Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2459 van mevrouw Taelman d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Informaticasystemen bij de federale en lokale politie. ≠ Conversieproblemen.

Er bestaan communicatieproblemen tussen het federaal en het lokaal niveau omdat de informaticatoepassingen niet op elkaar afgestemd zijn. Zo is er bijvoorbeeld geen informaticaconnectie tussen het RBS-systeem van de federale politie en het ISLP-systeem van de lokale politie. Dit legt niet alleen een hypotheek op de broodnodige onderlinge informatie-uitwisseling, waar tenslotte de hele politie-eenmaking voor op touw gezet is. Het legt ook een hypotheek op efficiŽnt werken en verplicht personeel om dubbel werk te doen, met een hoge kostprijs als gevolg.

In het gerechtelijk arrondissement Turnhout, bijvoorbeeld, wordt door de lokale politie gewerkt met het informaticasysteem ISLP. Elk proces-verbaal wordt via ISLP ę gevat Ľ in de Algemene Nationale gegevensbank (ANG). Opmerkelijk hierbij is dat een groot deel van deze vattingen niet correct geregistreerd worden bij de overdracht naar POLIS, het systeem dat in gebruik is bij de federale politie en het CIA. Dagelijks dient de vatter dus bijkomende gegevens in te brengen en de verworpen gegevens aan te passen.

Dit betreft een full-time job voor een persoon per zone.

Er bestaat ook een conversieprobleem tussen lokale politiezones onderling.

Even bizar als ongewenst is het concrete gevolg van deze incompatibiliteit dat IPZ Neteland bijvoorbeeld wel kan communiceren met andere IPZ's die ver af liggen, maar niet met de GDA's Geel en Turnhout, waar eigenlijk zeer vaak moet mee worden samengewerkt.

Momenteel worden in vele zones de begroting van de IPZ opgemaakt. Hierin zijn meestal aanzienlijke sommen gereserveerd voor informatica. Zo vlug mogelijk de kinderziekten oplossen en geen (zinloze) bijkomende investeringen doen, lijkt de boodschap.

Er werd een toelage toegekend (12,5 % van de jaarlijkse bruto wedde) aan de personeelsleden belast met informaticataken in de schoot van bepaalde openbare diensten en de rijkswacht. Dit geldt alleen voor federale politie en niet voor lokale politie.

Graag mocht ik van de geachte minister het volgende vernemen :

1. Zal de federale overheid werk maken van investeringen in compatibele informaticatoepassingen om de efficiŽntie tussen de diverse systemen te verhogen ?

2. Is het, zowel qua informatiedoorstroming als qua efficiŽntie, niet de hoogste prioriteit dat er een eenvormig informaticasysteem wordt opgelegd aan de zones ťn de federale diensten, weliswaar in overleg met alle betrokken partijen en met financiŽle tussenkomsten van overheidswege ?

3. Dient de huidige kost van de fulltime medewerker per zone voor het opnieuw ingeven van data niet gedragen te worden door de federale overheid, aangezien het de informatica van de federale overheid is die in gebreke blijft ?

4. Wat zijn de eventuele criteria of diplomavereisten om te genieten van de toelage waarvan sprake. Is deze toelage wel nodig ? Zo ja, waarom alleen voor federale en niet voor lokale politie ?