2-279

2-279

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 MARS 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Ordre des travaux

De heer Marcel Colla (SP.A). - Ik kreeg zopas een uitnodiging voor een gemeenschappelijke vergadering met de Kamer van volksvertegenwoordigers over de situatie in Irak. Mag ik ervan uitgaan dat het Bureau van de Senaat van oordeel is dat België een militaire missie in Irak heeft? Anders begrijp ik niet waarom de leden van de commissie Deelname aan buitenlandse missies uitgenodigd zijn. Sta me toe als voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging deze vormelijke opmerking te maken.

De gemeenschappelijke vergadering heeft morgen plaats om 14 uur. Maar morgen wordt hier in plenaire vergadering het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie Grote Meren besproken. Dat dit debat op een vrijdag om 14 uur geagendeerd wordt, is al een waardemeter van de interesse van deze Hoge Vergadering voor dit onderwerp!

Wordt er verondersteld dat de bespreking om 16 uur gedaan zal zijn of zal de bespreking worden onderbroken? De voorzitter, een ondervoorzitter, de twee rapporteurs en twee leden van de onderzoekscommissie zijn lid van de commissie Deelname aan buitenlandse missies. Als die allemaal vertrekken, zal hier waarschijnlijk niet veel volk meer zitten.

Hoe zal dit alles worden georganiseerd? Zal het debat over het verslag van de onderzoekscommissie vlug worden afgehaspeld, zodat we om 16 uur naar de gemeenschappelijke vergadering kunnen? Of wordt de plenaire vergadering onderbroken en mogen we een hotelkamer reserveren voor de nacht van vrijdag op zaterdag?

M. Philippe Mahoux (PS). - L'intitulé est une suggestion de la Chambre et je ne l'ai effectivement pas trouvé tout à fait adéquat. Cela dit, donner deux dénominations à une même réunion en fonction de l'assemblée me paraît absurde. Je me range donc à la remarque de M. Colla : l'intitulé n'est pas bon, mais ce n'est pas dramatique.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - De convocatie is in tegenspraak met de beslissing van het Bureau. Er werd een oproep gedaan tot de politieke fracties om vertegenwoordigers aan te wijzen voor de vergadering van morgenmiddag. Dat moeten echter niet per definitie de leden van de commissie Deelname aan buitenlandse missies zijn. De convocatie moet dus worden aangepast aan de beslissing van het Bureau en opnieuw worden rondgedeeld.

M. Philippe Mahoux (PS). - De deux choses l'une : ou bien c'est la commission du suivi des missions à l'étranger qui est convoquée ; dans ce cas, les membres ne sont pas interchangeables. Je pense que telle était la proposition du gouvernement. Ou bien il s'agit d'une réunion ad hoc Chambre/Sénat et, à ce moment, nous ne sommes pas dans le même cas de figure.

Dans l'état actuel des choses, la demande du gouvernement est qu'au niveau du Sénat en tout cas, la commission de contrôle des missions à l'étranger soit convoquée. Cela a été fait. Les membres ne sont pas interchangeables, sauf si les groupes en avaient décidé autrement. C'est une liberté qui est laissée aux groupes.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Minstens twee politieke fracties hebben al beslist om een ander lid naar de vergadering af te vaardigen. Ik heb dit officieel, schriftelijk, gedaan en ik meen dat ook collega Vandenberghe een wijziging heeft voorgesteld.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - De regering heeft niet te beslissen wie de Senaat zal vertegenwoordigen.

Vanochtend heb ik een mondelinge vraag ingediend over de juridische draagwijdte van de door de regering ingeroepen argumentatie aangaande de doorvoerrechten van derde landen. Er werd gezegd dat ik die vraag niet in het publiek kon stellen, maar dat ze in commissie moet worden behandeld. Ik heb erop gewezen dat ik geen lid ben van de commissie. Men kan van mij toch niet vragen dat ik andere commissieleden uit de commissie verwijder om zelf een politieke vraag te stellen.

