2-246

2-246

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 NOVEMBRE 2002 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil (de Mme Jeannine Leduc et consorts, Doc. 2-1173)

Discussion générale

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV), rapporteur. - Huwen is een grondrecht. De uitoefening ervan wordt met dit wetsvoorstel ook mogelijk voor homoseksuelen en lesbiennes. Het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht zal echter geen gevolgen hebben op het gebied van de afstamming. Evenmin regelt dit voorstel de adoptie voor de homokoppels.

Artikel 12 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verleent in principe aan eenieder van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Hoewel dit artikel het huwelijk van twee personen van hetzelfde geslacht niet expliciet omvat, kunnen ontwikkelingen in de samenleving aanleiding geven tot een ruime interpretatie ervan.

Het wetsvoorstel vindt zijn oorsprong in een regeringsontwerp. De ministerraad heeft het ontwerp behandeld op 22 juni 2001. De Raad van State gaf zijn advies op 12 november 2001. Dat liet de werkzaamheden in de commissie vlotter verlopen. Wegens de overvolle agenda van de Kamer werd het ontwerp ingetrokken en als wetsvoorstel in de Senaat ingediend door de fractievoorzitters van alle meerderheidspartijen.

Hoewel in het Burgerlijk Wetboek, zo stelde de minister, nergens wordt bepaald dat het huwelijk slechts kan worden gesloten tussen personen van verschillend geslacht, ging de rechtsleer en rechtspraak er steeds vanuit dat het geslachtsverschil een voorwaarde voor het huwelijk is. De onderliggende idee was dat het huwelijk gericht is op voortplanting.

Het uitgangspunt van dit voorstel is dus de gelijke behandeling van homoseksuelen en heteroseksuelen inzake het huwelijk, met uitzondering van de afstammingsregeling. De geboorte van een kind binnen het huwelijk schept een juridische band van familiale aard met de moeder. Volgens artikel 312 van het Burgerlijk Wetboek heeft het kind als moeder de persoon die als zodanig in de geboorteakte is vermeld. Volgens artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek geldt het wettelijke vermoeden van vaderschap voor kinderen geboren tijdens het huwelijk en binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk. Die kinderen zijn biologische afstammelingen van vader en moeder binnen het huwelijk. De afstamming van kinderen binnen homoparen zal worden geregeld in een afzonderlijk wetgevend initiatief. Als vertrekbasis daarvoor zal een wetsvoorstel van de groene kamerfractie over het duo-ouderschap worden gebruikt.

Adoptie voor homoparen wordt ook niet door dit voorstel geregeld. Die adoptie kan aanleiding geven tot problemen inzake de erkenning in het buitenland en het risico bestaat dat dit soort adoptie door het internationaal privaatrecht als `onregelmatig' wordt beschouwd.

Tijdens de algemene bespreking werd vooral gediscussieerd over het woord `huwelijk'. In onze maatschappij heeft dat een grote symbolische betekenis. Sommige leden vinden dat het huwelijk niet kan worden opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht. Die leden willen twee aparte regelingen behouden. Voor paren van hetzelfde geslacht zou de wettelijke samenwoningsregel tot alle gevolgen van het huwelijk worden uitgebreid. Dat zou `geregistreerd partnerschap' worden genoemd. Het instituut huwelijk zou enkel voor heteroparen worden behouden.

Er zijn hoorzittingen gehouden met professoren uit beide landsdelen. Onder hen waren er zowel voor- als tegenstanders. Voor hun uitgebreide analyses en standpunten verwijs ik naar het schriftelijk verslag.

Professor Martens hield een lange uiteenzetting over de historische, psychologische, culturele, antropologische en pedagogische aspecten van het homohuwelijk. Hij concludeerde dat de term `huwelijk' niet geschikt is voor een homopaar. Professor De Schutter bouwde zijn argumentatie voor het homohuwelijk op op zijn morele afwijzing van de onmogelijk te objectiveren discriminatie van homoseksuelen.

Hij stelde dat het ontbreken van een juridisch kader voor paren van hetzelfde geslacht, dat gelijkwaardig is aan het huwelijk, een soortgelijke stabiliteit biedt en dezelfde soorten rechten en plichten omvat, zeker een discriminatie inhoudt. Voor die stelling vindt hij meer en meer steun in het buitenlands en het internationaal recht.

Professor Renchon achtte een voorstel voor een homohuwelijk zonder afstammingsregeling onsamenhangend omdat afstamming zijns inziens een integraal onderdeel van een huwelijk vormt. Hij maakte op morele gronden voorbehoud tegen de mogelijke loskoppeling van het huwelijk en het voortplantingsaspect.

Tijdens de artikelsgewijze bespreking werd een amendement van de heer Vandenberghe aangenomen. Het strekte tot een aanpassing van artikel 164 van het Burgerlijk Wetboek om de uitzonderingen tussen de huwelijksvoorwaarden tussen homo- en heteroparen gelijk te schakelen.

Het geamendeerde wetsvoorstel werd in zijn geheel aangenomen met 11 tegen 4 stemmen.

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Vandaag kunnen we ons eindelijk uitspreken over het openstellen van het huwelijk voor homo's en lesbiennes. De beslissing die vandaag wordt genomen, zal aan ongeveer 10% van de bevolking ook de keuzemogelijkheid bieden om al dan niet in het huwelijk te treden. Ze is tevens een belangrijke stap in het verder doorbreken van de taboesfeer rond homoseksualiteit en de bevestiging van de gelijkwaardigheid van homoseksuelen en heteroseksuelen.

Het grootste deel van de bevolking vindt vandaag dat het huwelijk, ondanks een dalende trend, nog steeds de ideale basis is voor het duurzaam samenleven van twee personen. Om hun liefde en relatie en de gewenste duurzaamheid ervan te bevestigen, te formaliseren en kenbaar te maken, wordt dan ook gekozen voor het instituut huwelijk dat, naast een grote symbolische functie, ook de nodige juridische bescherming biedt, met rechten en plichten.

Het huwelijk wordt tegenwoordig beleefd en aangevoeld als een formele verbintenis tussen twee personen, met als voornaamste doel het creëren van een duurzame samenlevingsband.

Er is dan ook geen enkele reden om dit instituut enkel voor te behouden voor de relatie tussen man en vrouw. Indien we de liefdesrelatie tussen mannen of tussen vrouwen gelijkwaardig vinden aan die tussen man en vrouw, moeten ook homoseksuelen deze relatie op dezelfde wijze kunnen formaliseren, met dezelfde symboliek en vooral met dezelfde rechtsbescherming.

Tijdens de bespreking in de commissie werd een aantal argumenten naar voren gebracht tegen het huwelijk van homoseksuelen. Deze argumenten zijn echter weinig overtuigend.

Volgens een eerste argument zou het huwelijk op voortplanting gericht zijn of op de kans op ouderschap; het zou een instelling zijn die rekening houdt met mogelijke nakomelingen. Volgens sommigen betekent dit dat het huwelijk niet mag worden toegestaan voor homoseksuele koppels aangezien koppels van hetzelfde geslacht geen eigen kinderen kunnen krijgen. Dit was misschien de Napoleontische visie op het huwelijk, maar ondertussen is de samenleving geëvolueerd en bestaat er een breed maatschappelijk draagvlak om voortplanting niet langer als voornaamste doel van het huwelijk te beschouwen.

De Raad van State verwoordde dit argument als volgt: "Er bestaat een nauw causaliteitsverband tussen de instelling van het huwelijk en de noodzaak om de stabiliteit van de echtverbintenis tussen een man en een vrouw te garanderen met het oog op de opvoeding van de kinderen die er uit kunnen ontstaan."

De vraag of een koppel kinderen kan of wil krijgen doet echter niet terzake. Dat het huwelijk rekening houdt met mogelijke nakomelingen betekent immers niet dat een huwelijk steeds kinderen veronderstelt. Heteroseksuele koppels waarvan vaststaat dat zij op generlei wijze kinderen kunnen of willen krijgen, zouden dan immers ook niet mogen huwen.

Het Goodwin-arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens van 11 juli 2002 bevestigt overigens dat het huwelijk een grondrecht van het individu is, dat losstaat van de mogelijkheid tot voortplanting van het koppel.

Trouwens, kinderen worden tegenwoordig zowel binnen als buiten het huwelijk verwekt en geboren en er zijn tal van koppels die het krijgen van kinderen geen essentieel kenmerk meer vinden van het huwelijk.

Dat homoseksuelen uitgesloten zijn van het huwelijk zou geen discriminatie inhouden. Het wetsvoorstel dat de gelijke behandeling van homoseksuelen en heteroseksuelen belangrijk vindt, zou dan ook niet nodig zijn.

Tijdens de hoorzittingen heeft professor De Schutter van de UCL aangetoond dat heel wat ontwikkelingen op het vlak van de internationale mensenrechten aangeven dat het verbod voor homoseksuelen om te huwen spoedig ook door de hoogste gerechtshoven als discriminerend zal worden beschouwd.

Daarvoor haalt hij verschillende gezaghebbende argumenten aan, waaronder het Goodwin-arrest, dat ik al heb aangehaald, en een vonnis van het Hooggerechtshof van Quebec van 6 september 2002 dat stelt dat de weigering om het huwelijk open te stellen een discriminatie inhoudt op grond van seksuele geaardheid die in strijd is met het Canadese Handvest van rechten en vrijheden.

