2-275

2-275

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 13 MARS 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports sur «l'impossibilité, en Belgique, d'obtenir, pendant le week-end (et les week-ends prolongés), les plaques de transit nécessaires à l'exportation de voitures d'occasion» (nº 2-1270)

De heer Jacques Devolder (VLD). - In ons land blijkt het onmogelijk om op zaterdag, zon- en feestdagen en tijdens verlengde weekends bij de Dienst Inschrijving Voertuigen een transitplaat te bekomen voor een voertuig dat op die dagen op een tweedehandsautomarkt wordt aangekocht en dat onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Een groot deel van die tweedehandsvoertuigen gaat naar de ons omringende landen, maar ook naar landen buiten de Europese grenzen. Frankrijk is onze grootste buitenlandse afzetmarkt. Op het ogenblik gaat een groot marktaandeel verloren omdat onze Europese buren tijdens het weekend een tijdelijke inschrijving van deze voertuigen wel mogelijk maken. Dat is bijvoorbeeld zo in Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

In 2001 werden er van de 600.000 verkochte tweedehandsvoertuigen ongeveer 110.000 uitgevoerd. Het betreft hier dus een activiteit met een aanzienlijk economisch belang, die bovendien heel wat inkomsten voor de Staat oplevert. Goed om weten is ook dat de Belgische tweedehandsvoertuigen in het buitenland erg gegeerd zijn wegens de interessante prijzen en de kwaliteit van de technische controle op ons wagenpark.

De oplossing van dit probleem biedt tal van bijkomende voordelen: een onmiddellijke identificatie van de koper, de verhoging van de veiligheid op de tweedehandsautomarkten, fraudebestrijding en dies meer. Bovendien worden auto's nu dikwijls met een duplicaat nummerplaat en zonder enige verzekering uitgevoerd, wat alleen maar tot meer autocriminaliteit leidt

Op vraag van de sector maar ook met het oog op de inkomsten van de staat vernam ik graag van de minister of zij bereid is op korte termijn een oplossing uit te werken voor dit administratief probleem, naar analogie met wat er in onze buurlanden bestaat?

Mevrouw Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer. - In België is er inderdaad een vrij grote vraag naar een tijdelijke inschrijving van voertuigen met een transit- of een voorlopige nummerplaat, geldig voor enkele maanden. Het gaat om ongeveer 2000 aanvragen per maand grotendeels bestemd voor de uitvoer naar landen binnen de E.G. Het is juist dat de aanvragers om het voertuig aan te kopen en de inschrijvingsformaliteiten te regelen hun verblijf in België tot een minimum wensen te beperken.

De financiële en economische motieven die de heer Devolder vermeldt zijn echter niet voldoende om een weekenddienst te organiseren voor de inschrijving van die voertuigen. Het is niet omdat de DIV in het weekend transitplaten en een tijdelijk inschrijvingsbewijs kan afleveren dat ook andere noodzakelijke formaliteiten zoals een autoverzekering en een autokeuring in het weekend kunnen worden geregeld. Ik ben er niet van overtuigd dat een snel inschrijvingssysteem zo veilig is, aangezien in de ons omringende landen soms met voorlopige inschrijvingen wordt gewerkt die niet eens in het voertuigenrepertorium worden opgenomen. De valse schijn van een echte inschrijving wordt gewekt, wat bij een latere inschrijving in een volgend land tot een verkeerde conclusie kan leiden. De situatie in de buurlanden moet nauwkeurig worden onderzocht vooraleer een gelijkaardig systeem in ons land aan te prijzen. Het is op organisatorisch vlak ook niet gemakkelijk om personeel gedurende het weekend voor deze dienstverlening te laten werken.

De door de heer Devolder aangehaalde problematiek is niet onbelangrijk, maar is geen prioriteit.

De heer Jacques Devolder (VLD). - De argumenten die de minister naar voren brengt overtuigen me niet. Een voertuig dat op de tweedehandsmarkt wordt aangeboden is meestal gekeurd en mag dus nog een periode in het verkeer worden gebracht. De minister zegt dat de procedures in de buurlanden vooraf moeten worden onderzocht, maar die heb ik al laten onderzoeken. Vervolgens zegt ze dat de DIV niet moet worden belast met weekendwerk. Het is echter mogelijk om privé-instanties, bijvoorbeeld de keuringsinstellingen of deurwaarders in te schakelen om tegen vergoeding bepaalde documenten af te leveren. Waar een wil is, is een weg.

Door transitplaten in het weekend af te leveren kunnen meer staatsinkomsten worden verkregen en verdwijnt een concurrentienadeel in de bloeiende sector van de tweedehandswagens.