Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2461 van de heer Vandenberghe d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Brandweermannen. Tekort. Maatregelen.

Volgens de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie (KBBF) zijn er te weinig brandweermannen. Op dit moment heeft ons land 6 000 beroepsbrandweerlui en 12 000 vrijwilligers. Normaal zouden er in ons land minstens 10 000 beroepsbrandweerlui en 15 000 vrijwilligers moeten zijn.

In een vergelijkbaar land als Oostenrijk, dat acht miljoen inwoners telt, zijn er 150 000 brandweerlui.

De brandweerlui hebben al meermaals aan de alarmbel getrokken. Zo gaven de Vlaamse brandweerlui hun grieven al eens te kennen via een witboek.

Bovendien meent de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie dat de regionalisering van de brandweer de beste oplossing zou bieden voor alle eerder gestelde problemen.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen :

1. Acht de minister het wenselijk bijkomende middelen vrij te maken voor de brandweer, zodat kan overgegaan worden tot de aanwerving van bijkomende manschappen ?

2. Welke maatregelen zal de minister nemen om ervoor te zorgen dat de brandweerlui hun taken voldoende adequaat kunnen blijven uitvoeren ?

3. Wat is het standpunt van de minister en de Belgische regering aangaande de door de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie voorgestelde regionalisering van de brandweer ?