Dat men de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht alsmaar meer als een gelijkheidsvereiste gaat beschouwen komt ook tot uiting in verschillende uitspraken van rechtbanken en het ontwerpverslag over de toestand van de grondrechten in de Europese Unie.

Zelfs al zou er geen formele juridische discriminatie zijn, dan nog zou dit geen reden zijn om het huwelijk niet open te stellen voor homoseksuelen. Het staat de wetgever immers vrij niet alleen juridische maar ook maatschappelijke keuzes te maken.

Er werd ook voorgesteld om in plaats van het huwelijk open te stellen, het systeem van de wettelijke samenwoning te verbeteren om alzo tegemoet te komen aan de behoefte aan erkenning en een juridisch statuut van homoseksuelen. Dit toont aan dat de wettelijke samenwoning op het ogenblik nog steeds geen volwaardig alternatief is voor het huwelijk, noch voor hetero- noch voor homoseksuelen.

Geen enkele instelling, ook al zou het een getrouwe kopie op juridisch vlak betreffen, is geschikt om het huwelijk te vervangen als het gaat om de maatschappelijke erkenning van homoseksuelen. Hierbij citeer ik professor De Schutter: "Als het instituut dichter bij het huwelijk aansluit, zullen koppels van hetzelfde geslacht het als een belediging beschouwen dat het echte huwelijk voor hen niet toegankelijk is. Zo zullen zij nog meer gemarginaliseerd worden en zullen de clichés die over hen bestaan, in stand worden gehouden." Daarbij maakt hij een weliswaar gewaagde verwijzing naar de gelaakte `gescheiden maar gelijk'-doctrine die tussen 1896 en 1954 in de VS de scheiding van rassen mogelijk maakte.

Tenslotte zijn er vragen van internationaal privaatrechtelijke aard gerezen. De in België aangegane huwelijken tussen homoseksuelen zullen volgens sommigen niet worden erkend in het buitenland. Voor de grondvoorwaarden van het huwelijk geldt het nationaal recht, zodat problemen ontstaan voor personen van verschillende nationaliteiten waarvan het nationaal recht van een van beiden het huwelijk tussen homoseksuelen verbiedt. Het is ook mogelijk dat ze ingevolge hun huwelijk problemen ondervinden in het buitenland.

Dit is evenwel geen afdoend element om het wetsvoorstel niet goed te keuren. Het is belangrijk dat de homoseksuele koppels terzake voldoende worden ingelicht en geïnformeerd over de eventuele gevolgen in het buitenland van hun huwelijk. Het is trouwens hun keuze om te huwen.

Gezien de evolutie die zich op dit vlak aftekent en gezien het feit dat de Europese rechtsorde ook in de richting gaat van de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen, zullen er internationaal steeds minder problemen rijzen.

Tot slot moet me nog iets van het hart. Bepaalde media wekken de indruk dat het voorstel voor de liberalen de pasmunt is voor het voorstel over de bio-ethiek dat hier gisteren werd besproken. Namens de VLD wil ik heel duidelijk zeggen dat er niet wordt gemarchandeerd over grondrechten van individuen die in principe liberale rechten zijn. Het wordt voorgesteld alsof dit een groen dossier is en het andere een blauw en dat we over beide tegelijk moeten stemmen, want dat ze anders niet zouden worden goedgekeurd. Wij hebben daarover geen akkoorden gesloten. Voor ons is het dossier dat we vandaag bespreken noch blauw noch groen. Desnoods kunnen we zeggen dat het roze is, maar de kleur doet niet ter zake. Voor ons liberalen moet elke persoon, onacht zijn of haar seksuele voorkeur, gelijke keuzemogelijkheid hebben. De keuzevrijheid een huwelijk aan te gaan staat voor ons centraal. Een gewaarborgde gelijke toegang voor iedereen tot het instituut huwelijk, onafhankelijk van het feit of koppels kinderen kunnen krijgen of niet en onafhankelijk van geslacht of seksuele geaardheid is essentieel. De VLD-fractie zal het voorstel dan ook met heel veel overtuiging goedkeuren.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Les réformes se succèdent. Je suis un peu étonnée que, tout d'un coup, on pousse sur l'accélérateur pour suivre, hier soir jusqu'à minuit, les embryons et, ce matin, le mariage des personnes de même sexe.

M. Philippe Mahoux (PS). - Vous trouvez qu'on accélère alors que nous travaillons depuis un an et demi sur le débat que nous avons eu hier. C'est le juste aboutissement d'un travail concret, progressif et assidu.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Avouez que ceux qui, comme vous, travaillent de manière approfondie en commission de bioéthique sur ces sujets ne chôment pas. C'est un détail, mais je n'aime pas beaucoup ce hasard du calendrier qui nous fait voter deux réformes importantes le même jour.

Qui a assisté hier au débat en assemblée plénière ? Uniquement les membres de la commission de bioéthique qui connaissaient par coeur ce qui a été dit puisque, vous avez raison, monsieur Mahoux, il a fallu 40 séances pour aboutir à cette réforme fondamentale qui a vraiment intéressé très peu de personnes.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je trouve au contraire qu'il est tout à fait intéressant, dans ces périodes qui ne sont pas tout à fait habituelles dans la mesure où la fin de la législature approche, que l'on se mette à concrétiser, en séance publique, tout le travail qui a été réalisé en commission.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Évidemment, mais on aurait pu attendre une semaine.

M. Philippe Mahoux (PS). - On a discuté de bioéthique. On va discuter maintenant du mariage des personnes de même sexe. J'espère qu'on va adopter définitivement la loi antidiscrimination. Tout cela me semble normal. Nous sommes en phase de conclusion, madame Nyssens.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je voulais simplement dire à ceux qui sont ici que, la fatigue aidant, à un moment donné, on parlera peut-être d'homosexuels au lieu de parler d'embryons.

La proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe constitue une révolution anthropologique, culturelle et institutionnelle phénoménale. Elle bouleverse fondamentalement nos structures familiales puisque, jusqu'à ce jour, la différence des sexes était une donnée, un « état », une réalité biologique et sociale caractérisant l'institution du mariage, au sens juridique. Il était tellement évident que le mariage était contracté par un homme et une femme que le Code civil ne le précisait pas, pas plus d'ailleurs qu'il ne définissait le contenu du mariage. Pourquoi donc abandonner cette différence cardinale ? Quelle est donc cette demande de la société à la base de l'initiative des auteurs du projet de loi, devenu proposition de loi ?

Selon l'exposé des motifs, « notre société aurait évolué dans un sens tel qu'il ne reste aucun motif pour refuser à une personne la possibilité de se marier sur les seules bases de son sexe et de ses affinités sexuelles. La logique qui sous-tendait que le mariage procédait de l'idée que son but était la procréation serait dépassée.

Dans notre société contemporaine, le mariage est ou serait vécu ou ressenti comme une relation formelle entre deux personnes ayant pour but principal la création d'une communauté de vie durable, le mariage servant à extérioriser et à affirmer la relation intime de deux personnes et perdant son caractère procréatif. ».

La réforme s'appuie essentiellement sur le principe de l'égalité de traitement, sur le plan du mariage, entre les couples hétérosexuels et le couples homosexuels : puisqu'un homme et une femme peuvent se marier, pourquoi deux hommes ou deux femmes ne le pourraient-ils pas, sans souffrir de discrimination ?

Cette justification est nettement insuffisante pour expliquer le changement de signification donnée au mariage. Certes, l'égalité de traitement et la liberté de poser des choix de communauté de vie sont des grands principes de la modernité, mais ils ne suffisent pas pour bouleverser des repères anthropologiques fondamentaux. Ils doivent être confrontés à d'autres principes.

Il est en effet étonnant que l'exposé ne contienne aucune référence aux sciences humaines pour justifier son objectif : aucun renvoi à l'anthropologie, à l'ethnologie, à la sociologie, à la psychologie, aucune référence à la nécessité pour un État, et donc pour le droit, d'établir des repères, des normes collectives et générales destinées à organiser la vie sociale sur base de valeurs communes, ancrées dans une histoire et une culture.

La proposition de loi repose, selon moi, sur une énorme confusion, parce qu'elle refuse la pensée de la différence, et sur une réelle incohérence parce qu'elle dissocie complètement couple et filiation. La proposition de loi confond discrimination et différence. Il ne peut y avoir discrimination lorsqu'il y a différence.

Pourquoi avoir opté pour une assimilation de formes de vie commune différentes ? Pourquoi cette uniformisation ? Pourquoi cette érosion des différences ? Pourquoi appeler mariage une réalité nouvelle qui échappe par nature et par définition à ce qu'est un mariage ? Pourquoi, ce faisant, modifier le sens et le contenu du mariage dans ses principaux traits anthropologiques et culturels ?

Lévi-Strauss, anthropologue, ou Irène Théry, sociologue française, pour ne citer que ces deux auteurs bien connus, rappellent à l'envi que les familles humaines sont des institutions fondées sur un système symbolique de parenté, reposant sur l'articulation entre trois modalités - l'alliance, la filiation et la germanité -, modalités élémentaires qui, combinées entre elles, désignent toutes les relations bilatérales possibles au sein du groupe familial. Si les définitions respectives de l'alliance, de la filiation et de la germanité peuvent varier selon les sociétés, on constate en revanche que le principe de distinction entre ces trois types de relations de parenté est universel, modalités elles-mêmes organisées par la distinction des sexes, des âges et des générations, que l'on retrouve dans tous les systèmes de parenté. Ces trois distinctions ne sont jamais le simple constat d'une réalité biologique, leurs formes varient, mais le principe de distinction est toujours présent.

