2-1196/2

2-1196/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

27 NOVEMBER 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW LEDUC

Art. 2

In 3, eerste lid, van artikel 8 het voorgestelde 3 aan te vullen als volgt :

Voorgaande bepaling is niet van toepassing op alle personen uit bovengenoemde categorie die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek of die reeds een gerechtelijke veroordeling hebben opgelopen.

Verantwoording

Dit amendement beoogt personen die in een juridische procedure zitten of gerechtelijk veroordeeld werden, uit te sluiten van het toepassingsgebied.

Nr. 2 VAN MEVROUW LEDUC

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) in te voegen, luidende :

Art. 3. Artikel 79, 4bis, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering doen vervallen.

Verantwoording

Opheffen van de vrijstellingsmogelijkheid als werkzoekende met het oog op de betere doorstroming van PWA-ers naar de reguliere arbeidsmarkt.

Nr. 3 VAN MEVROUW LEDUC

Art. 2

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Mondelinge toelichting.

Jeannine LEDUC.