De conclusie is volgens mij dat er volgende week een openbaar debat over mijn vraag moet komen. Ik acht me op geen enkele wijze gebonden door beslissingen van de regering. De regering mag beslissen, maar ik heb het recht om een publiek debat te voeren over het standpunt van de regering inzake de juridische draagwijdte van internationale verplichtingen die geheim zouden zijn. Dat was trouwens mijn enige vraag. Ik was niet van plan om al die andere aspecten te behandelen.

M. le président. - Je crois que le gouvernement a fait cette proposition de groupe de travail en partant de la commission du Sénat qui existait déjà et avait une certaine expérience. Il invite des parlementaires de la Chambre à les rejoindre, et je lis dans le compte rendu de la Chambre les propos de M. De Croo : la commission se réunira à huis clos mais ne sera pas tenue au secret. En effet, les députés n'ont pas le même statut que les sénateurs dans cette sorte de groupe ad hoc.

En clair, je ne crois pas qu'on pourrait empêcher un membre du Sénat qui souhaiterait s'y rendre en plus, de le faire.

Cela dit, je pense qu'il y a quatre ans, dans une situation similaire concernant la crise du Kosovo, une technique de même nature avait été plus ou moins adoptée.

M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Il y avait des militaires belges au Kosovo.

Als ik goed ben ingelicht, houdt de Kamer trouwens komende maandag een openbaar debat over de verschillende vragen die kunnen worden gesteld over de juridische draagkracht van de houding van de regering. De regering kan bezwaarlijk zelf allerlei verklaringen afleggen over de wettigheid van haar houding en tegelijk de parlementsleden die daar een discussie over willen houden, verplichten dat met gesloten deuren te doen. Dat kan niet. Vanuit een verdediging van de democratische rechten van de oppositie vraag ik dat mijn vraag om uitleg op de agenda wordt gezet. (Applaus)

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - De regering is er klaarblijkelijk van uitgegaan dat er bij de Senaat een commissie Deelname aan buitenlandse missies bestaat. Ondertussen hebben de kamerfracties al de kans gekregen om hun vertegenwoordigers aan te wijzen. Tijdens de discussie in het Bureau heb ik zelf met de eerste minister getelefoneerd. Hij maakt geen enkel bezwaar tegen de aanwezigheid van de heer Vandenberghe op deze vergadering. Hetzelfde geldt allicht voor de heer Lozie.

De heer Marcel Colla (SP.A). - Ik heb niet met de premier getelefoneerd, maar ik vind het wel eigenaardig dat de commissie Deelname aan buitenlandse missies, zij het in een speciale samenstelling, gevraagd worden deze vergadering bij te wonen. Het blijft voor mij nog steeds een raadsel wat de oorlog in Irak en de Belgische houding ter zake met buitenlandse missies te maken heeft. Maar waarschijnlijk zal dat wel een raadsel blijven.

Ik had nog een andere vraag. Wat gebeurt er met het debat in de plenaire vergadering van morgen? Schorsen we dat om 16 uur?

M. le président. - Je constate que ce moment a été fixé sur proposition du premier ministre. Je comprends qu'il ait voulu que cela ait lieu le plus rapidement possible. Nous adapterons nos travaux à la situation.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je viens de prendre connaissance des propos qu'a tenus le président de la Chambre.

La convocation reste ce qu'elle est mais, au début de la séance de cette commission, nous verrons qui sera présent et nous déciderons si nous travaillons dans le cadre de la commission du suivi des missions à l'étranger ou dans un autre cadre puisque je vois que les règles ne sont pas les mêmes. Il ne faudrait pas que l'on soupçonne des collaborateurs de parlementaires du Sénat ou des fonctionnaires du Sénat d'avoir manqué à leur serment de confidentialité !

M. René Thissen (CDH). - Ayant assisté à la séance de la Chambre la semaine dernière, j'ai pu constater que l'opposition demandait à être associée à la problématique relative à la guerre en Irak et non à toutes les missions qui seraient envoyées à l'étranger.

Le premier ministre a répondu favorablement à cette demande et je ne pense pas que qui que ce soit ait indiqué que la représentation du Sénat devait nécessairement être assurée par la commission du suivi des missions à l'étranger.

