2-275

2-275

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 MAART 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het negeren door sommige gemeenten van de wetgeving over verstoting» (nr. 2-1274)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het conflict bij Electrabel en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle» (nr. 2-1272)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de situatie in Antwerpen» (nr. 2-1277)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over zijn «open brief aan mijn Israëlische vrienden» (nr. 2-1276)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de sms- en e-mailcampagnes» nr. 2-1279)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht» (nr. 2-1271)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de controle van passagiers van Europese luchtvaartmaatschappijen door de Amerikaanse autoriteiten» (nr. 2-1275)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het feit dat het in België tijdens het weekend (en tijdens verlengde weekends) niet mogelijk is om de transitplaten die nodig zijn voor het uitvoeren van tweedehandswagens te verkrijgen» (nr. 2-1270)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de moderniseringswerken aan het station te Namen» (nr. 2-1273)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de hoeveelheid aardgas die in België verloren gaat bij de distributie» (nr. 2-1278)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het lossen van de mestboot Nona zonder toestemming van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen» (nr. 2-1269)
Mondelinge vraag van de heer Paul Galand aan de eerste minister over «de herziening van de internationale verdragen over drugs» (nr. 2-1280)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de dienst persoonsbescherming (close protection) van de Staatsveiligheid» (nr. 2-977)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de Russische waardepapieren van vóór 1917» (nr. 2-973)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de verenigbaarheid van de nieuwe drugswet met de internationale verdragen» (nr. 2-976)

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 14 november 2002 (Stuk 2-1432)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (van de heer Vincent Van Quickenborne c.s., Stuk 2-714)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging (Stuk 2-1458) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten:
1. Het Verdrag nr. 180 betreffende de werktijden van de zeevarenden en de bemanning van schepen aangenomen te Genève op 22 oktober 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting;
2. Het Protocol van 1996 betreffende de koopvaardijschepen (minimumnormen) van 1976, aangenomen te Genève op 22 oktober 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting. (Stuk 2-1416)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de `Norfra'-gaspijpleiding op het Belgische continentaal plat, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Brussel op 20 december 1996 (Stuk 2-1417)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, gedaan te Montreal op 28 mei 1999 (Stuk 2-1421)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Luxemburg op 23 januari 2002 (Stuk 2-1436)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 31 oktober 2001 (Stuk 2-1452)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Stuk 2-1425) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de omzendbrief met aanbevelingen voor de aankoop van producten die milieuvriendelijker en in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd» (nr. 2-978)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Stuk 2-1476) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Stuk 2-1496) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Stuk 2-1494) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Stuk 2-1498)
Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen (van de heer Vincent Van Quickenborne c.s., Stuk 2-714) (Nieuw opschrift)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid (van de heer René Thissen, Stuk 2-428)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (van mevrouw Sabine de Bethune, Stuk 2-1399)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1447) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (Stuk 2-1460)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 14 november 2002 (Stuk 2-1432)
Wetsontwerp betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging (Stuk 2-1458) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Stuk 2-1425) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten:
1. Het Verdrag nr. 180 betreffende de werktijden van de zeevarenden en de bemanning van schepen aangenomen te Genève op 22 oktober 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting;
2. Het Protocol van 1996 betreffende de koopvaardijschepen (minimumnormen) van 1976, aangenomen te Genève op 22 oktober 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting. (Stuk 2-1416)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de `Norfra'-gaspijpleiding op het Belgische continentaal plat, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Brussel op 20 december 1996 (Stuk 2-1417)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, gedaan te Montreal op 28 mei 1999 (Stuk 2-1421)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Luxemburg op 23 januari 2002 (Stuk 2-1436)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 31 oktober 2001 (Stuk 2-1452)
Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte (Stuk 2-1481)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in en buiten rechte te regelen (Stuk 2-1482)

Regeling van de werkzaamheden

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de vertegenwoordiging van de gemeenschappen en de gewesten door de Raden in en buiten rechte te regelen (Stuk 2-1483)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de zelfcontrole bij bedrijven uit de voedingsindustrie» (nr. 2-975)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen