2-253

2-253

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi spéciale garantissant la présence de personnes de sexe différent dans le gouvernement flamand, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et parmi les secrétaires d'État régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale (Doc. 2-1359) (Nouvel intitulé)

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Agalev steunt dit ontwerp van bijzondere wet, hoewel we het volkomen overbodig vinden. We gaan er immers van uit dat elke groep in de samenleving die politieke verantwoordelijkheid draagt, een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen nastreeft. Agalev heeft dat in het verleden al bewezen en zal dat ook in de toekomst nog doen. Tijdens de voorbije legislatuur werden de topfuncties in onze partij zowel door mannen als door vrouwen ingevuld. Wij vinden dat daarvoor geen wettelijke regeling nodig is. Wij zijn geen voorstander van quota, maar we zullen het ontwerp steunen om de collega's van andere partijen die niet zo overtuigd zijn als wijzelf, mee te trekken in deze beweging naar een evenwichtige samenstelling, ook van de regering.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De CD&V-fractie zal voor het ontwerp stemmen, al vinden we het veel te lauw.

De heer Lozie overtuigt alleen zichzelf. Als Agalev, dat deel uitmaakt van de regering, bij de onderhandelingen had geijverd voor evenveel vrouwen als mannen in de regering, dan had hij mij misschien kunnen overtuigen. Agalev is daar echter niet in geslaagd. Het blijft bij mooie woorden en filosofische uitspraken.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Bij ons zijn er 75% vrouwen. Ik vind het een schande dat u ons enig verwijt durft te maken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik maak geen verwijt. Ik stel alleen vast dat uw partij in deze regering geen verschil heeft uitgemaakt. Het aandeel van de vrouwen in de regering is eerder middelmatig. (protest bij Agalev en VLD)

CD&V is voorstander van een sterker quotum. Wij vinden dat de man/vrouw-pariteit in de regering in de Grondwet moet worden opgenomen. Het amendement dat ik daartoe heb ingediend, werd weggestemd.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (CDH). - Je me réjouis particulièrement de l'aboutissement du projet de loi de Mme la ministre Onkelinx. Il permettra au gouvernement actuel de la Région de Bruxelles-Capitale, où ne siège aucune femme, de désigner deux ministres féminines, émanant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté francophone.

M. le président. - Nous votons à présent sur l'ensemble du projet de loi spéciale.

Vote nº 3

Groupe linguistique néerlandais

Présents : 35
Pour : 27
Contre : 0
Abstentions : 8

Le quorum des présences et la majorité simple sont atteints.

Groupe linguistique français

Présents : 26
Pour : 26
Contre : 0
Abstentions : 0

Le quorum des présences et la majorité simple sont atteints.

Le sénateur de communauté germanophone a voté pour.

La majorité des deux tiers est atteinte.

-Le projet de loi spéciale est adopté.

-Il sera transmis à la Chambre des représentants.