2-264

2-264

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JANUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van FinanciŽn over ęhet instellen van een overschrijfbare titel bij nalatenschappenĽ (nr. 2-1212)

De voorzitter. - De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - In het raam van de hervorming van de fiscale diensten wil men onder meer de manier van belasting heffen grondig hervormen. In plaats van de betaling van de rechten bij aanbieding van de akten ter registratie, zou de notaris nu belast worden op dezelfde manier als de BTW-plichtige. Hierdoor zou het risico bij fouten in de akte verschuiven naar de notaris, waardoor deze zich blootstelt aan boetes. Bijgevolg staan de notarissen huiverachtig ten aanzien van deze hervorming.

Blijkbaar zouden onderhandelingen zijn opgestart met de beroepsgroep. In ruil voor de toegeving zou de administratie de wetgever zover willen krijgen dat de aangiften van nalatenschappen die te maken hebben met een onroerend goed overschrijfbaar worden in de registers der hypotheken. Momenteel kan iemand een eigendomstitel hebben door het eenvoudige feit dat hij door de wet tot de nalatenschap is geroepen en dit zonder kosten. In de toekomst zou men de burger die over een geldige eigendomstitel wil beschikken, verplichten een notariŽle akte op te maken. Uit interne documenten blijkt dat deze onderhandelingen reeds ver gevorderd zijn.

Kan de minister bevestigen dat er onderhandelingen gaande zijn met de beroepsgroep van de notarissen betreffende de vooropgestelde hervorming, dus de wijziging van de manier van heffen? Kan de minister bevestigen of er plannen zijn om een overschrijfbare titel in te stellen bij nalatenschappen met onroerend goed? Is dit verzoenbaar met het goedkoop en democratisch overdragen van onroerend goed? Ik verwijs naar een interview in het weekblad Trends van vandaag waarin de minister pleit voor de belastingvrije overdracht van onroerende goederen. Hoe valt dit te rijmen met het eventuele plan om dit over te maken aan de notarissen. Wat is de stand van zaken?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Er bestaat een permanente werkgroep met de beroepsgroep van de notarissen. Die bestudeert voorstellen in het kader van een mogelijke administratieve vereenvoudiging en een grotere rechtszekerheid voor de burger. De overschrijving van een akte van erfrechtverklaring bij een overdracht van onroerende goederen naar aanleiding van een overlijden, past volkomen in een streven naar grotere rechtszekerheid voor de burger. In elk geval, om te antwoorden op de derde vraag van de heer Van Quickenborne, wordt opgemerkt dat bij alle beslissingen die in dit verband worden genomen, erover gewaakt wordt dat zo weinig mogelijk bijkomende financiŽle lasten worden opgelegd aan de burger.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het antwoord van de minister is duidelijk. De kosten voor de burger zullen beperkt zijn. Als de transactie evenwel wordt doorgeschoven naar de notaris, zal de kostprijs stijgen. Ik vrees dat de goedkope overdracht dan wel eens duurder zou kunnen worden en dat valt te betreuren.