En gommant la différence des sexes, la proposition de loi a l'audace de toucher à ce système symbolique, à un principe de distinction universel, à un repère fondamental de la civilisation. La proposition a la prétention de décréter un changement de culture. En a-t-on suffisamment saisi la portée et mesuré les effets ? Je n'en suis absolument pas convaincue, vu la vitesse à laquelle cette réforme est votée : une séance d'auditions et quelques réunions de commission, ce n'est pas sérieux. Cette réforme n'est nullement mûrie, elle n'honore pas le Sénat, chambre dite de réflexion.

Nous connaissons la procédure : il s'agit d'un projet de loi initialement déposé à la Chambre par le gouvernement ; à un moment donné, le gouvernement l'a envoyé au Sénat sous forme de proposition de loi. Je n'aime pas ce procédé.

Je partage avec beaucoup d'autres la vision selon laquelle le mariage, même dans une vision très évolutive de son contenu et de ses contours, reste par définition l'affaire d'un homme et d'une femme et qu'il demeure lié à une parentalité potentielle, comme l'a dit le Conseil d'État. Il ne s'agit pas d'une pétition de principe mais un point de repère cardinal de toute société, tant pour l'espace social que pour l'identité individuelle. Point n'est besoin de rappeler qu'il n'y a pas lieu ici, parce que je sens déjà ce que l'on peut penser à mon égard, de faire appel à une conception transcendante, religieuse, voire chrétienne du mariage, pour défendre ma position. J'en veux pour preuve qu'il suffit non seulement d'en appeler aux sciences humaines mais, avant tout, au mariage civil tel qu'institué dans notre droit, en réaction - j'insiste - au mariage religieux. Faisons un peu d'histoire.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je pense que personne ne vous reprochera de faire appel à une transcendance.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je ne parle pas de cela.

M. Philippe Mahoux (PS). - Personne ne vous le reprochera.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je sais bien ! On dit « les cathos, les chrétiens, veulent un mariage ». Laissez-moi parler.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je vous dis que c'est le droit de tout un chacun de faire référence à une transcendance.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je m'en réjouis mais je ne suis pas dupe. Je commence à comprendre le jeu dans lequel je suis.

J'aimerais faire un peu d'histoire. Je trouve que dans ce Sénat, on n'en fait pas suffisamment. Moi, je ne suis pas née d'hier et je n'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut rappeler la nature profondément politique des questions familiales. Elles posent la question de la relation entre la sphère privée et le domaine politique, entre les affaires domestiques et politiques, entre la famille et l'État et donc, je le répète, entre le domaine privé et le domaine public. Irène Théry, toujours, qui n'est pas une femme inintelligente, laïque pour tout vous dire, rappelle...

M. Philippe Mahoux (PS). - Qu'est-ce que cela veut dire, être laïque ?

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Nous sommes tous laïques dans une société laïque.

M. Philippe Mahoux (PS). - Cela veut-il dire être pour la séparation de l'église et de l'État ?

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Voilà.

M. Philippe Mahoux (PS). - Ou bien être laïque, c'est avoir des convictions religieuses ou pas ? Vous avez vraiment des références passéistes !

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - J'aime vous provoquer parce que je sais que je vous fais chaque fois réagir.

Irène Théry, sociologue française que j'aime beaucoup, a affronté toutes ces questions en France lors du PACS. Ses écrits sont extrêmement intéressants. Elle rappelle, à propos du mariage, que la relation entre le privé et le public n'a jamais été aussi controversée que pendant les années exceptionnelles qui ont mené au début de la Révolution française, au moment de la promulgation du premier Code civil en 1804. Les débats n'engageaient rien moins que l'entrée du droit de la famille dans la modernité. Ce passage était net, c'était l'événement immense qu'était à l'époque la création du mariage civil, laïque, commun à tous les Français, instauré par la loi du 20 septembre 1792, elle-même issue de la Constitution de 1791.

Par la suite, la laïcité du mariage civil ne sera plus jamais remise en cause, même au plus fort de la Restauration. Jaurès reconnaîtra la laïcisation du mariage comme une des mesures les plus profondément révolutionnaires qui aient été décrétées. Ce bouleversement mit fin à des siècles de mariage uniquement religieux. Cette sécularisation du mariage a été préparée à partir de la Réforme par deux siècles de controverses sur la nature de l'institution matrimoniale et les compétences respectives de l'Église et de l'État à réglementer ce qui n'est pas seulement un sacrement, bien entendu, mais une institution civile. L'article 7 de la Constitution de 1791 déclare que la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. Donc, à l'Église le sacrement, à l'État le contrat.

Dans son célèbre Traité du contrat de mariage, publié en 1771, Pothier définit le mariage comme suit : « Un contrat revêtu des formes que les lois ont prescrites, par lequel un homme et une femme habiles à faire ensemble ce contrat s'engagent réciproquement, l'un envers l'autre, à demeurer toute leur vie ensemble dans l'union qui doit être entre un époux et une épouse. ». Pour Pothier, il appartient à l'État de réglementer ce contrat. C'est un contrat civil qui appartient à l'ordre politique.

L'histoire du mariage montre également comment les philosophes, en particulier l'école du droit naturel moderne, ont cherché à fonder le mariage en fonction de la nature de l'homme et des seules lumières de la raison, et comment les mêmes philosophes ont progressivement élaboré la théorie contractualiste du mariage, qui triomphe en France en 1792.

Ces théories sont cruciales, parce qu'elles abordent de front la question de la nature, à la fois contractuelle et institutionnelle, de l'union matrimoniale. Leur pensée n'était pas antireligieuse, mais cherchait à s'émanciper des doctrines de la Révélation pour analyser si la thèse de l'indissociabilité matrimoniale résistait à l'examen de la raison.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je ne savais pas que vous dormiez sur Pothier depuis des semaines !

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - L'article 7 de la Constitution engagea un débat d'une dimension inattendue, lorsqu'il a fallu dire ce qu'était le mariage civil, laïque, qu'on allait réglementer. La modernité était tout entière dans cette interrogation. Le débat était tellement serré et houleux dans les assemblées parlementaires que le législateur de 1792 décida, en fin de compte, d'éviter de définir le mariage civil.

Mais ce que les révolutionnaires tenaient à affirmer le plus, c'était leur préférence pour le mariage civil. Ils avaient ainsi l'occasion d'affirmer qu'ils haïssaient le mariage de l'ancien régime, celui qui relevait d'un ordre du monde et d'un ordre social dominés par la légitimation religieuse de la hiérarchie et du despotisme. Aussi ont-ils pris une série de mesures pour faciliter le mariage libre, dans le but de favoriser la procréation aussi bien que le brassage social.

Les rédacteurs du code civil n'envisageront jamais de revenir sur la sécularisation du mariage et Portalis écrit un étonnant récit, le roman philosophique du mariage, où il dit notamment ceci : « Le rapprochement des deux sexes, que la nature n'a fait si différents que pour mieux les unir, a bientôt des effets sensibles. La femme devient mère : un nouvel instinct se développe, de nouveaux sentiments, de nouveaux devoirs fortifient les premiers. Le mari, la femme, les enfants réunis sous le même toit et par les plus chers intérêts contractent l'habitude des plus douces affections... »

Pourquoi donc avoir rappelé l'histoire du mariage civil ? Pour montrer qu'il est apparu pour rompre avec le mariage religieux et que si les auteurs de la proposition de loi soumise au vote ce jour veulent en changer le sens, ils bouleversent une institution profondément civile et laïque. S'ils souhaitent le faire pour combattre une quelconque réminiscence - je n'ose plus dire « religieuse » - de type transcendantal, ils se trompent profondément, puisque la rupture s'est opérée il y a bien longtemps, en 1792 et en 1804.

Ce que les auteurs modifient aujourd'hui, c'est donc autre chose. Ils modifient un acte notamment public et non pas un simple contrat privé ; ils ne créent pas un « contrat de vie commune », mais modifient une institution publique qui implique la société dans son ensemble. Ce faisant, ils touchent à la symbolique d'une institution fondamentale qui ne vise pas à imposer d'abord une règle éthique dont la transgression serait sanctionnée, mais à organiser la société. Ils bouleversent les places et les rôles de l'alliance et de la parenté, articulées depuis toujours sur la différence des sexes et des générations.

Cette proposition s'inscrit peut-être dans une réflexion plus large, celle que les philosophes ou les sociologues appellent la « désinstitutionnalisation » des familles. Avec les auteurs de la proposition, on peut constater que progressivement la famille s'est dégagée du « statut » qui la caractérisait, pour devenir plus contractuelle et reposer désormais sur les volontés libres et égales de ses protagonistes.

Avec François Ost, on peut dire que : « d'institution assurant la transmission des patrimoines et garantissant l'ordre symbolique des places, la famille s'est transformée aujourd'hui en un réseau de relations affectives et de solidarités dont l'enjeu est la construction des identités personnelles dans l'échange intersubjectif... La famille naît d'une articulation de trajectoires personnelles, d'une rencontre de tranches de vie placées sous le signe de la séduction et de l'amour, plutôt qu'accomplissement durable d'un modèle institué. »

Traduite en langage juridique, cette évolution conduit à l'altération du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes qui veut que l'on ne dispose pas, par simple volonté ou contrat, de son sexe, de sa qualité d'époux, de son état d'enfant et de parent, choses éminemment privées sans doute mais dont l'enjeu est public pareillement, politique même au sens nécessaire de la cohésion de la cité.

