2-264

2-264

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JANUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van FinanciŽn over ęhet opstarten van de procedure voor de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellenĽ (nr. 2-1201)

De voorzitter. - De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Op 14 november van vorig jaar stelde ik de minister een mondelinge vraag over de stand van zaken van de procedure tot terugbetaling van de belasting voor ontspanningstoestellen die door omstandigheden niet meer worden opgesteld. De minister antwoordde me toen dat hij op de hoogte was van de problematiek en meer bepaald van het uitblijven van een circulaire ter zake. Een dergelijke circulaire zou evenwel, zo verklaarde de minister, in de loop van de daarop volgende week door de administratie Invordering via e-mail aan de diensten worden bezorgd.

We zijn nu 23 januari 2003 en dus bijna tien weken later en blijkbaar hebben de ontvangers de circulaire nog altijd niet ontvangen. De start van de procedure voor terugbetaling van de geÔnde belastingen laat dan ook op zich wachten. In mijn repliek op het antwoord op mijn vorige vraag wees ik er al op dat het niet echt een bewijs van behoorlijk bestuur is dat de terugbetaling van een ten onrechte geÔnde belasting zo lang aansleept. Bovendien - en daar wees de minister ook al op - is het niet omdat de procedure is opgestart dat er ook onmiddellijk wordt terugbetaald, aangezien dat afhangt van de duur van het onderzoek van de ingediende aanvragen.

Graag vernam ik dan ook van de minister wat de reden is van de verdere vertraging in dit dossier, wie daarvoor verantwoordelijk is en tegen wanneer de betrokkenen kunnen rekenen op de start van de procedure.

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De reden voor de vertraging moet worden gezocht in het feit dat het decreet van 6 juli 2001 van de Vlaamse Gemeenschap en het uitvoeringsbesluit van 13 september 2002 de te volgen bezwaarprocedure niet duidelijk vastleggen. Wel heeft de bevoegde fiscale administratie bevestigd dat daarvoor een oplossing is uitgewerkt waarin rekening wordt gehouden met de nagestreefde doelstelling van de Vlaamse Gemeenschap.

De richtlijnen en instructies zullen nog vandaag per e-mail naar de ontvangers en de gewestelijke directeurs worden gestuurd. In de instructies wordt uitdrukkelijk gevraagd de aanvragen tot teruggave bij voorrang af te handelen. Het kabinet van de minister van FinanciŽn zal u een kopie ter informatie toesturen.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Ik dank de minister voor zijn duidelijk antwoord.