Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-62

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2389 van de heer Vandenberghe d.d. 10 september 2002 (N.) :
Processen-verbaal voor verkeersovertredingen. Verwerking door de politierechtbanken.

De eerste zeven maanden van 2002 is de inning van de verkeersboetes gestegen met 2,3 %. Nochtans hadden de staten-generaal rond verkeersveiligheid een aanzienlijke verhoging van de controles vooropgesteld.

De werkgroep Provinciale Verkeerseenheid van de federale politie beweert dat er te weinig volk is om alle processen te verwerken. Ook de parketten zouden de stijging van het aantal processen niet aankunnen. Zo zouden op de politierechtbank van Antwerpen maar liefst 50 000 processen-verbaal van zware overtredingen nog niet verwerkt zijn. Het parket van Hasselt zou met dezelfde problemen kampen.

Bovendien is volgens de werkgroep Provinciale Verkeerseenheid van de federale politie van de geplande uitbreiding van de Provinciale Verkeerseenheid in het kader van het handhavingsbeleid weinig te merken.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel processen-verbaal werden het afgelopen jaar nog niet verwerkt op de Belgische politierechtbanken ? Blijven enkel de zware overtredingen in de kast liggen ? Graag een opsplitsing per politierechtbank.

2. Binnen welke termijn zal men deze processen-verbaal verwerken ?

3. Deelt de geachte minister de zienswijze van de werkgroep van de Provinciale Verkeerseenheid van de federale politie die stelt dat de boetes in verhouding tot het aantal gevoerde controles te weinig gestegen zijn ?

4. Acht de geachte minister het wenselijk om het personeelskader van de Provinciale Verkeerseenheid verder uit te breiden ?

Antwoord : Het geachte lid kan hierna de antwoorden vinden op de vragen :

De heer senator Vandenberghe baseert bepaalde van zijn vragen op uitlatingen van de werkgroep Provinciale Verkeerseenheden . De betreffende werkgroep is echter in geen enkel opzicht een representatief orgaan voor de federale politie, maar een initiatief van enkele individuen. Betrokken politiefunctionarissen ageren dan ook volledig ten persoonlijken titel.

Wat betreft de vragen 1 en 2 verwijs ik de geachte collega naar het antwoord dat mijn collega van Justitie zal verschaffen.

3. Het vastleggen van het bedrag van verkeersovertredingen is een bevoegdheid van de wetgever. Het wordt regelmatig aangepast. Het vervolgingsbeleid is de bevoegdheid van de gerechtelijke overheden en van de minister van Justitie.

4. Ik ben inderdaad voorstander van een opvulling van het kader van de verkeerspolitie. Het effectief van de verkeerspolitie zal na uitvoering van de eerste twee mobiliteitsfazen aanzienlijk zijn uitgebreid. In totaal werden 58 plaatsen vacant verklaard. Bovendien is het voorzien dat de verkeerseenheden versterkt zullen worden met 70 politieambtenaren om de politietaken die niet rechtstreeks verbonden zijn met het verkeer, op zich te nemen.