2-260

2-260

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 JANVIER 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Votes

Motions déposées en conclusion de la demande d'explications de M. Frans Lozie au ministre de l'Intérieur sur «la désignation d'un officier de liaison adjoint pour l'Italie, l'Albanie, Malte et la Grèce, avec résidence à Rome» (nº 2-928), développée en séance plénière, le 19 décembre 2002

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik heb niet de gewoonte om tot slot van een vraag om uitleg een motie in te dienen. Dikwijls volstaat een vraag om uitleg om ook bij de minister een belletje te doen rinkelen. Het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, voorgelezen door zijn collega van Financiën, op mijn vraag om uitleg heeft mij echter bevestigd in de overtuiging dat in dit geval een functie werd gecreëerd à la tête du client en dat voor één specifieke persoon een procedure werd opgesteld, waarbij alle elementaire principes van de objectieve aanstelling met de voeten werden getreden. Ik kon dus niet anders dan tot besluit van deze vraag om uitleg een motie indienen.

Dit soort van aanstellingen was twintig, dertig jaar geleden misschien gebruikelijk, maar is volkomen onaanvaardbaar nu sinds enige tijd objectieve benoemingsprocedures worden gehuldigd. Niet alleen de regels van de objectiviteit werden overtreden, er werd zelfs een functie gecreëerd om tegemoet te komen aan het probleem van een specifieke persoon. Mijn fractie zal dus breken met haar gewoonten en straks tegen de gewone motie stemmen.

M. le président. - Nous votons sur la motion pure et simple qui a la priorité.

Vote nº 8

Présents : 52
Pour : 30
Contre : 22
Abstentions : 0

-La motion pure et simple est adoptée.