2-264

2-264

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JANUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de stress op het werk en de beroepsziekten» (nr. 2-1210)
Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het actieplan van Electrabel inzake de veiligheid van de kerncentrales» (nr. 2-1208)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Financiën over «het opstarten van de procedure voor de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen» (nr. 2-1201)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Financiën over «het instellen van een overschrijfbare titel bij nalatenschappen» (nr. 2-1212)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het Brusselse parket» (nr. 2-1213)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Landsverdediging over «zijn bezoek aan Congo» (nr. 2-1214)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de zaak van de Brusselse BBTK» (nr. 2-1196)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de archieven over de repressie en de collaboratie» (nr. 2-1108)
Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, en aan de minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw over «de beslissingen die op 18 en 19 december 2002 in de OESO genomen zijn over de staalindustrie» (nr. 2-1211)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de jongste ontwikkelingen inzake het identificeren en registreren van schapen en geiten» (nr. 2-1215)

Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Stuk 2-1402) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 2-1367) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 2-1368)
Wetsontwerp betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen (Stuk 2-1357) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen inzake het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Stuk 2-1369) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan achttien maanden (Stuk 2-409) (Tweede behandeling)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Stuk 2-1402) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Stuk 2-1402) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de aanslepende inactiviteit van de onbemande camera's in de regio Antwerpen» (nr. 2-939)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de lopende onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst over de handel in diensten»(nr. 2-941)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen