2-279

2-279

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MAART 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de raadpleging van het Rijksregister» (nr. 2-1297)

M. le président. - M. Didier Reynders, ministre des Finances, répondra au nom de M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik betreur dat de minister van Binnenlandse Zaken hier zelf niet is, want dan had ik hem persoonlijk kunnen zeggen hoe boos ik ben over sommige zaken.

Na de politiehervorming is er lang gediscussieerd over de financiële afwikkeling. Daarbij werden de engagementen van enerzijds de gemeenten en anderzijds de federale overheid vastgelegd. Als lid van de adviescommissie van burgemeesters heb ik bij herhaling om meer informatie gevraagd, echter zonder ooit een antwoord te krijgen. Ik stel vast dat er grote willekeur heerst inzake de financiële afwikkeling en dat sommige politiezones ernstig worden benadeeld. De hardste roepers trekken het laken naar zich toe.

Voor de raadpleging van het Rijksregister moet een politiezone per raadpleging een vergoeding van 0,12 euro betalen. Dat is vrij eigenaardig als men weet dat het Rijksregister door de gemeenten voortdurend wordt gevoed. Sommige politiezones zijn zo slim de raadpleging via de gemeentelijke administratie te laten gebeuren zodat ze niets moeten betalen. Ik heb dat probleem al meer dan een half jaar geleden via allerlei kanalen gemeld en nog steeds is er op dat punt niets veranderd. Ik vind dat onaanvaardbaar en daarom vraag ik aan de minister wanneer hij de lat gelijk zal leggen. Het probleem is niet communautair want in de drie gewesten kan een verschillende behandeling worden vastgesteld.

In de laatste discussieronde van de politiehervorming die over de berekeningen ging, werd aan de politiezones gevraagd een verweerschrift in te dienen als ze niet akkoord gingen met de berekening van de lonen en de werkingskosten. Een aantal zones hebben dat gedaan, andere niet. Er werd evenwel afgesproken dat alle politiezones zouden genieten van de gecorrigeerde berekeningen. Nadien werd er evenwel beslist dat voor de politiezones die geen verweerschrift hadden ingediend, zowel voor de berekening van de overuren als van de werkingskosten, de eindberekening tot 25% van de berekende waarden zou worden teruggebracht. Dat is totaal onaanvaardbaar en als ik hier vandaag geen antwoord krijg, zal ik dat probleem verder op andere manieren aan de kaak stellen.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Ik lees het antwoord voor van de minister van Binnenlandse Zaken.

Op de eerste vraag kon totnogtoe niet ten gronde worden geantwoord omdat het antwoord samenhangt met de ontwikkeling van het geïntegreerde informaticasysteem van de politie (ISLP).

Gedacht wordt aan een oplossing waarbij de federale politie, die onder meer tot taak heeft de lokale politie te ondersteunen, het ISLP-systeem zou aansluiten op het Rijksregister. Daardoor zouden alle korpsen van de lokale politie op het Rijksregister zijn aangesloten voor de raadplegingen die binnen hun wettelijke opdracht vallen. De federale politie zal de daaraan verbonden kosten niet terugvragen aan de lokale politie.

Wat de tweede vraag betreft, moet worden vastgesteld dat artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002, voor zover de federale toelage niet zou volstaan, enkel aan de politiezones de mogelijk bood een dossier in te dienen om daarin hun geobjectiveerde probleemsituatie aan te kaarten.

In het dossier moest dus worden vastgesteld dat door de specificiteit en de diversiteit van de zone, het complexe verdeelmechanisme dat gebaseerd is op de KUL-normen, onvoldoende was om alle als gevolg van de politiehervorming aanvaardbare meerkosten, te dekken. Die afweging was een puur zonale aangelegenheid waarin de minister zich niet wenste te mengen.

Er kan enkel worden vastgesteld dat sommige zones van die mogelijkheid geen gebruik hebben gemaakt en ik leid daaruit af dat de toegekende federale dotatie volstond om alle meerkosten te dekken.

De eindberekening van de meerkosten waarnaar de heer Vankrunkelsven verwijst, werd voor degenen die geen dossier hadden ingediend beperkt tot 25%. Die krijgen op die manier dus meer dan ze gevraagd hebben. Dat heeft de Ministerraad beslist op 20 december 2002.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Dat is hallucinant. Als uit dossiers die door pakweg vijftig gemeenten zijn ingediend, blijkt dat de kost van de rijkswachters bij de overdracht naar bepaalde politiezones fout berekend werd, moet die fout logischerwijze worden gecorrigeerd voor alle rijkswachters en niet alleen voor de politiezones die een klacht indienden. Door dat soort beslissingen worden de inwoners van verschillende gemeenten ongelijk behandeld. Ik vind dat onaanvaardbaar en voel me genoodzaakt aan de Raad van State te vragen dat onrecht teniet te doen. Ik vraag de regering op die beslissing terug te komen. Ik heb vandaag alleen een bevestiging gekregen van het probleem. Als de regering bij haar standpunt blijft, zal ik alle middelen aanwenden om namens de inwoners van mijn politiezone en alle andere benadeelde politiezones, te protesteren.