Cela veut donc dire qu'un représentant, par groupe, de la Chambre va participer à ces travaux tout à fait spécifiques jusqu'au moment des élections.

Nous avons le choix. Soit nous décidons que la commission du suivi s'occupera du problème - bien qu'il s'agisse d'une mission ponctuelle ne s'inscrivant peut-être pas tout à fait dans les compétences de ladite commission, vu les spécificités qu'elle renferme - soit nous désignons d'autres personnes qui s'en occuperont.

Certains sont partis du principe que cette tâche revenait à la commission du suivi, mais ce n'est pas dit d'avance.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - De eerste minister wil in een gezamenlijke vergadering van Kamer en Senaat, die kan worden bijgewoond door een afgevaardigde van elke democratische partij, de parlementsleden in lichten over de stand van zaken. Daarom noemt de regering deze bijeenkomst geen commissie, maar een speciaal initiatief om de stand van zaken rond Irak te kunnen bediscussiëren. De eerste minister wil zo'n bijeenkomst ook organiseren na de ontbinding van de beide Kamers. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen, zou ik denken. Nu zitten we hier te discussiëren over de vraag wie aan die discussie mag deelnemen. Op de vergadering van het Bureau heeft de regering op die vraag onmiddellijk een antwoord gegeven.

We moeten blij zijn dat we geïnformeerd worden door de regering. Wie volgende week nog een vraag om uitleg wil stellen, kan dat trouwens nog altijd doen.

M. le président. - Le Bureau propose l'ordre du jour suivant pour la semaine prochaine :

Mercredi 2 avril 2003 à 14 heures

Prise en considération de propositions.

Procédure d'évocation

Projet de loi relatif aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ; Doc. 2-1531/1. (Pour mémoire)

Procédure d'évocation

Projet de loi modifiant la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ; Doc. 2-1517/1.

Procédure d'évocation

Projet de loi modifiant la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction et la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte ; Doc. 2-1279/1 à 3.

Projet de loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts ; Doc. 2-1553/1.

Procédure d'évocation

Projet de loi protégeant le titre et la profession de géomètre-expert ; Doc. 2-1554/1.

Procédure d'évocation

Projet de loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement ; Doc. 2-1493/1. (Pour mémoire)

Projet de loi approuvant l'avenant du 15 août 2002 à l'accord de coopération entre l'État, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale du 4 juillet 2000, approuvé par la loi du 26 juin 2001 ; Doc. 2-1560/1. (Pour mémoire)

Projet de loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements ; Doc. 2-1556/1. (Pour mémoire)

Procédure d'évocation

Projet de loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles ; Doc. 2-1555/1.

Proposition de loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel des professions intellectuelles prestataires de services agréées (de M. Jan Steverlynck et consorts) ; Doc. 2-1289/1 à 3.

Proposition de loi modifiant le Code pénal et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de renforcer les sanctions à l'égard des personnes qui se livrent à la traite et au trafic de mineurs non accompagnés (de Mme Nathalie de T' Serclaes et consorts) ; Doc. 2-1457/1.

À partir de 18 heures : Votes nominatifs sur l'ensemble des points à l'ordre du jour dont la discussion est terminée.

Jeudi 3 avril 2003

le matin à 10 heures

Projet de loi insérant un article 442bis dans le Code d'instruction criminelle ; Doc. 2-1156/1 à 4. (Pour mémoire)

Projet de loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre ; Doc. 2-1535/1.

Procédure d'évocation

Projet de loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix ; Doc. 2-1536/1.

Projet de loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire ; Doc. 2-1537/1.

Projet de loi modifiant les articles 357 et 362 du Code judiciaire ; Doc. 2-1557/1. (Pour mémoire)

Projet de loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales ; Doc. 2-1559/1.

À joindre :

Proposition de loi modifiant l'article 332 du Code d'instruction criminelle et l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (de M. Paul Galand et consorts) ; Doc. 2-1529/1.

Proposition de loi relative à l'agrément de certaines associations sans but lucratif d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence (de M. Jean-Pierre Malmendier) ; Doc. 2-385/1 et 2.

Proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (de M. Josy Dubié et consorts) ; Doc. 2-1158/1 à 12. (Pour mémoire)

l'après-midi à 15 heures

Prise en considération de propositions.

Questions orales.

Procédure d'évocation

Projet de loi-programme ; Doc. 2-1566/1. (À transmettre par la Chambre)

Projet de déclaration de révision de la Constitution ; Doc. 2-1549/1.

À joindre :

Proposition de déclaration de révision de l'article 151 de la Constitution (de MM. Wim Verreycken et Joris Van Hauthem) ; Doc. 2-63/1 ;

Proposition de déclaration de révision des articles 99 et 104 de la Constitution en vue d'insérer des dispositions nouvelles relatives à l'égalité de représentation des femmes et des hommes (de Mme Sabine de Bethune et consorts) ; Doc. 2-250/1 ;

Proposition de déclaration de révision du titre II de la Constitution en vue d'y insérer des dispositions nouvelles relatives aux droits de l'enfant (de Mme Sabine de Bethune et consorts) ; Doc. 2-327/1 ;

Proposition de déclaration de révision de l'article 72 de la Constitution, en vue de l'abroger (de MM. Wim Verreycken et Roeland Raes) ; Doc. 2-454/1 ;

Proposition de déclaration de révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article permettant de priver les groupements liberticides du bénéfice des subventions, moyens et mandats octroyés à des groupements politiques, économiques, sociaux ou culturels en raison des services qu'ils rendent à la collectivité (de Mme Marie Nagy et consorts) ; Doc. 2-870/1 ;

Proposition de déclaration de révision de l'article 142 de la Constitution, en vue d'y ajouter un paragraphe attribuant à la Cour d'arbitrage la compétence de statuer dans les autres cas prévus par la Constitution (de Mme Marie Nagy et consorts) ; Doc. 2-871/1 ;

Proposition de déclaration de révision de l'article 113 de la Constitution (de MM. Vincent Van Quickenborne et Jean-Marie Dedecker) ; Doc. 2-1008/1 ;

Proposition de déclaration de révision du décret nº 5 du 24 novembre 1830 portant exclusion perpétuelle de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique (de MM. Frank Creyelman et Wim Verreycken) ; Doc. 2-1382/1 ;

Proposition de déclaration de révision de l'article 59 de la Constitution, en vue de ne plus soustraire les sénateurs de droit à la procédure judiciaire ordinaire (de M. Wim Verreycken) ; Doc. 2-1383/1 ;

Proposition de déclaration de révision des articles 76 et 142 de la Constitution, en vue de garantir aux Belges le droit à une législation élaborée correctement et conformément aux principes démocratiques (de M. Jacques D'Hooghe) ; Doc. 2-1541/1 ;

Proposition de déclaration de révision de l'article 195, alinéas 2 à 5, de la Constitution (de M. Vincent Van Quickenborne) ; Doc. 2-1546/1 ;

Proposition de déclaration de révision de la Constitution (de M. Luc Van den Brande et consorts) ; Doc. 2-1547/1.

Procédure d'évocation

Projet de loi réglementant le prix du livre ; Doc. 2-1532/1. (Pour mémoire)

Projet de loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; Doc. 2-1551/1.

La criminalité organisée en Belgique ; Doc. 2-425/1.

À partir de 18 heures :

Votes nominatifs sur l'ensemble des points à l'ordre du jour dont la discussion est terminée.

Vote nominatif sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur l'exploitation et le commerce légaux et illégaux de richesses naturelles dans la région des Grands Lacs au vu de la situation conflictuelle actuelle et de l'implication de la Belgique ; Doc. 2-942/1.

Vote nominatif sur la proposition de résolution relative à la saisine de la Cour pénale internationale pour les crimes relevant de sa compétence commis en République démocratique du Congo (de M. Georges Dallemagne) ; Doc. 2-1492/1.

Éventuellement le soir à 19 heures

Reprise de l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi.

Éventuellement le vendredi 4 avril 2003

le matin, l'après-midi et le soir

Reprise de l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi.

-Le Sénat est d'accord sur cet ordre des travaux.