2-409/8

2-409/8

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

12 DECEMBER 2002


Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan achttien maanden


AMENDEMENT


Nr. 64 VAN DE HEER MONFILS C.S.

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 3. ­ De ouders van een kind van minder dan één jaar dat om medisch onverklaarbare redenen is overleden, kunnen een autopsie aanvragen om de doodsoorzaak op te sporen.

De arts die het overlijden vaststelt, is verplicht de ouders in kennis te stellen van het recht en stelt hen voor een autopsie te laten uitvoeren in het kader van het postmortaal medisch onderzoek.

De beslissing van de ouders om de autopsie al dan niet aan te vragen moet schriftelijk worden vermeld. Het document wordt bij het medisch dossier van het kind gevoegd. »

Verantwoording

De tekst zoals hij werd goedgekeurd door de Senaat valt te verkiezen. Een autopsie is weliswaar belangrijk en wetenschappelijk waardevol, maar de ouders ­ toch degenen die het nauwst betrokken zijn bij de rouw om het kind ­ moeten vrijelijk kunnen beslissen of zij al dan niet een autopsie willen laten uitvoeren. De in de Kamer goedgekeurde regeling, waarbij de autopsie automatisch wordt uitgevoerd als de ouders zich er niet expliciet tegen verzetten, maakt van die beslissingsvrijheid van de ouders een lege doos. De uiterst korte termijn waarbinnen ouders zich uitdrukkelijk kunnen verzetten tegen een autopsie in combinatie met hun psychologische toestand na het overlijden, waarbij zij in de eerste plaats aan de organisatie van de begrafenis zullen denken, maken dat de meeste ouders zich niet zullen verzetten, hoewel zij daar nadien misschien spijt van zullen krijgen. De omgekeerde regeling die de Senaat had voorgesteld, verdient dus de voorkeur. In de Senaatscommissie had de minister zelf trouwens aangegeven dat die oplossing hem een aanvaardbaar compromis leek tussen het respect voor de rouw van de ouders en het belang van het wetenschappelijk onderzoek.

Philippe MONFILS.
Jan REMANS.
Jean-Pierre MALMENDIER.