2-270

2-270

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de eerste minister over ęhet aanvaarden van de Arabisch-Europese Liga (AEL) als officiŽle gesprekspartnerĽ (nr. 2-1238)

De voorzitter. - De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Guy Verhofstadt, eerste minister.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) dat gefinancierd wordt met middelen uit de begroting van de eerste minister, organiseert een officieel overleg in Antwerpen waarvoor onder meer de AEL werd uitgenodigd. Het doel is een actieplan uit te werken tegen discriminatie en racisme, onder andere bij de Antwerpse politie.

Die politie die vanwege de AEL de grofste beledigingen moest slikken tijdens de Borgerhoutse novemberrellen, moet dus vaststellen dat diezelfde AEL een gesprekspartner wordt, niet om een plan op te stellen dat de opruiende AEL zou kunnen intomen, maar om de politie verder te stigmatiseren.

Heel wat handelszaken aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout liepen zware schade op tijdens de AEL-betoging. De slachtoffers werden niet vergoed, net zomin als de slachtoffers van de AEL-vernielingen in de binnenstad in april 2002.

Abou Jahjah, de voorzitter van de AEL, verklaarde aan de media dat zijn acolieten een journaliste mogen uitschelden voor `hoer' omdat "zij" - de journalisten - "ons uitschelden voor makak."

Hij noemde de massamoord van elf september in New York `een moment van zoete wraak' en verklaarde dat het conflict in het Midden-Oosten moet worden uitgebreid tot de straten van Antwerpen.

Vandaag wordt de AEL beloond voor de incidenten die de liga uitlokte. Ze krijgt legitimiteit door haar aanwijzing als officiŽle gesprekspartner, terwijl Vlamingen verder worden gecriminaliseerd in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en bij de politie en het gerecht.

Klopt het dat het Antwerpse stadsbestuur geen vragende partij was voor dat overleg maar dat het initiatief uitging van het CGKR?

De eerste minister legde in de Kamer stoere uitspraken af over de AEL. Meent hij dat de AEL als volwaardig gesprekspartner kan worden erkend? In feite komt dat neer op een beloning voor het uitlokken van incidenten en het toebrengen van lichamelijke en stoffelijke schade aan handelaars.

Het na te streven `actieplan' wijst de Antwerpse politie met de vinger. Is dat geen omkering van waarden nu we weten hoe de AEL de politie bejegende tijdens de rellen in Borgerhout?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De eerste minister stelt vast dat het hier gaat om een initiatief van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding dat daarover autonoom beslist.

Zoals dat het geval is met alle andere aangelegenheden die onder de autonomie van het CGKR ressorteren, kan de eerste minister daarvan alleen akte nemen.

Hij distantieert zich wel totaal van genoemd initiatief waarvan het nut en de meerwaarde hem ontgaan. In het licht van vroegere agitaties van de AEL en haar leiding en van verklaringen en uitlatingen die de leiding zich heeft veroorloofd, beschouwt de eerste minister de AEL allerminst als een gesprekspartner.

Het staat de Antwerpse bestuurlijke en politieoverheden natuurlijk vrij daarover een andere mening te hebben en in te gaan op het initiatief van het CGKR. Het moge echter duidelijk zijn dat de eerste minister absoluut afstand neemt van het initiatief van het CGKR, dat volgens hem verkeerd kan worden geÔnterpreteerd en niet van risico's is gespaard.

De eerste minister blijft bij zijn standpunt dat eventuele klachten over racisme bij de politie kunnen worden ingediend bij de dienst Intern Toezicht, bij de inspectie-generaal, het comitť P, het parket en ook bij het CGKR. Er is met andere woorden geen gebrek aan verhaalmogelijkheden voor het probleem, gesteld dat het zich al zou voordoen.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - De eerste minister vraagt ons akte te nemen van het feit dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding een autonome organisatie is. Mag ik erop wijzen dat ze wel gefinancierd wordt met middelen uit zijn begroting? Als dat centrum dan initiatieven neemt die radicaal indruisen tegen de visie van de eerste minister, zou hij best wat aan zijn begroting beginnen sleutelen.

Overigens ben ik het voor de rest helemaal eens met de benadering van de eerste minister. Ik apprecieer dat hij consequent is met de uitspraken die hij eerder over de AEL in de Kamer heeft gedaan. Ik zal niet nalaten een en ander aan de betrokken Antwerpse autoriteiten mee te delen.