2-273

2-273

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Motie van orde

Verzoekschrift

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de resolutie 1457 van de Verenigde Naties inzake de plundering van Congo» (nr. 2-1265)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Financiën over «het indienen van BTW-aangiften via De Post» (nr. 2-1268)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «het gevolg dat de regering zal geven aan het arrest van het Arbitragehof inzake de kieswetgeving» (nr. 2-1267)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Justitie over «de inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen» (nr. 2-1261)
Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Justitie over «de inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen» (nr. 2-1262)
Mondelinge vraag van de heer Paul Galand aan de minister van Justitie over «de juridische bijstand» (nr. 2-1264)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de eerste minister over «het eventueel cassatieberoep in het proces tegen het Vlaams Blok» (nr. 2-1266)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het lot van verwaarloosde dieren» (nr. 2-1263)

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (Stuk 2-1440)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Stuk 2-1427) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Stuk 2-1479) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 2-1480)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Stuk 2-1479) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 2-1480)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het inzetten van Franstalige politieagenten in het Nederlandse taalgebied» (nr. 2-966)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de Europese besluitvorming rond de bestrijdingsmiddelen Paraquat en Aldicarb» (nr. 2-967)

Stemmingen

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6º in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (Stuk 2-779)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Stuk 2-1323)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie (Stuk 2-1410) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken (Stuk 2-1438)
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Stuk 2-1428) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft (Stuk 2-1429)
Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen (Stuk 2-1199)
Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (Stuk 2-1440)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Stuk 2-1427) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Stuk 2-1479) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 2-1480)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de problemen in verband met de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector» (nr. 2-970)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Europees Parlement