2-264

2-264

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JANUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Binnenlandse Zaken over źhet actieplan van Electrabel inzake de veiligheid van de kerncentrales╗ (nr. 2-1208)

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Naar aanleiding van de studie over de beveiliging van kerncentrales tegen het neerstorten van vliegtuigen, die in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken werd uitgevoerd, heeft Electrabel een aantal verbintenissen aangegaan.

Ten eerste, zal het de nodige middelen ter beschikking stellen voor het blussen van een hevige brand veroorzaakt door het neerstorten van een vliegtuig? Ten tweede, zal het de nodige flexibele verbindingen op de site ter beschikking stellen met het oog op de herbevoorrading van waterreservoirs om de restwarmte van de reactorkern continu af te voeren? Ten derde, zal het de nuttige documentatie, waaronder een plan van de ongevallenprocedure, op een archiefplaats buiten de technische installaties bewaren, zodat de toegang tot de informatie mogelijk blijft bij het neerstorten van een vliegtuig? Ten vierde, zal het geregeld opleidingen voor het personeel organiseren over wat er te doen staat wanneer er een vliegtuig op de kerncentrale neerstort?

Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle is van mening dat de exploitatie van alle Belgische kerncentrales kan worden voortgezet zonder dat dit leidt tot onaanvaardbare risico's, mits het actieplan van Electrabel vˇˇr einde 2002 wordt gerealiseerd. Kan de minister mij meedelen welke de stand van zaken is betreffende de uitvoering van dit actieplan en wie toezicht houdt op de uitvoering ervan?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Inzake brandbestrijding omvat het actieplan vier punten.

Ten eerste, de brandbestrijdingsmiddelen. Sedert mei 2002 werden volgende acties ondernomen. Er werd contact opgenomen met de lokale brandweerdiensten en de interventiemiddelen en interventiestrategieŰn werden gepreciseerd. Verder werden er lastenboeken opgesteld en werd er aan de leveranciers gevraagd een offerte in te dienen.

In Doel zijn intussen de nodige middelen besteld en ook geleverd. In Tihange zijn er meer brandbestrijdingsmiddelen nodig dan in Doel. Omdat die tevens moeten dienen voor de brandweerdienst van Hoei, werd beslist die brandweerdienst ook bij de bestelling te betrekken. De desbetreffende bestelling werd ondertekend door de directie van Electrabel en de brandbestrijdingsmiddelen zouden in de loop van 2003 moeten worden geleverd. Ten tweede, de strategie van brandbestrijding. Er werd een document ter beschikking gesteld waarin de verschillende fasen van de brandbestrijding worden beschreven met vermelding van de te gebruiken brandbestrijdingsmiddelen.

Ten derde, de opleiding van interventieploegen. Er werd een programma opgesteld voor de theoretische opleiding en die opleiding werd reeds aangevat. De praktische opleiding van de interventieploegen van Doel en Tihange zal plaatsvinden in het eerste semester van 2003. Ten vierde, de oefeningen. Er vond reeds een evaluatie-oefening plaats in Doel, waar ook al een oefening gehouden werd met de bijkomende brandbestrijdingsmiddelen.

Een tweede punt in het actieplan betreft de flexibele verbindingen die nodig zijn om de restwarmte van de reactorkern af te voeren. Die werden in april 2002 aangebracht.

Er zijn archiefplaatsen buiten de technische installaties, eveneens sinds april 2002. Dat is punt drie van het actieplan.

Het laatste punt betreft het beheer van de installaties en de opleiding van het personeel van de controlezaal en het kaderpersoneel van de wachtrol, zodat het passend kan reageren bij een vliegtuigramp. In Doel hebben eind 2002 specifieke vormingssessies op simulator plaatsgevonden. In Tihange werd het scenario van een vliegtuigramp ge´ntegreerd in de bijscholingsprogramma's. De uitvoering van het actieplan wordt van nabij gevolgd door Vinšotte NuclÚaire en door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.