Mais, est-il concevable, demande Ost, au plan anthropologique notamment, de ramener la famille à une simple communauté de fait, à quelques données biologiques ou à un noeud de relations affectives aussi intenses que mouvantes ? Peut-on se résoudre à la penser exclusivement dans les termes toujours contingents de politiques familiales qui se succèdent ou comme le produit des échanges affectifs en dehors de toute prédétermination statutaire ?

Il semble bien qu'aucune culture ne se soit jamais résolue à une telle précarité, ni à faire de la famille une affaire purement privée. S'il est vrai qu'une culture a précisément pour fonction de construire symboliquement la société commune, de donner un sens aux choses vécues, on comprend que l'assignation d'une place unique et exclusive à chacun dans la constellation familiale, autrement dit l'institution familiale, comme ce qui noue la différence des sexes et des générations, comme ce qui articule l'alliance et la parenté, soit pour elle un enjeu majeur.

Autrement dit encore, aucune société ne se passe de fictions fondatrices qui, en disant « qui est qui par rapport à qui », épargnent aux individus la tâche délicate d'avoir à se fonder eux-mêmes. Articulant cet ordre symbolique dans le temps stabilisé des promesses, les montages culturels délivrent aussi les individus de la pire des dépendances : la dépendance relationnelle ou fusionnelle qui ferait dépendre la survie du seul maintien de l'affect.

L'individu est ainsi rattaché à un corps collectif socialement institué, ce qui lui donne une identité plus forte et plus stable, source de reconnaissance et de statut. C'est bien ce statut et cette reconnaissance que recherche la proposition de loi au bénéfice des couples homosexuels qui le souhaitent. La pression et la militance homosexuelle sont fortes dans notre pays comme ailleurs. Regroupés en fédération, relayés par les médias, ils veulent changer le regard de la société sur eux, trop longtemps mis à l'écart, voire au ban de la société.

Nul ne conteste, me semble-t-il, que « l'homophobie » - mot dont j'ai horreur mais qui a été utilisé au cours des auditions - à leur égard est inadmissible, que l'orientation sexuelle ne peut être source de discrimination injustifiée, directe ou indirecte et que la collectivité doit accepter les choix privés des personnes et donc ceux des homosexuels. Mais, il y a lieu de mettre en évidence qu'il est fondamentalement différent de vivre dans une société organisée autour de l'hétérosexualité, au sein de laquelle l'homosexualité est acceptée, que de vivre dans une société où il est indifférent d'être hétérosexuel ou homosexuel, voire bisexuel.

À ce propos, mon groupe a participé activement à l'élaboration de la loi visant à lutter contre les discriminations, dans laquelle les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle seront sanctionnées pénalement et civilement. En commission, j'ai voté en faveur de cette proposition de loi.

Mais, la demande de reconnaissance sociale et, par voie de conséquence, de reconnaissance juridique de la vie commune doit-elle passer par le mariage ? Telle est la question. On pourrait s'étonner d'abord de cette demande de « juridicisation » à l'heure où l'on assiste à une privatisation des relations familiales et à une augmentation des concubinages de fait.

S'il est évident que la société n'a pas à porter de jugement sur la préférence sexuelle de certaines personnes, celles-ci, en revanche, ne peuvent-elles pas accepter que la collectivité ait d'autres valeurs qu'elles quand il s'agit d'arrêter une norme générale organisant le mariage ? À l'heure où l'on met tellement en avant le droit à l'autonomie individuelle, on oublie souvent le droit et le devoir de l'État à l'autonomie collective. Une collectivité se doit de se donner des normes tout simplement pour fonctionner, pour assurer la paix et empêcher la violence pouvant surgir de rapports sociaux non régulés.

Tous les couples homosexuels ne demandent pas d'entrer dans une relation de couple régie par le droit et par le mariage.

M. Philippe Mahoux (PS). - Les hétérosexuels non plus, d'ailleurs.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Exactement.

Pour ceux qui demandent, par contre, de pouvoir rendre publique leur vie commune, le droit belge a déjà apporté un embryon de réponse par la loi du 23 novembre 1998 sur la cohabitation légale. C'était une première étape, j'en conviens, et tout le monde s'accorde actuellement pour dire que les droits et les devoirs découlant de cette loi sont insuffisants. Dès lors, pourquoi ne pas la compléter ? Tel est le sens des amendements déposés par mon groupe afin de remplir la coquille trop vide de la loi de 1998. Donc, oui, bien évidemment, à un pacte de cohabitation légale impliquant de nouveaux droits, mais non au mariage.

Je ne compte par répéter ici les améliorations que j'avais proposées sous forme d'amendements à la cohabitation légale. Je défendrai tout à l'heure ces amendements qui portent sur de nombreux droits.

La proposition de loi ne règle par le problème de la filiation ou de la parentalité. Elle n'institue donc pas un régime juridique au profit des enfants faisant partie d'un ménage homosexuel. Pour des raisons évidentes, elle ne pouvait pas appliquer à ces enfants les règles classiques de la filiation découlant automatiquement du mariage puisque parmi celles-ci, il y a notamment la présomption de paternité, par évidence inapplicable à la situation envisagée. Ce faisant, la proposition admet elle-même que les effets du mariage ne conviennent pas, et c'est en cela que la proposition apporte elle-même la preuve que l'institution du mariage est inadaptée à la vie commune des couples homosexuels. Le mot « mariage » ne convient pas J'irai même plus loin en invitant le législateur à utiliser n'importe quelle autre institution, que ce soit la cohabitation légale, le PACS, le partenariat, peu importe, du moment que ce ne soit pas le mot « mariage ». Le mariage est un et les unions libres ou les unions réglées par le droit, mais différentes, sont multiples.

Et l'intérêt des enfants dans tout cela ? Certes, il est très difficile de donner un contenu à cette expression. L'intérêt de l'enfant est souvent à déterminer au cas par cas, les situations étant multiples. Il faut cependant admettre que l'avenir des enfants dans les couples homosexuels est un fameux défi, puisque cette situation est nouvelle et les effets à long terme sont inconnus.

Si on connaît les facultés d'adaptation des enfants, on connaît aussi les repères et les limites qu'il est bon de leur donner pour les aider à grandir. Il est frappant de voir combien le discours des psychologues insiste sur ces repères et ces limites, sur l'autorité, à entendre comme étant la nécessité de donner une structure à l'enfant et à l'adolescent.

Le discours des psychologues met également en avant le concept d'amour-loi. Éduquer, c'est inculquer une façon de vivre par rapport à la loi. L'adulte doit pour cela faire acte de témoignage, désigner à l'enfant ce qu'est la loi en imposant quotidiennement des règles de vie. Cette loi humanisante, aussi appelée fonction paternelle, doit être véhiculée de façon consistante et cohérente pour que l'enfant l'intègre, la fasse sienne.

La fonction paternelle sert à domestiquer la violence primordiale qui nous habite tous. Cette fonction dispense l'amour-loi, dont l'enfant a autant besoin que de l'amour-tendresse. Cette fonction paternelle, qui est autant l'apanage tant de la mère que du père, fixe des limites dans les rapports entre l'enfant et le monde en mettant en place des interdits.

L'adulte abdiquant et renonçant à la transmission de la loi entraîne chez l'enfant des difficultés d'adaptation car il ne lui donne pas les outils pour l'aider à dompter ses pulsions. L'enfant se construit alors sans racines, comme l'explique Diane Drory, psychologue et psychanalyste très en vogue pour le moment en Belgique, qui écrit de nombreux articles intéressants dans Le Ligueur, journal de la Ligue des familles.

Devant l'importance de ces repères psychologiques structurants, peut-on se limiter à parler de fonction paternelle et de fonction maternelle ? L'homme et la femme comme parents peuvent-ils être vus uniquement sous l'angle d'une fonction ? N'est-ce pas trop court ? Peut-on faire un pari sur l'avenir en méconnaissant un principe de précaution élémentaire dans une matière aussi sensible ?

En conclusion, ce projet manque de réflexion, alors qu'il remet beaucoup de repères fondamentaux en question et embarque la société dans une aventure dont on ne connaît nullement les conséquences.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Er zijn weinig thema's in het parlement die zoveel aandacht vanuit verschillende maatschappelijke hoeken en natuurlijk ook vanuit de media gekregen hebben als het thema van de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Dit is best begrijpbaar.

Het voorliggende wetsvoorstel zal een grote betekenis hebben voor heel veel homo- en lesbiennekoppels, maar zal ook een breuk betekenen met een eeuwenoude traditie. Een traditie die in de gehele samenleving doorleefd is en die nu plots een keerpunt krijgt. Vele naslagwerken, woordenboeken, documentatie, encyclopedieën en andere informatiekanalen zullen de volgende jaren moeten aangepast worden. Ik geef maar één voorbeeld. In de dikke Van Dale staat te lezen: het huwelijk is de wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen een man en een vrouw, naar de zin van de instelling voor het leven aangegaan. Dergelijke definities zullen de volgende jaren moeten aangepast worden.

In onze maatschappelijke context zal deze nieuwe wet een heel grote verandering zijn. Een aanpassing die vandaag alleen nog maar in Nederland en België een feit zal zijn, maar naar ik verneem, ook in vele landen ter discussie ligt. Homoseksualiteit wordt in België steeds meer getolereerd en aanvaard. Wie heeft er in zijn eigen familie, vrienden- of kennissenkring geen homo's of lesbiennes? Naar het schijnt wonen in België rond de zeshonderdduizend holebi's. Steeds meer mensen durven er voor uitkomen dat ze een andere seksuele geaardheid hebben dan de doorsnee Belg en misschien is het ook maar goed zo.

Voor deze grote groep van mensen was de kloof tussen de realiteit en de wettelijke regelgeving groot. Dat hebben de christen-democraten tijdens het vernieuwingscongres te Kortrijk ook duidelijk beseft. Toen werd op het congres gestemd over de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht zonder afstammingsrechtelijke gevolgen, ook inzake adoptie. Ook wij beseffen maar al te goed dat dit dossier heel lang op een antwoord heeft moeten wachten. De tijd evolueert, maar is het soms niet beter om een dergelijk thema een bepaald traject te laten doormaken? Politiek is vaak ook mensen bewust maken van maatschappelijke veranderingen, mensen meenemen op weg en vaak ook nog de ogen openen.

Het is belangrijk een thema met een dergelijke, geladen inhoud zo begrijpelijk mogelijk te maken voor vele mensen. Soms moeten mensen groeien in een thema, waarna ze het veel beter aanvaarden. Indien de discussie zou gevoerd worden op basis van een welles-nietes-spelletje, zou er nooit een akkoord gevonden zijn. Het was en is een te belangrijk antwoord, om zomaar het kind met het badwater weg te gooien.

Voor ons, CD&V'ers, telt elke relatie. We zijn ervan overtuigd dat de verbonden samenleving van onderuit wordt opgebouwd door mensen die kiezen om samen op weg te gaan en iets op te bouwen, door mensen die samen verantwoordelijkheid in hun relatie willen opnemen. Voor ons gaat het niet alleen om een juridische verbintenis. Voor ons gaat het ook over emoties, gevoelens, liefde en trouw. Hoe koud en kil zou onze samenleving eruitzien indien alles enkel en alleen gebaseerd zou zijn op een contract, op een wettelijke verbintenis. Nochtans geven we toe dat de verbondenheid ook moet worden vastgelegd, ook moet worden erkend.

Voor de CD&V moeten ook holebi's die voor duurzaamheid kiezen een gepaste wettelijke bescherming en erkenning krijgen. Het is niet omdat men van hetzelfde geslacht is en toch een duurzame relatie wil aangaan dat men moet worden gediscrimineerd. Zodra de nieuwe wet is aangenomen zullen twee vrouwen of twee mannen via de huwelijkswet in gemeenschap van goederen kunnen leven. Vanaf dan zullen ze verplicht zijn voor elkaar te zorgen, ook na de beëindiging van hun samenzijn.

Laten we duidelijk zijn, de CD&V kiest uitdrukkelijk voor het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Dit betekent echter niet dat we daar onmiddellijk de afstamming en de adoptie aan koppelen. Dit is een andere kwestie. We willen wel een wettelijk kader maken voor kinderen die opgroeien in holebi-gezinnen bestaande uit de biologische ouder en diens partner, ter bescherming van de nieuwe affectieve band tussen de niet-biologische zorgouder en het kind.

Vandaag moeten we tevreden zijn dat de nieuwe wet voor een hele groep mensen een omwenteling zal zijn. Dit beseffen we. Toch moet me nog even iets van het hart. Velen hadden de CD&V graag in het hoekje geduwd van hartvochtige mensen die niet openstaan voor nieuwe maatschappelijke evoluties, in het hoekje van de hardliners. We hebben het deze legislatuur al vaak meegemaakt dat ze ons afschilderen als oerconservatieve christen democraten die niet weten wat er in de samenleving omgaat. We zijn en blijven een volkspartij en dat wordt door anderen benijd. We zullen onze voelhoorns blijven uitsteken om het kloppende hart van onze samenleving te blijven volgen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Ce n'est pas un hasard si de nombreux projets et propositions de loi arrivent maintenant à maturation et sont amenés à être discutés en séance publique et à y être votés.

Je faisais référence tout à l'heure au projet de loi sur les discriminations, qui est le fruit d'un long travail au sein de la commission de la justice et qui avait déjà été soumis à un long parcours à la Chambre. Ce projet va être voté de manière définitive dans huit jours, j'en ai la conviction.

Nous avons longuement discuté hier de propositions de loi qui ont eu, elles aussi, un long cheminement dans la commission de Bioéthique sur l'expérimentation sur les embryons. Nous avons le ferme espoir que la proposition de loi concernant l'expérimentation sur l'embryon, qui arrive ainsi au terme de son parcours au Sénat, soit votée à la Chambre. C'est l'espoir de chaque auteur de proposition de loi de voir sa proposition sanctionnée par un vote, de préférence positif évidemment.

Je crois qu'il ne s'agit donc pas d'un hasard, si, après une longue période de mûrissement, pas nécessairement d'ailleurs au sein des chambres parlementaires, un projet ou une proposition de loi qui permette le mariage entre personnes du même sexe soit discuté en séance plénière et que nous puissions conclure cette discussion par un vote positif.

Le problème dont nous débattons ne peut être minimisé. Je n'accepte pas le reproche que d'aucuns nous font que notre approche de ce problème fut empreinte de badinerie. Ce ne fut pas le cas. La société a eu l'occasion de débattre longuement de ce type de problème et les opinions exprimées furent loin d `être unanimes. Nous avons pu nous en rendre compte à l'instant même à cette tribune puisque nous y avons entendu des positions nettement divergentes. Le problème a donc été largement discuté.

En tout état de cause, nous pouvons constater que pour les homosexuels la revendication de l'accès au mariage est clairement établie. Leur argumentation repose sur le fait qu'il existe à cet égard une discrimination. Elle est claire, en effet.

En fait, les homosexuels peuvent se marier dans la mesure où ils seraient différents par le sexe. Les hétérosexuels et les homosexuels peuvent se marier ou non. Cela signifie que l'égalité qui est revendiquée est celle du choix, que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel, de se marier pour concrétiser une relation par un contrat.

Madame Nyssens a souligné, avec justesse, que ce qui était une institution religieuse s'était civilisée, au sens du code civil. Ce fut là un progrès fondamental et incontesté. Mais on conteste que ce mariage, même laïcisé, soit réservé à des personnes différentes par le sexe. Là gît le problème, la discrimination. Il ne s'agit pas de mettre en question le caractère civil du mariage même si d'aucuns voudraient pouvoir contracter des mariages religieux sans mariage civil, comme nous l'avons entendu en commission.

Nous considérons le mariage comme une institution civile. Il précède toujours le mariage religieux, pour ceux qui souhaitent contracter ce dernier. Il s'agit donc bien d'un contrat.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - On pourrait discuter de cet ordre.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - On parle d'une discrimination, mais il y en a beaucoup d'autres.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Il faut ouvrir le dossier.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - Des propositions de révision de la Constitution ont déjà été déposées sous la législature précédente pour aller dans ce sens : pourquoi obliger des gens qui ne souhaitent pas un mariage civil à passer devant M. le maire avant de passer devant M. le curé ? Ce débat va donc s'ouvrir.

M. Philippe Mahoux (PS). - La problématique générale de civilisation du mariage n'est pas terminée. Des points de vue divergents sont encore exprimés.

(Protestations de Mme Nyssens.)

Je m'adressais évidemment à Mme de T' Serclaes qui a émis cette opinion en commission. Mais là n'est pas la question. Le problème est la discrimination faite à l'égard de personnes de même sexe qui souhaitent se marier civilement. La proposition de loi vise à le résoudre.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je voudrais faire une remarque, et je ne la ferai qu'une seule fois. Selon la Cour d'arbitrage, la discrimination consiste, comme vous le savez, à traiter de manière différente des personnes qui devraient être traitées de manière similaire. Mais en cas de différence objective entre les personnes, on peut traiter celles-ci différemment. Vous continuez à confondre discrimination et différence.

M. Philippe Mahoux (PS). - Pas du tout ! Si on peut appliquer un traitement différent parce qu'il y a une différence entre les personnes, le problème est de savoir si celle-ci justifie un traitement différent. C'est l'objet de notre débat.

Vous considérez - et c'est votre droit - que le concept de mariage, dans l'approche symbolique que lui donnez, est tel qu'il justifie un traitement différent selon que les personnes sont du même sexe ou non. Pour nous, c'est une discrimination puisque nous considérons que la notion de même sexe ne justifie pas un traitement discriminatoire. Tel est l'objet du débat. Je ne confonds donc pas discrimination et traitement différent. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Dans la situation actuelle, nous contestons le traitement différent en fonction des situations différentes, alors que cela ne se justifie pas.

Sur la notion de famille, j'ai entendu de nombreuses références selon lesquelles le caractère civil du mariage réduirait la famille au contrat. Je m'inscris en faux par rapport à ce point de vue. Je pense que le contrat, c'est-à-dire le mariage, est une garantie donnée dans les liens de la structuration de la famille ; et j'espère que c'est une garantie minimale. J'espère que la nature exclusivement contractuelle n'est pas un facteur davantage limitant que ce qui existe dans les relations affectives, y compris à l'intérieur de la structure familiale. J'ai entendu dire que l'on tenterait de réduire la notion de famille à cette notion de contrat. Telle n'est pas l'approche.

