmis à la Chambre des représentants en vue de la sanction royale.

M. Philippe Mahoux (PS). - J'aurais fait ma déclaration avant le vote si le président avait regardé de mon côté.

Je voudrais dire qu'à l'égard de la loi-programme, notre groupe a exprimé ce qu'est la solidarité d'une majorité. De nombreux membres, voire tous les membres de mon groupe sont particulièrement sensibles au problème des créances alimentaires. Nous avons entendu la réponse du ministre des Finances... (Protestations sur les bancs du CD&V et du CDH) Ce problème des créances alimentaires doit être revu à la rentrée parlementaire. Le ministre des Finances s'y est engagé et nous en avons pris acte.

Il est un autre élément important qui justifie notre vote et sur lequel je voudrais donc également attirer une fois encore l'attention. Il s'agit du problème des cartes d'identité électroniques et de ses conséquences possibles sur la protection de la vie privée et sur les finances communales.

M. le président. - Monsieur Mahoux, je vous ai donné la parole alors que vous ne l'aviez pas demandée avant le vote. Puisque je vous l'ai accordée après le vote, je l'accorde aussi à tous les groupes qui la souhaitent.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Aangezien er verklaringen na de stemming worden aanvaard, wil ik toch ook een persoonlijk nootje toevoegen.

Ik heb de debatten over de programmawet integraal bijgewoond. Vooraleer op vakantie te vertrekken, wil ik na die prachtige bloemlezing uit De bello Gallico nog eventjes de bijbelse toer opgaan.

Ik ben er voor de volle 100% van overtuigd dat de programmawet is ingegeven door de milieubewuste bezorgdheid voor de Kyotoakkoorden. De politiek heeft nu eenmaal altijd behoefte aan dogma's en axioma's. Destijds was dat de Maastrichtnorm, nu is dat de Kyotonorm. Ik vrees echter dat dit in deze zittingsperiode een heilige koe wordt. Heilige koeien baren meestal gouden kalveren. Om een gouden kalf te voeden... (Gelach)

Vergeef mij, mijnheer Schouppe, ik ben afkomstig uit een landbouwstreek, waar geen treinen rijden en ik ben dus aangewezen op dierlijke kracht.

Om een gouden kalf te voeden, is er een heel goede melkkoe nodig.

Iedereen weet dat ik de belangen van de normale chauffeur verdedig. Wel, ik vrees dat de auto en de benzine weerom die melkkoe aan het worden zijn. Ik begrijp de bezorgdheid van de regering voor het milieu. Begrijp alsjeblief ook een beetje mijn bezorgdheid: ik hoop dat het daarmee nu stilletjes aan ophoudt.

Collega's, ik dank u en wens u een prachtige vakantie in de Oostendse zon.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Je tiens à préciser que si j'ai voté en faveur de la loi-programme, c'est parce que je m'incline devant la démocratie et le résultat du vote sur mon amendement. Pour moi, ce report du Fonds des créances alimentaires est une erreur profonde. Nous veillerons à ce que M. Reynders respecte ce qu'il a dit mais je ne peux pas considérer qu'il se soit clairement engagé à respecter la loi que des femmes parlementaires ont mis quinze ans à faire adopter et qui concerne des femmes très pauvres.

Mme Christine Defraigne (MR). - Je ne dirai que ceci : que Mme Lizin s'adresse à son ministre du budget !

Mme Isabelle Durant (ECOLO). - Merci pour ces conflits au sein de la majorité. Je déplore évidemment aussi le report de ce fonds. Ce dossier s'est construit peu à peu au parlement, malgré certaines réticences au sein de la majorité de l'époque, pour aboutir finalement à un projet tout à fait satisfaisant. Les montants à y consacrer étaient faibles et vraiment acceptables. Je regrette vivement que ce dossier n'ait pas été considéré comme une priorité lors de l'élaboration de cette loi-programme. Je constate que l'amendement réellement sensé de Mme Lizin n'a pas été retenu. Je prends bonne note de l'engagement du groupe PS de veiller à ce que cette question soit à nouveau discutée en septembre. Nous y serons particulièrement attentifs. Comme je l'ai dit au premier ministre à l'occasion de la déclaration du gouvernement, c'est très bien de féminiser un gouvernement, de même que nos parlements, mais ce serait encore mieux de poser des actes concrets à l'égard des femmes et de tenir les engagements pris par le gouvernement précédent, au nom de la demande parlementaire. À ce titre, nous assistons à une double dénégation du travail fourni. Il est impératif d'y revenir dans les plus brefs délais.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - Je voudrais simplement dire que, dans ce dossier, il n'y a pas les bons d'une côté et les mauvais de l'autre.

La décision de report a été prise par l'ensemble du gouvernement, madame Lizin. Je suis d'accord avec vous, nous sommes tous solidaires, hommes et femmes de cette assemblée, quant à la mise sur pied de ce fonds de créances alimentaires. J'espère que l'ensemble des membres du gouvernement veillera à ce que, le 1er septembre de l'année prochaine, ce fonds soit fonctionnel.

Le ministre des Finances a dit qu'il était prêt. Que l'ensemble du gouvernement le soit aussi !

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De verkiezingsshow is voorbij. Vandaag zien we weer de realiteit. De beloften worden niet nagekomen. De wetten die werden aangenomen, worden niet nageleefd. Denken wij maar aan de kruispuntbank, het enige loket, de ecotaksen enzovoort. De oprichting van het Alimentatiefonds wordt uitgesteld.

De programmawet spreekt tal van verkiezingsbeloften tegen. Voor de verkiezingen wordt beloofd de belastingen te verlagen, na de verkiezingen worden ze meteen verhoogd.

Het masker is afgevallen. Als de mensen terug zijn uit vakantie zullen ze zien wat voor een regering ze hebben en hoe groot haar cohesie en haar verstandhouding wel zijn. We zullen nog wat beleven, maar niet zoals ik wel zou willen.

M. René Thissen (CDH). - Je voudrais dire très brièvement qu'il n'a pas suffi au gouvernement d'utiliser la période des vacances pour faire passer un nouveau train de taxes et renier ses engagements pris avant les élections. La majorité essaie maintenant de se donner bonne conscience. C'est tout à fait inacceptable.

Mme Marie-José Laloy (PS). - J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur le fonds des créances alimentaires pendant les débats et en commission. Je voudrais néanmoins redire que le groupe socialiste n'est certainement pas suspect de ne pas avoir tenté de faire avancer ce dossier depuis de nombreuses années. (Protestations sur les bancs CDH et CD&V)

Nous avons été plusieurs à regretter que ce dossier n'ait pas abouti à la fin de la législature précédente, mais nous avons reçu des engagements fermes, et, comme les autres membres qui ont pris la parole, nous les ferons respecter.

M. René Thissen (CDH). - Pour les promesses, madame Laloy, ce gouvernement est excessivement fort. Nous l'avons constaté pendant ces quatre dernières années.

M. le président. - Je crois que chacun a été compris.