2-273

2-273

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het inzetten van Franstalige politieagenten in het Nederlandse taalgebied» (nr. 2-966)

De voorzitter. - De heer Jef Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, antwoordt namens de heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Op dinsdagavond 11 februari 2003 werd in de omgeving van het West-Vlaamse Beernem een antidiefstalactie georganiseerd waarbij automobilisten werden gecontroleerd op de inhoud van hun wagen. Op zich hebben we daar geen probleem mee want elke politieactie die de criminaliteit wil bestrijden, heeft onze goedkeuring. De politieactie was georganiseerd door de lokale politie van de interpolitiezone `Het Houtsche'. Die zone bestrijkt de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

Voor de actie deed de lokale politie een beroep op de agenten van de federale politie. Op zich een normale gang van zaken, ware het niet dat er zich onder de zeven federale politieagenten twee eentalig Franstalige agenten bevonden. Zij namen deel aan de controles en converseerden tijdens de dienst in het Frans met hun Nederlandstalige collega's. Een woordvoerder van de lokale politie bevestigde tegenover de pers dat de afvaardiging van enkele Franstalige agenten in het korps voor verwondering en kritiek had gezorgd.

Mijn vragen zijn de volgende. Heeft de minister weet van het inzetten van politieagenten in een taalgebied waarvan ze de taal niet machtig zijn? Is zulke inschakeling een uitzondering op de regel of een algemene praktijk? Is dergelijke inschakeling volgens de minister een overtreding van de vigerende taalwetgeving? Indien de minister van oordeel is dat het hier een overtreding van de taalwet betreft, welke maatregelen zullen worden genomen om een de herhaling van dat soort feiten te voorkomen?

Krachtens artikel 61, paragraaf 2, van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken raadplegen de ministers de Vaste Commissie voor Taaltoezicht over alle zaken van algemene aard die de toepassing van die wetten betreffen. Kan de minister mij meedelen of hij inzake de inzet van federale agenten in eentalige taalgebieden een advies heeft gevraagd aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht? Hoe luidde het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht? Welk gevolg heeft de minister aan dat advies gegeven? Indien de minister van het advies is afgeweken, wat was daarvoor de reden? Wordt een onderscheid gemaakt tussen de taalregeling ten aanzien van particulieren met wie de agenten in contact komen en de taalregeling inzake het taalgebruik tussen de agenten onderling?

De heer Jef Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Namens de minister van Binnenlandse Zaken kan ik het volgende antwoorden.

De leden van de directie van de algemene reserve behoren tot een centrale dienst van de federale politie. Bijgevolg moet niet elk personeelslid tweetalig zijn. De dienst moet als geheel wel zodanig zijn georganiseerd dat de bevolking zonder enig probleem met de dienst kan communiceren in de taal van haar keuze. Voor de relaties tussen de personeelsleden onderling geldt de regel van de taalhoffelijkheid, behalve in zaken die een bepaalde agent aanbelangen. Het is voor iedereen belangrijk dat de professionele verhoudingen harmonieus verlopen.

In toepassing van die algemene principes heeft de directie van de algemene reserve van de federale politie voor de ordedienst van 11 februari een versterking van zeven personeelsleden geleverd aan politiezone 5447 van Beernem-Oostkamp-Zedelgem. Onder die zeven personeelsleden waren er vijf Nederlandstaligen en twee Franstaligen. De twee Franstaligen deden dienst als chauffeur, zodat ze niet in contact kwamen met de bevolking en derhalve ook de taalwet werd gerespecteerd. Voor zover bekend, hebben zich geen problemen voorgedaan inzake de professionele verhoudingen tussen de leden van de federale en de lokale politie.

Zulke inschakeling is vrij uitzonderlijk. De diensten van de federale politie stellen immers alles in het werk om te vermijden dat leden van hun personeel versterking leveren voor een regio van het land waarvan ze de taal niet spreken. Als het echt niet anders kan, stelt de federale politie de betrokken partners daarvan vooraf in kennis. Als er dan toch een beroep wordt gedaan op personeelsleden van de federale politie die de taal van de regio niet beheersen, worden die ingezet voor taken die hen in principe niet in rechtstreeks contact brengen met de bevolking.

De minister heeft tot dusver geen vragen gesteld aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht omdat hij ervan uitgaat dat de betrokken diensten zich bewust zijn van de mogelijke problemen en ze op een correcte manier de principes trachten toe te passen.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - De minister en ook de zonechef beweren dat de Franstalige agenten niet in contact zijn gekomen met de bevolking. Ik moet dat tegenspreken want de getuige die mij de feiten heeft gemeld, is de vrouw die met mij onder hetzelfde dak leeft. Ik kan haar bezwaarlijk van leugens verdenken. Ik heb begrepen dat de minister geen vragen heeft gesteld aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en dat hij ook niet van plan is dat nog te doen.

De heer Jef Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Inderdaad. De minister volgt de regel die ik daarnet heb geschetst. De situatie waarnaar de heer Buysse verwijst, doet zich hoogst uitzonderlijk voor. In zo een geval wordt naar een pragmatische oplossing gezocht. De heer Buysse zegt nu dat de bewuste agenten wel in contact zijn gekomen met de bevolking. Ik heb daar geen bevestiging van, maar als dat zo is, dan is daar afgeweken van een algemene regel.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Heb ik het goed begrepen dat de minister de vragende instantie altijd vooraf waarschuwt, wanneer hij zich verplicht ziet anderstalige politieagenten als versterking te leveren?

De heer Jef Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Dat klopt inderdaad.

-Het incident is gesloten.