2-275

2-275

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 MAART 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de situatie in Antwerpen» (nr. 2-1277)

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik heb de titel van mijn mondelinge vraag verkeerd geformuleerd. Mijn mondelinge vraag handelt immers over VISA, zijnde de afkorting van Vingervlugge Inkomsten voor het Stadsbestuur van Antwerpen.

De politietop misbruikt gemeenschapsgelden voor representatiekosten en logies in peperdure hotels.

De top van de ambtenarij misbruikt gemeenschapsgeld voor privédoeleinden.

Schepenen misbruiken gemeenschapsgeld voor privédoeleinden.

De burger, die al die mistoestanden vaststelt, moet zonder morren de hoogste opcentiemen van het land betalen.

De stadssecretaris heeft inmiddels ontslag genomen. Dat geldt echter niet voor zijn adjunct, noch voor de stadsontvanger. Vandaag neemt het hele college ontslag. De burgemeester blijft om de lopende zaken te behartigen.

Welke maatregelen kan de minister nemen om de politietop ter verantwoording te roepen? Kan hij maatregelen nemen om het misbruik van gemeenschapsgeld onmogelijk te maken? Kan hij de gouverneur vragen de totaal ontoereikende controle te verscherpen? Zal hij overleg plegen met zijn collega van Binnenlandse Zaken?

De meerderheid in Antwerpen werd gevormd om een derde van de Antwerpenaars te dwarsbomen en de enige partij met propere handen uit het college te houden.

Wat zal de minister doen als morgen een nieuw college wordt gevormd met dezelfde mensen of zelfs met dezelfde partijen?

De minister is nog tot 2006 bevoegd een burgemeester te schorsen of af te zetten. De burgemeester sluit blijkbaar niet uit dat ze terugkomt in een volgend college. De burgemeester heeft duidelijk boter op het hoofd. Zal de minister haar afzetten?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Toen ik het gerucht over het mogelijke misbruik van gemeenschapsgeld door de Antwerpse politietop heb vernomen, heb ik onmiddellijk een onderzoek door de algemene inspectie van de federale en lokale politie bevolen

De algemene inspectie heeft me dezelfde dag nog laten weten dat ze door het parket van Antwerpen belast was met een gerechtelijk onderzoek dienaangaande.

Met de wet-Lambermont werd de organisatie en de werking van de provinciale en de gemeentelijke instellingen aan de gewesten overgedragen. Ik ben terzake niet meer bevoegd en kan de andere vragen dan ook niet beantwoorden.

Concernant les bourgmestres, je n'ai gardé qu'une compétence en matière disciplinaire. Par ailleurs, à ce jour, aucune information ne m'a été communiquée qui justifierait mon intervention.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - De minister heeft terecht verwezen naar de Lambermont-akkoorden. Die bepalen dat de minister van Binnenlandse zaken verantwoordelijk blijft voor de burgemeesters, dit om te vermijden dat Brusselse burgemeesters onder het toezicht van een Vlaamse minister zouden vallen.

Reeds in 1992 interpelleerde ik over misbruiken door de Antwerpse stadssecretaris. In dezelfde periode was er in de Senaat ook een interpellatie over een Antwerpse schepen die een auto met chauffeur vanuit Antwerpen naar Amsterdam stuurde om lingerie voor zijn vrouw op te halen. Er is ook een interpellatie geweest over klokkenluider Willy Vermeulen, die wantoestanden in Antwerpen had aangeklaagd. Er werden meermaals vragen gesteld over de ondoorzichtigheid van de stedelijke vzw's. Het antwoord was steeds dat er niet genoeg informatie voorhanden was om in te grijpen.

Vandaag treedt een heel college af omdat de hogere overheden hun verantwoordelijkheid ontvluchten. Zolang er geen transparant controleapparaat komt, zal de burger blijven denken dat ook de minister doelbewust de stinkende potjes van politieke vrienden gedekt houdt. Als de minister niet ingrijpt en de burgemeester niet afzet, dan zijn hij en zijn Vlaamse collega Van Grembergen verantwoordelijk voor toekomstige ontsporingen door dezelfde ploeg.