Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-63

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2274 van de heer Vandenberghe d.d. 26 juli 2002 (N.) :
Privé-bewakingsfirma's die mee instaan voor de veiligheid van sommige gemeenten. ­ Ambtsgeheim. ­ Controle.

Steeds meer en meer gemeenten doen beroep op privé-bewakingsfirma's om de veiligheid op hun grondgebied te waarborgen. Een mooi voorbeeld daarvan is de strandbewaking in de kustgemeente Knokke. In deze badplaats patrouilleren privé-bewakingsagenten in het uitgaansgebied.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Zijn de privé-bewakingsagenten gebonden aan het ambtsgeheim voor wat betreft het doorgeven van informatie ? Indien dit niet het geval is, acht de geachte minister het wenselijk deze lacune in de wetgeving op te vangen ?

2. Wie controleert deze privé-bewakingsfirma's ? Hoeveel personen staan in voor de controle op de privé-bewakingsfirma's ? Acht de geachte minister het wenselijk dit kader uit te breiden ?

3. Hoeveel praktijkcontroles op privé-bewakingsfirma's gebeurden de afgelopen twee jaar ?

Antwoord : Ik ben geen tegenstander van het sluiten van convenanten tussen de gemeentelijke overheden en private bewakingsondernemingen, voor zover deze betrekking hebben op bewakingsopdrachten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een beroep doen op een bewakingsonderneming of hun eigen interne bewakingsdienst organiseren indien ze de bescherming van hun goederen of de controle van personen wensen te waarborgen in bijvoorbeeld voor het publiek toegankelijke plaatsen. Tal van gemeenten besteden vandaag reeds bewakingstaken uit aan private bewakingsondernemingen. De gemeenten moeten wel, net als ieder ander individu, de wet op de bewaking naleven indien het activiteiten betreft die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen.

Zo wordt ­ reeds sinds enkele jaren ­ in een aantal kustgemeenten een private bewakingsfirma ingeschakeld voor de bewaking van de strandcabines op het strand.

Deze bewakingsopdracht behelst uitsluitend de bewaking van de strandcabines (goederenbewaking). De bewakingsagenten worden niet geacht op het strand als zodanig of op de dijk te patrouilleren. De uitoefening van activiteiten van toezicht van personen op het openbaar domein is immers tot op heden een uitsluitende politiebevoegdheid die niet door de private veiligheidssector kan uitgeoefend worden.

1. In antwoord op de eerste vraag deel ik mee dat bewakingsagenten inderdaad gehouden zijn tot het beroepsgeheim. Artikel 11 van de bewakingswet bepaalt immers : « het is de bewakingsondernemingen verboden enig gegeven over hun cliënten of de personeelsleden ervan aan derden mede te delen ».

2. Artikel 16 van de bewakingswet duidt de personen aan die belast zijn met de controle op de naleving van de bewakingswet en haar uitvoeringsbesluiten. Het betreft de politiediensten, zowel de federale als de lokale politie, en 23 door mij beëdigde personeelsleden van de Algemene Rijkspolitie, directie Private Veiligheid.

3. De afgelopen twee jaar werden er 1 117 processen-verbaal opgesteld wegens inbreuken op de bewakingswet en haar uitvoeringsbesluiten. Wat de controles betreft, blijft de sector van de persoonscontrole, en meer bepaald de portiersfuncties in de horecasector, een belangrijke aandachtsgroep. In dit segment is de sanering volop aan de gang. Alle plaatsen waar activiteiten van persoonscontrole plaatsvinden worden door middel van zorgvuldig voorbereide operaties gecontroleerd en geverbaliseerd daar waar een manifeste onwil bestaat om de wet toe te passen. Voor het overige worden de controles prioritair gericht op de volgende drie situaties : personen of ondernemingen die in de sector van de private veiligheid activiteiten uitoefenen zonder enige vergunning of erkenning, de inbreuken waarover burgers klachten hebben geformuleerd en tenslotte de inbreuken die een impact hebben op de openbare orde, de veiligheid en de privacy van de burgers.