2-260

2-260

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 JANUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Justitie over «de overtreding van de privacywet door de vakbonden» (nr. 2-1187)

Vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de minister van Justitie over «de betrokkenheid van politiemensen en een overleden onderzoeksrechter in Namen bij de uitlokking of het organiseren van een grootschalige BTW-fraude bij handel in gsm-toestellen» (nr. 2-933)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Van den Brande aan de eerste minister over «de volgende fase in de staatshervorming» (nr. 2-1195)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de lessen die getrokken moeten worden uit de opsluiting in Zaventem van de personen die op 26 december 2002 door Israėl illegaal uit het land zijn gezet» (nr. 2-1189)
Mondelinge vraag van de heer René Thissen aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het rijbewijs en de minimumleeftijd die vereist zijn voor het besturen van landbouwvoertuigen» (nr. 2-1188)
Mondelinge vraag van de heer Paul Galand aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de nasleep van de aanvaring van het wrak van de Tricolor door de Vicky en de veiligheid van de scheepvaart rond het wrak» (nr. 2-1190)
Mondelinge vraag van de heer Franēois Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de staat waarin de olietanker Vicky verkeert en het gevaar voor olievlekvorming» (nr. 2-1191)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de opvolging van de Cidex-crisis» (nr. 2-1174)
Mondelinge vraag van de heer Theo Kelchtermans aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt voor de gemeentefinanciėn» (nr. 2-1193)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de vestigingswet» (nr. 2-1194)

Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (Stuk 2-1324)

Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Stuk 2-1325) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 36 en 38 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft (van de heer Jean-Pierre Malmendier, Stuk 2-816)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (Stuk 2-1324)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Stuk 2-1325) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek (Stuk 2-1326) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Landsverdediging over «het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO)» (nr. 2-935)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Stuk 2-1218) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Stuk 2-1218) (Evocatieprocedure)
De hervorming van de politiediensten (Stuk 2-1188)
Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek (Stuk 2-1326) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (Stuk 2-1324)
Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Stuk 2-1325) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de aanstelling van een adjunct-verbindingsofficier voor Italiė, Albaniė, Malta en Griekenland met standplaats Rome» (nr. 2-928), gesteld in plenaire vergadering op 19 december 2002

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de openstelling van de elektriciteitsmarkt» (nr. 2-926)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Indiening van een wetsontwerp
Antwoorden van de regering op resoluties van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciėle vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Hoge Raad voor de Justitie
Europees Parlement