3-4

3-4

Belgische Senaat

Handelingen

MAANDAG 14 JULI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Eedaflegging van opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister werden benoemd

De voorzitter. - Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van senatoren-opvolgers overeenkomstig artikel 50 van de Grondwet en artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931.

Het woord is aan mevrouw Defraigne om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

Mevrouw Christine Defraigne (MR), rapporteur. - Het Bureau heeft de geloofsbrieven onderzocht van de heer Destexhe en de heer Noreilde, senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om de heren Michel en Verhofstadt te vervangen overeenkomstig artikel 50 van de Grondwet en artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931.

Van de andere kant heeft het Bureau vastgesteld dat mevrouw Françoise Schepmans, eerste opvolgster op de MR-lijst, bij brief van heden heeft laten weten dat zij aan haar mandaat verzaakt.

Aangezien de geloofsbrieven van de beide voornoemde opvolgers op 5 juni jongstleden door onze assemblee geldig verklaard zijn, heeft het Bureau het niet nodig geacht een bijkomend onderzoek te verrichten.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen, de heer Alain Destexhe en de heer Stefaan Noreilde toe te laten als lid van de Senaat

-De besluiten van het verslag worden aangenomen bij zitten en opstaan.

De voorzitter. - Ik verzoek de leden wier geloofsbrieven geldig zijn verklaard, de grondwettelijke eed af te leggen.

-De heer Alain Destexhe legt de grondwettelijke eed af in het Frans en in het Nederlands, de heer Stefaan Noreilde legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

De voorzitter. - Ik geef aan deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator. (Algemeen applaus)