Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2500 van mevrouw Taelman d.d. 29 oktober 2002 (N.) :
Uitwijzingsbeleid. ­ Gevolgen voor bouwmaatschappijen en verhuurders.

Het uitwijzingsbeleid in ons land is een heikel thema waar weliswaar al veel aan verbeterd is door deze regering, maar waar nog steeds heel veel bij misloopt.

Wanneer bepaalde kandidaat-vluchtelingen uitgeprocedeerd zijn, en uitgewezen, dan krijgen zij meestal bericht dat zij verzocht worden binnen een bepaalde termijn het grondgebied te verlaten. De controle hierop is echter een zwak punt.

De gevolgen van uitgewezen asielzoekers die ondanks de richtlijnen toch niet vertrekken treffen tal van instanties, zoals bijvoorbeeld de sociale bouw- en verhuurmaatschappijen.

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij bijvoorbeeld, geeft weliswaar goedgekeurde richtlijnen voor de inschrijving en toewijzing van sociale woningen aan kandidaat-politieke vluchtelingen en mensen zonder papieren, zowel wat betreft de legale als de illegale kandidaat-huurders. Maar eens de legale kandidaten uitgewezen zijn, rest er als enige richtlijn : de huur van een sociale woning kan worden stopgezet wanneer een vreemdeling zijn verblijfsrecht verliest tijdens de huurperiode van een sociale woning.

Deze richtlijn maakt het de verhuurders erg moeilijk. Als zij de uitgewezen en dus illegaal geworden huurder niet uit de woning zetten, dan werken zij mee aan het in stand houden van dit illegaal verblijf en is de woning niet beschikbaar voor legale rechthebbenden. Anderzijds is het vaak zeer moeilijk en stuit het op veel weerstand om een gezin dat gedurende één of meerdere jaren een goede huurder was en misschien zelfs goed ingeburgerd was in de buurt, de deur te wijzen.

Graag mocht ik van de geachte minister het volgende vernemen :

1. Wat is zijn standpunt in deze problematiek ? Dienen de verhuurmaatschappijen de uitgewezen huurders uit de woning te zetten of niet ?

2. Vindt hij het niet de taak van de regering of de politie om ervoor te zorgen dat er controle is op de uitgewezen asielzoekers, zodat zij die de beslissing naast zich neerleggen, niet langer kunnen ontsnappen in de illegaliteit of zelfs gewoon kunnen blijven wonen zoals voorheen ?