3-47/1

3-47/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2003

9 JULI 2003


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek

(Ingediend door mevrouw Clotilde Nyssens)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 9 april 2003 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 2-1598/1 2002/2003).

In zijn laatste jaarverslag wijst het Hof van Cassatie terecht op een anomalie inzake de bevoegdheden die het Gerechtelijk Wetboek verleent aan de arbeidsgerechten.

In een arrest van de derde kamer van het Hof van Cassatie, geveld op 5 november 2001 (rolnummer S000035 F) staat het volgende :

De vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade, gegrond op een verzekeringspolis naar gemeen recht die door de RVA wordt gesloten ten einde aan de stagiairs in beroepsopleiding dezelfde voordelen te waarborgen als die welke ingevolge de Arbeidsongevallenwet ten laste van de verzekeraar worden gelegd, is geen geschil betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding en evenmin een vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade; de arbeidsrechtbank is niet bevoegd om ervan kennis te nemen.

Zoals het nu gesteld is met de bevoegdheden van de arbeidsrechtbanken, blijkt die oplossing volstrekt gerechtvaardigd.

Het is echter niet logisch dat de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn om dat soort betwistingen te beslechten : zij zijn immers de natuurlijke rechter inzake geschillen betreffende arbeidsongevallen.

Het is dus raadzaam artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek aan te vullen met een bepaling, die een dergelijke bevoegdheid expliciet verleent aan de arbeidsrechtbanken.

Het lijkt niet nodig af te wijken van de algemene regels over de toepassing op de lopende geschillen van de door dit voorstel ingevoerde wijzigingen inzake bevoegdheden.

Daarin voorziet dit voorstel.

Clotilde NYSSENS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij wet van 24 juni 1969 en bij wet van 16 augustus 1971, wordt aangevuld als volgt :

5 van de vorderingen betreffende de vergoeding van de schade voor personen in beroepsopleiding die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg naar en van het werk in de zin van de wetgeving op de arbeidsongevallen voor werknemers.

Art. 3

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin zij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

23 juni 2003.

Clotilde NYSSENS.