Notre approche est la suivante : le mariage est une institution civile ; celle-ci établit des droits entre époux, de même sexe ou non ; chaque citoyen doit avoir accès au mariage.

Je ne m'étendrai pas sur les références anthropologiques, psychologiques, voire psychanalytiques qui ont été faites, dans la mesure où les personnes auxquelles elles se réfèrent habituellement présentent des divergences assez importantes.

Rien qu'en ce qui concerne l'approche psychanalytique, on devrait demander à la bibliothèque du Sénat de réserver un local spécial pour contenir l'ensemble des ouvrages traitant de ce thème ! Il ne faut pas entrer dans ce type de considération.

Faut-il rappeler que les choix et les orientations sexuels relèvent de la liberté de tout un chacun ? Non seulement ces choix sont respectables, mais il faut aussi créer, dans la société, les conditions permettant qu'ils soient respectés. C'est l'attitude du législateur à travers une série de propositions de lois dont le Sénat a eu à connaître.

En ce qui concerne le problème de la filiation que d'aucuns ont soulevé, cette question n'a pas fait l'objet de consensus, que ce soit au niveau du gouvernement, du parlement ou des groupes politiques. C'est un fait de société mais, sur les arguments utilisés, il faudra discuter du problème. Certains d'entre nous ont considéré à juste titre que permettre le mariage alors que le problème de la filiation n'était pas réglé nous placerait devant une discrimination restante. J'en conviens. Un traitement différent sera réservé aux personnes mariées de même sexe et aux personnes mariées de sexe différent. Par ailleurs, je crois assez justifié de considérer que des problèmes pourront surgir en ce qui concerne la charge commune d'un enfant d'un des conjoints qui ne pourra pas être assurée de manière absolue puisque l'adoption ne sera pas autorisée.

Nous devons avoir une attitude positive. Cela ne doit pas constituer un obstacle à l'adoption de notre proposition de loi, mais cette problématique doit faire l'objet - peut-être de manière parallèle - d'une discussion.

Je ne pense pas non plus que l'on puisse utiliser ce type d'argument pour s'opposer à la proposition de loi alors que - je le dis avec un peu d'humour -, ce sont parfois ceux qui, dans les débats préalables, se sont opposés à cette filiation, qui mettent en avant la problématique de la discrimination engendrée par l'impossibilité de filiation pour étayer leur réticence à l'égard de l'adoption de cette proposition de loi.

Enfin, c'est vrai que le mariage a une connotation symbolique, mais le symbolisme accordé aux mots est différent de personne à personne et de groupe à groupe. Après tout, je vous l'ai dit en commission madame Nyssens, si le mot mariage vous fait violence quand il s'agit de l'union de personnes de même sexe, cela fait également violence à bon nombre de nos concitoyens et concitoyennes de s'entendre dire que la symbolique du mariage leur est refusée en fonction de ce qu'ils sont.

Tel est le débat dans lequel nous nous trouvons. Je respecte la symbolique que vous donnez au mot mariage, madame Nyssens. Respectez celle que les autres concitoyens lui attribuent.

Reconnaissons que permettre à des personnes de même sexe de contracter mariage est une démarche d'égalité et que la présente proposition ne règle peut-être pas la totalité des inégalités. Cependant, adopter cette proposition va dans ce sens.

M. Philippe Monfils (MR). - Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mariage des homosexuels ne figurera pas au Panthéon des réflexions approfondies sur les problèmes éthiques dont le Sénat s'était fait, jusqu'ici, une spécialité.

Deux ans et demi pour l'euthanasie, un an et demi pour la recherche sur les embryons, deux heures et demie pour le mariage des homosexuels, ainsi qu'une intervention d'environ une heure et demie de ma part !

M. Philippe Mahoux (PS). - Vous faites l'économie du débat préparatoire qui a eu lieu au sein du gouvernement.

M. Philippe Monfils (MR). - Quel débat préparatoire ? Il n'a duré que cinq minutes !

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Sous la pression de quelques-uns !

M. Philippe Monfils (MR). - Nous avons vraiment battu tous les records en la matière : même Schumacher à Francorchamps ne creuse pas pareil écart par rapport à ses suivants !

En fait de débat, il n'y en eut point.

Comme l'avis du Conseil d'État ne plaisait pas à ceux qui prônaient, à toute force, l'application de l'institution du mariage aux homosexuels, on a dit que cet avis était ringard, sans plus.

Comme un parlementaire de la commission développait des considérations de fond qui lui paraissaient devoir être discutées, on a dit qu'il retardait les travaux, sans plus.

Enfin, comme des experts ont aussi soulevé quelques problèmes, on s'est contenté de répondre qu'ils avaient une autre vision des choses, sans plus !

Bref, plus que jamais, l'impression prévaut qu'au Sénat, pour être membre de la commission de la Justice, il vaut mieux ne pas être juriste. Cela gêne, pas seulement lorsqu'il s'agit de la proposition en question !

Pourquoi cette hâte suspecte à faire fonctionner le bulldozer, à travailler à « la grosse louche » ?

Peut-être la proximité de l'échéance électorale, le texte ayant traîné pendant de nombreux mois à la Chambre, parce que nos collègues députés ne manifestaient pas un enthousiasme débordant à mener les discussions sur ce sujet controversé ?

Peut-être aussi, une fois de plus d'ailleurs, une attitude typique de certains groupes, diserts à l'extrême sur des problèmes éthiques qu'ils n'étaient pas les premiers à aborder, mais rétifs jusqu'à l'intolérance intellectuelle, à tout débat sur les propositions qu'ils ont eux-mêmes nourries, si pas engendrées ?

Peut-être enfin, le sentiment que, plus vite on vote le texte, moins on en parle, et moins il fera l'objet de débats dans l'opinion publique dont les sondages montrent que, majoritairement, elle n'est guère en faveur de cette solution ?

Je crois que ceux qui ont voulu banaliser cette proposition de loi en voulant la voter, toutes affaires cessantes, se trompent.

Contrairement à ce que ces parlementaires pensent, l'opinion publique est prête à accepter tout changement éthique et à approuver des modifications, même fondamentales, pour autant qu'on les lui explique. On l'a vu, par exemple à propos de l'euthanasie, considérée par beaucoup comme source de risques graves pour la société au début des réunions, mais passée deux ans plus tard au rayon des initiatives de progrès que la société peut intégrer. Le débat public et le débat parlementaire ont fait avancer la compréhension et donc, l'acceptation.

Pour beaucoup, le mariage des homosexuels remet en cause l'institution du mariage, ou tout au moins, soulève des questions à son sujet.

Enfouir le débat sous la chape de plomb de la précipitation parlementaire, comme cela a été fait, n'est évidemment pas de nature à se concilier une large majorité de l'opinion publique.

Après l'atmosphère et la procédure, venons-en au fond du problème. J'en profite pour préciser que mon groupe considère qu'il ne s'agit pas d'un projet gouvernemental. Il s'agit d'une proposition relative à un problème éthique et chacun décidera en âme et conscience en fonction de ce qu'il croit être la meilleure solution.

La première question posée était la suivante : faut-il reconnaître aux homosexuels le droit d'entrer dans une structure permettant d'officialiser des liens d'affection ?

La réponse à cette question n'est pas unanime. Des considérations religieuses, notamment, peuvent amener certains à répondre négativement. On touche là évidemment à l'ostracisme dont, dans l'histoire, ont été victimes les homosexuels. C'est la raison pour laquelle la réponse négative ne peut être acceptée car, me semble-t-il, on remettrait en cause le principe d'égalité, à savoir que chacun a le droit de vivre comme il l'entend sa vie affective et sexuelle. Chacun a droit aussi à la mise au point de normes juridiques organisant, du moins au plus, les rapports qu'il entretient avec une autre personne. Cela tombe sous le sens mais il faut quand même le dire.

C'est la deuxième question qui pose problème : faut-il que l'organisation juridique des couples homosexuels soit l'institution du mariage ? Et c'est là que le Conseil d'État a développé une argumentation intéressante. Il a constaté - c'est un fait, pas une appréciation - que les règles de droit civil relatives au mariage n'avaient été édictées que parce que celui-ci était susceptible d'entraîner une filiation. Conjugalité et parentalité sont étroitement mêlés dans les articles du code civil relatifs au mariage. En supposant que le mariage soit radicalement coupé de la descendance, que par un coup de baguette magique, les enfants naissent dans les choux et non de l'union d'un homme et d'une femme, le code aurait-il édicté des règles relatives à l'interdiction du mariage pour cause de proche parentalité afin d'éviter les risques de consanguinité ? Non, évidemment. Pourquoi, s'il n'y avait pas de filiation, imposer la fidélité comme une des règles de base ? Pourquoi organiser des procédures de divorce, qui restent compliquées malgré la simplification obtenue ces dernières années, alors que l'union de deux personnes pourrait évidemment s'organiser sur une base volontaire en fixant simplement par contrat les droits et obligations de chacun au moment de l'union - j'allais dire de la signature de l'accord - et au moment de la dissolution de l'union -, je devrais dire de la rupture du contrat ?

Sans multiplier les exemples fastidieux, il suffit de se référer au code civil pour se rendre compte que la filiation occupe une bonne partie des chapitres consacrés à l'institution du mariage.

