2-279

2-279

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 MARS 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder au ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sur «des ajouts à la liste des substances psychotropes figurant dans l'arrêté royal du 22 janvier 1998» (nº 2-1296)

De heer Jacques Devolder (VLD). - Vanuit mijn beroep van apotheker volg ik de drugsproblematiek al jaren op de voet. Daarom voel ik het als mijn plicht de minister een vraag te stellen over een nieuw probleem in dit domein.

Sinds het koninklijk besluit van 22 januari 1998 is gamma-hydroxyboterzuur, GHB, opgenomen in de lijst van de psychotrope stoffen. De zogenaamde date rape drug heeft ook in ons land al heel wat slachtoffers gemaakt. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft nu ook twee precursoren, namelijk gamma-butyrolacton en gamma-1,4-butaandiol in de lijst van verboden psychotrope stoffen opgenomen. Het is immers gebleken dat gamma-butyrolacton niet zomaar een precursor is in de synthese van gamma-hydroxyboterzuur. Door een eenvoudige aanpassing van de zuurgraad (pH) wordt de omzetting bekomen van GBL naar GHB. Dit brengt mee dat door toevoeging van een sterk sodahoudend water GBL in GHB omgezet wordt. Ook door toevoeging van alcohol wordt een gelijkaardig reactiemechanisme bekomen. Een niet verboden product wordt dus op een eenvoudige wijze een drug met gevaarlijke werking.

Dat procédé is nog maar pas ontdekt. De Amerikaanse FDA heeft de verdienste daar heel snel op te hebben gereageerd. Bij ons is dat een taak van de minister van Volksgezondheid. Daarom wil ik van hem graag vernemen of hij bereid is om op korte termijn GBL en gamma-1,4-butaandiol op te nemen in de lijst van verboden psychotrope stoffen van het koninklijk besluit van 22 januari 1998?

De heer Jef Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - De stoffen 1,4-butaandiol en gamma-butyrolacton maken momenteel voorwerp uit van een Voluntary Monitoring List of Non Controlled Chemicals, uitgevaardigd door het Comité der precursoren van de Europese Gemeenschap. Concreet betekent dit dat aan de chemische nijverheid wordt gevraagd om op vrijwillige basis verdachte aanvragen en orders van GBL en 1,4-butaandiol te melden bij de plaatselijke bevoegde autoriteiten.

Gezien de diversiteit aan legale toepassingsmogelijkheden, de enorme hoeveelheden die worden verhandeld - GBL bijvoorbeeld wordt in ons land in tonnenmaat ingevoerd en verder verdeeld over Europa - en het hoge aantal transacties van beide stoffen, lijkt het niet opportuun de stoffen te klasseren als drugprecursoren, noch ze op te nemen in de lijst van psychotrope stoffen van het koninklijk besluit van 22 januari 1998. Dit standpunt wordt door de meeste EG-experts verdedigd.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu overweegt evenwel om via aangepaste reglementaire bepalingen de verspreiding van deze producten aan het publiek te verbieden. Ik druk me bewust voorzichtig uit, omdat het hier om een voorlopig standpunt gaat. We moeten de evolutie in de opzoekingen en de reglementeringen in de andere landen op de voet blijven volgen.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Het is juist dat gamma-butyrolacton en gamma-1,4-butaandiol in de industrie worden gebruikt, maar ze worden ook via internet in beperkte hoeveelheid aangeboden. Om de bevolking te beschermen moeten ze op de lijst van verboden producten worden gezet. Nu kan iedereen die slechte bedoelingen heeft, met behulp van de genoemde precursoren een soda of een alcoholische drank omzetten in een gevaarlijk product. Ik raad de minister aan niet te lang te wachten om zijn goede intenties in daden om te zetten.