2-282

2-282

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 2 APRIL 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (Stuk 2-1531) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001 (Stuk 2-1560)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Stuk 2-1517) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot oprichting van federale raden van landmeters-experten (Stuk 2-1553)

Wetsontwerp tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert (Stuk 2-1554) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot oprichting van federale raden van landmeters-experten (Stuk 2-1553)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert (Stuk 2-1554) (Evocatieprocedure)

Voorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (van de heer Jan Steverlynck c.s., Stuk 2-1289)

Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (Stuk 2-1562)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het voorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (van de heer Jan Steverlynck c.s., Stuk 2-1289)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (Stuk 2-1562)

Wetsontwerp houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen (Stuk 2-1493) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Stuk 2-1556)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s., Stuk 2-1457)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over «de gevolgen van het luchtverkeer te Brussel-Nationaal voor het milieu» (nr. 2-997)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de termijn die de Raad van State uittrekt voor het verstrekken van een advies over wetsvoorstellen en voorstellen van decreet» (nr. 2-995)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën over «de herschatting van de waarde van onroerende goederen van een nalatenschap» (nr. 2-1001)

Berichten van verhindering