2-409/12

2-409/12

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

23 JANUARI 2003


Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan achttien maanden


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 69 VAN DE HEER REMANS

Art. 7

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. in de eerste zin de woorden « volgens een standaardprocedure opgesteld binnen het centrum » vervangen door de woorden « volgens het protocol opgesteld door de patholoog van het centrum »;

B. tussen de eerste en de tweede zin de volgende zin invoegen :

« Dit protocol wordt opgesteld volgens het door de referentiecentra gemaakte concensusprotocol. »

Verantwoording

Zonder standaardprotocol is degelijke statistische verwerking van de gegevens niet mogelijk en is de evaluatie moeilijk.

Nr. 70 VAN DE HEER REMANS

Art. 8

Dit artikel aanvullen met het volgende lid :

« De resultaten worden in een niet-gepersonaliseerde vorm medegedeeld aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, die tweejaarlijks een verslag opstelt waarin

1º de resultaten van de autopsies verwerkt worden;

2º de toepassing van de wet geëvalueerd wordt en eventueel aanbevelingen om de wet of de uitvoering ervan bij te sturen geformuleerd worden. »

Verantwoording

Dit amendement heeft tot doel tweejaarlijks de resultaten van de autopsies te verwerken tot een verslag dat enerzijds een overzicht geeft van de resultaten van de autopsies (welke oorzaken werden vastgesteld, ...). Anderzijds bevat het verslag een evaluatie van de wet waarbij eventueel aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om de wet of de uitvoeringsbesluiten bij te sturen.

Nr. 71 VAN DE HEER REMANS

Art. 9

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 9. ­ Deze wet treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de uitvoeringsbesluiten ervan. »

Verantwoording

­ Ervaring met start euthanasie-wet.

­ Aanpassingen doorgevoerd in het wetsvoorstel « Onderzoek op embryo's ».

Nr. 72 VAN DE HEER REMANS

Art. 8

Dit artikel aanvullen met het volgende lid :

« De gegevens mogen enkel in een niet-gepersonaliseerde vorm worden bewaard en medegedeeld. »

Verantwoording

Wet op de privacy en medisch beroepsgeheim.

Jan REMANS.