Le Conseil d'État concluait non pas que les homosexuels n'avaient pas le droit de vivre dans une union juridiquement organisée mais bien que l'institution du mariage, parce qu'elle était en partie fondée sur la filiation ou qu'en tout cas la filiation ne pouvait être dissociée de ses règles fondamentales, ne pouvait être purement et simplement décalquée pour fournir aux couples homosexuels la réponse juridique à leurs aspirations.

Torrent de critiques, de sarcasmes... Pour un peu, on aurait porté plainte contre les auditeurs et conseillers d'État responsables de l'avis, et cela pour discrimination sexuelle ! Cela n'a pas été jusque là, mais presque. Je vois encore de grands ministres du gouvernement s'affoler et condamner le Conseil d'État et même aller jusqu'à se demander s'il fallait encore qu'il existe. Et pourtant, la question était judicieuse. Elle l'est tellement d'ailleurs que de nombreux pays dont on ne peut pas dire qu'ils sont en retard sur la reconnaissance des choix affectifs ou sexuels, n'ont pas introduit les couples homosexuels dans le mariage mais ont organisé une structure juridique séparée, octroyant quasiment les mêmes droits que leur donne l'institution du mariage, mais sans que cela ne s'appelle le mariage. C'est le cas dans de nombreux pays nordiques. La France aussi a développé le pacte civil de solidarité. C'était d'ailleurs le choix fait jusqu'ici par la Belgique, qui a institué le contrat de cohabitation légale.

Je veux bien convenir que ce contrat est insuffisant et cela, pour une double raison. Tout d'abord, il n'est pas une réponse à l'attente des couples homosexuels puisque ceux-ci restent stigmatisés dans une catégorie particulière. D'ailleurs, c'est accessible aux homos et aux hétéros. Ensuite, les droits octroyés sont largement insuffisants puisqu'ils ne visent que quelques situations particulières comme l'occupation du logement, qui ne fondent évidemment pas un corpus de droit suffisant pour considérer qu'il s'agit d'une structure adéquate pour les personnes qui la choisissent.

Mais on aurait pu prolonger la réflexion, et étendre ce contrat à tous les droits dont bénéficieraient les couples homosexuels par le biais du mariage. C'est ce que nous avons tenté de faire en déposant un amendement, assez long d'ailleurs, qui concrétise cet objectif et qui reprend tous les droits relevés dans le code civil et dans les règles relatives au mariage, tous les droits dont bénéficient les couples mariés et que l'on insère dans le contrat de cohabitation légale. Cet amendement a été rejeté en commission, sans même avoir été examiné. Il subira vraisemblablement le même sort en séance plénière, mais nous tenions à montrer qu'il existait une solution de remplacement, sur laquelle nous aurions pu, de toute façon, discuter. Encore une fois, c'était la discussion qui m'intéressait. Il eût été utile d'approfondir le sujet, plutôt que de balayer toutes les objections du revers de la main.

Cette volonté de n'accepter que le mariage et non une forme, même étendue, de la cohabitation légale s'appuie sur deux arguments.

Le premier, juridique, consiste à affirmer que l'extension du mariage aux homosexuels est la pure application du principe d'égalité. Cet argument, invoqué par M. Mahoux, n'est pas valable. L'égalité ne consiste pas à mettre tout le monde sur le même pied. L'égalité n'est pas l'égalitarisme ni l'indifférenciation. Des critères objectifs peuvent fonder des situations juridiques différentes.

Le second argument porte sur la volonté du couple homosexuel d'être reconnu, dans l'inconscient collectif, comme un véritable couple, comme mari et femme, oserais-je dire. Cet argument ne peut être combattu, car il est irrationnel. Ne vivant pas cette situation, j'ignore si cette revendication de symbole est profondément exigée par les homosexuels qui veulent vivre en couple ou s'il s'agit d'une simple manifestation d'un égalitarisme dont on a vu la faiblesse des justifications juridiques. Donc, pensée profonde ou simple slogan ?

Pour ma part, soucieux de respecter l'autonomie de la personne, les choix individuels et les diverses formes de la vie privée, je suis tenté d'opter pour la première possibilité.

La seule question qu'il reste à se poser est de savoir, non pas si l'institution du mariage convient parfaitement à l'union des couples homosexuels - on a vu qu'il n'en était rien - mais si l'extension du mariage aux couples homosexuels remet en cause l'institution même.

Il est paradoxal de constater que, tout au moins en ce qui concerne les détracteurs du mariage des homosexuels, l'imagerie populaire a quelque peu sacralisé cette institution en considérant, en quelque sorte, que cette structure était fermée et que certains, dont les homosexuels, n'étaient dès lors pas dignes d'y entrer.

Mais je constate par ailleurs que le mariage, précisément en tant qu'institution, n'a jamais été autant mis en cause : unions libres, mères célibataires, divorces...

Bref, et en termes plus directs, l'institution du mariage ne sera pas plus mise en question en raison de son application aux couples homosexuels qu'elle ne l'est actuellement par une diversification fondamentale des attitudes des hétérosexuels à l'égard du mariage.

Peut-être l'entrée des homosexuels dans cette structure agira-t-elle comme catalyseur des volontés de changement, de simplification des règles du code civil relatives au mariage.

Cette analyse devra, de toute manière, s'opérer en fonction de l'esprit du temps et de l'évolution des mentalités.

Enfin, ce que la sagesse populaire décrit comme un bon mariage ne s'apparente pas à quelques règles juridiques, mais bien à la qualité des membres du couple et à leur manière de concevoir la vie commune.

Pour toutes ces raisons, je ne pense pas qu'il faille refuser aux couples homosexuels qui le souhaitent d'accéder, eux aussi, au mariage. L'institution en tant que telle ne sera pas, pour autant, davantage remise en question, et cela ne l'empêchera pas, le cas échéant, de péricliter.

Son destin, en tant que structure régissant les rapports humains, est, de toute manière, fréquemment remis en cause, et si l'accession au mariage apporte aux couples homosexuels qui le souhaitent satisfaction, voire bonheur, tant mieux !

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Bij haar aantreden drie jaar geleden beloofde de paarsgroene regering snel werk te zullen maken van een nieuwe wet die personen van hetzelfde geslacht toelaat een burgerlijk huwelijk te sluiten. Het aanvankelijk ingediende wetsontwerp werd teruggetrokken en vervangen door een wetsvoorstel van alle meerderheidspartijen.

Op dit ogenblik bestaat er voor deze wet geen groot maatschappelijk draagvlak, wat men ook moge beweren. De maatschappij aanvaardt homoseksuele geaardheid en andersgeaardheid weliswaar meer en meer, maar daar gaat het niet om. Of personen van hetzelfde geslacht al dan niet een duurzame relatie mogen vormen, doet bij deze discussie niets ter zake. De vraag die vandaag centraal staat, is of het instituut en het woord huwelijk kunnen worden gebruikt voor homoseksuele relaties.

Ik ben bij voorbaat door mevrouw Thijs gestigmatiseerd want volgens haar hangt het verwerpen van dit wetsvoorstel samen met het verwerpen van homoseksuele geaardheid.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Wanneer heb ik dat gezegd?

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Daarstraks. U hebt gezegd dat men de CD&V als hardliners, als ongevoeligen wil bestempelen. Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik niet homofoob ben en dat ik homoseksuele geaardheid aanvaard, maar ik vind het instituut huwelijk niet gepast voor een homoseksuele relatie.

De indieners van het wetsvoorstel blijven volhouden dat ze met deze wet een historisch gegroeide discriminatie in onze wetgeving tussen heteroseksuele en homoseksuele koppels willen wegwerken en dat ze uiting willen geven aan de veranderde tijdsgeest, waarbij het huwelijk veeleer wordt beschouwd als een duurzame verbintenis tussen twee personen. Geen van beide argumenten snijden evenwel hout. Dat kwam tot uiting tijdens de hoorzitting, in het advies van de Raad van State en in de rechtspraak van de internationale gerechtshoven. Men blijft discriminatie verwarren met diversiteit. Het is niet omdat een relatie verschillend is, dat ze als minderwaardig moet worden beschouwd. Met dit wetsvoorstel wordt de indruk gewekt dat de relatie van homoseksuele koppels als minderwaardig wordt ervaren zolang ze niet het recht hebben een huwelijk te sluiten. Wie maakt zich hier eigenlijk schuldig aan discriminatie?

In de eerste plaats wil ik enkele opmerkingen van juridische aard formuleren. Het voorwendsel dat het wetsvoorstel de discriminatie ten opzichte van homoseksuelen zou wegwerken, is vals. Ik zal die stelling aan de hand van enkele citaten bewijzen. De Raad van State: "De Grondwet sluit niet uit dat voorzien wordt in een verschillende behandeling van bepaalde categorieën van personen, voor zover door het criterium het onderscheid objectief en redelijkerwijs kan worden verantwoord. Het bestaan van een zodanige verantwoording moet worden nagegaan, rekening houdende met de strekking en de gevolgen van de betwiste maatregel, alsook met de aard van de beginselen waarvan sprake is. In het licht van het algemeen belang dat de wetgeving in burgerlijke zaken voorstaat, is de situatie van een homoseksueel paar niet dezelfde als die van een heteroseksueel paar." De bekendmaking van dit arrest leidde tot een golf van verontwaardiging. De regering en de holebi-beweging verklaarden de Raad van State oubollig en het arrest waardeloos omdat het is gebaseerd op Napoleontische teksten. We mogen evenwel niet uit het oog verliezen dat ons Burgerlijk Wetboek vrijwel volledig gebaseerd is op teksten uit de negentiende eeuw. Bovendien heeft de Raad van State geen waardeoordeel geveld, maar heeft hij enkel gewezen op de juridische incoherentie van het wetsvoorstel. Wat betekent immers het huwelijk binnen het familierecht en wat betekent de afstamming in alle huidige teksten van het Burgerlijk Wetboek? Professor Renchon heeft tijdens de hoorzitting duidelijk uitgelegd dat het huwelijk volgens ons recht meer is dan een relatie tussen een koppel. Het is een maatschappelijke en juridische organisatie van een duurzame relatie tussen een man en een vrouw en van de plaats waar hun kind wordt opgevangen van wie de afstamming langs moeders- en vaderszijde vaststaat.

Het huwelijk betreft zowel het echtpaar als het ouderpaar. In een rechtssysteem waarin het huwelijk zowel het samenleven van een koppel als het voortplantingssysteem organiseert en waarin de afstamming als onderdeel van de identiteit steeds een man en een vrouw veronderstelt, is het logisch dat de Raad van State het wetsvoorstel onsamenhangend acht.

Nog volgens professor Renchon is er een mogelijkheid om de discriminatie weg te werken door alle gevolgen inzake afstamming en de kinderen die verbonden zijn aan het huwelijk, af te schaffen en het huwelijk te beschouwen als een relatie tussen twee mensen waarbij het probleem van de kinderen volledig losstaat van het juridisch statuut van de ouders. Dat zou dan niet alleen voor homoseksuele paren gelden zoals nu wordt voorgesteld. De gevolgen van het huwelijk in verband met de afstamming gelden volgens het voorstel immers niet voor homoseksuele paren. De gevolgen inzake afstamming moeten dan ook voor de heteroseksuele paren worden afgeschaft. Dan alleen verdwijnt de discriminatie. Men kan dat dan echter niet meer het instituut `huwelijk' noemen, aangezien één van de voorwaarden daarvoor is weggevallen. Het gaat dan eigenlijk over een partnerschap voor iedereen.

In ons Burgerlijk Wetboek is de afstamming dus onlosmakelijk verbonden met het huwelijk, juist omdat het huwelijk voor onze maatschappelijke ordening een manier is om de stabiliteit tussen man en vrouw te garanderen en een gedegen opvoeding voor de kinderen te verzekeren. Dit betekent niet dat het huwelijk verplicht op voortplanting gericht moet zijn. Het is echter wel een universeel gegeven dat het huwelijk historisch is gegroeid om eventuele kinderen legitimiteit te verschaffen. Deze definitie wordt trouwens ook gehanteerd in de internationale verdragen. Zowel het BuPo-verdrag als het EVRM bepalen dat man en vrouw op huwbare leeftijd het recht hebben om te huwen en een gezin te stichten. Onlangs heeft het VN-mensenrechtencomité, dat toezicht houdt op de naleving van het BuPo-verdrag, nog duidelijk gemaakt dat het recht om te huwen enkel kan worden ingeroepen door twee mensen van een verschillend geslacht. In de internationale verdragen is het recht om te huwen het enige recht dat in geslachtsspecifieke termen is gewaarborgd, namelijk als een recht van mannen en vrouwen en niet, zoals de minister zei, een recht van eenieder. Hiermee is het VN-mensenrechtencomité strikter dan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat recent de band heeft losgekoppeld tussen het recht om te huwen en het recht een gezin te stichten. Hieruit mag niet worden afgeleid dat het Hof zich heeft uitgesproken om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Het Hof blijft het recht om te huwen beperken tot het huwelijk tussen een man en een vrouw. Deze internationale rechtspraak kunnen we niet naast ons leerleggen, alleen al omwille van het feit dat homohuwelijken in het buitenland niet zullen worden erkend, tenzij in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk heeft al aangekondigd dat het homohuwelijk niet zal erkennen. Dat betekent dat de homokoppels in het buitenland zullen worden beschouwd als alleenstaanden en in het buitenland opnieuw zullen kunnen huwen, waardoor polygamie zal kunnen ontstaan.

Wat belet ons trouwens ook de tweede huwelijksvoorwaarde af te schaffen? Waarom moeten we ons beperken tot één persoon? Waarom voeren we, in naam van de grote gelijkheidsgedachte, de polygamie niet in? Dat bestaat toch ook in andere landen onder andere in Afrika.

We kunnen de internationale rechtspraak niet negeren. We leven in een Europees verband. Gisteren heeft de heer Vandenberghe bij de bespreking van het voorstel betreffende onderzoeken op embryo's nog verkondigd dat we het EVRM niet kunnen negeren. De Europese wetgeving staat zelfs boven de nationale wetgeving. Waarom legt de heer Vandenberghe bij dit voorstel het BuPo-verdrag en het EVRM, die het recht om te huwen in geslachtsspecifieke termen waarborgen, wel naast zich neer? Ik begrijp dit niet.

Juridisch werd het huwelijk steeds beschouwd als een relatie tussen een man en een vrouw. De relaties binnen een homoseksueel paar enerzijds en een heteroseksueel paar anderzijds zijn twee totaal verschillende zaken.

In zijn advies over het wetsvoorstel stelt de Raad van State hierover: "Tussen een homoseksueel paar en een heteroseksueel paar bestaan objectieve verschillen die verband houden met de aard der dingen. Alleen uit een heteroseksuele echtverbintenis kunnen immers kinderen worden geboren. Een zodanige echtverbintenis vereist een grotere stabiliteit en het sociaal nut ervan is verschillend van dat van een homoseksuele verbintenis." Derhalve rijst volgens de Raad van State de vraag of het aanvaardbaar is dat de wetgever de rechtsfiguur van het huwelijk aanwendt om een nieuw concept in te voeren dat er fundamenteel van verschilt en dat hij in eenzelfde rechtsfiguur twee radicaal verschillende concepten samenbrengt. Volgens de Raad getuigt het niet van behoorlijke regelgeving om bestaande rechtsfiguren aan te wenden indien daarbij onvermijdelijk afbreuk wordt gedaan aan de essentie ervan. Rechtsuitholling noemt men dat. Een zodanige werkwijze doet afbreuk aan de homogeniteit van het rechtstelsel dat door de wetgever dient gewaarborgd te worden. De Raad van State vroeg zich ook af of de wetgever zich niet de moeite kan getroosten om nieuwe rechtsfiguren op te zetten. Maar daar gaat het juist om, dat wil men juist niet. Men wil kost wat kost het woord huwelijk en het instituut huwelijk gebruiken. Het instituut dat men steeds heeft omschreven als ouderwets en achterhaald.

Het gaat hier niet om het feit dat men een discriminatie wil wegwerken, want er wordt een nieuwe ingevoerd. Neen, het gaat hier om het feit dat men enerzijds het traditionele gezin als hoeksteen van de maatschappij onderuit wil halen en anderzijds een maatschappij niet meer als een samenleving wil zien, maar als een optelling van individuen waarbij het belang van het individu voorop moet staan. De pijlers van ons westerse samenlevingsmodel moeten onderuit gehaald worden, want wat is het huwelijk in ons samenlevingsmodel altijd geweest? Hoe ziet de maatschappij het huwelijk? Hoe is het cultureel gegroeid? Er zijn immers niet alleen juridische bezwaren, maar ook, en niet het minst, culturele.

De heer Francis Martens, psycholoog en antropoloog, heeft hierover een zeer interessante uiteenzetting gegeven tijdens de hoorzittingen. Ik weet dat de meeste leden van de commissie ze veeleer bizar vonden en zelfs een beetje geschokt waren over deze uiteenzetting. Dat zijn ook de mensen die na de verkiezingen telkens weer verwonderd zijn over het succes van het Vlaams Blok. Dezelfde mensen die zich afvragen wat Vlaamse identiteit betekent, want we zijn toch allemaal wereldburgers. Dezelfde mensen die conservatief of behoudsgezind als achterlijk betitelen. Ik ga de uiteenzetting van de heer Martens niet volledig herhalen, hoewel ik dat graag zou willen. Ik wil iedereen aansporen om het verslag over dit wetsvoorstel eens door te lezen. Het is de moeite waard en een aantal zaken wil ik u niet onthouden. Hij zegt: "Al beperkt de rol van het gezin zich tot het affectieve en moet het de opvoeding meer en meer uit handen geven, toch handhaaft het gezin zich ongeacht de culturen en blijft het huwelijk de hoeksteen ervan vormen. Ondanks de grote verschillen in tijd en ruimte, blijft het per definitie een aangelegenheid tussen een man en een vrouw. Het blijft ook de bevoorrechte plaats voor het ouderschap." Wat niet wil zeggen dat het ouderschap verplicht is. "In alle culturen is de echtelijke staat het aanknopingspunt bij uitstek, zowel voor de organisatie van de samenleving als voor de identiteit van het individu. Feit is dat dit niet geldt voor homoseksuele relaties. Wat natuurlijk niet betekent dat vernieuwingen uitgesloten zijn. Niets belet ons na te denken over een `nieuwe huwelijksorde'. (...) Maar wat zien we nu gebeuren? Om de gay-militanten te behagen lijkt de Belgische wetgever bereid (...) om homoseksuele relaties als `huwelijken' te erkennen, echter zonder daaraan afstammingsrechtelijke gevolgen te verbinden die nochtans een essentieel onderdeel zijn van het huwelijk. Het gaat dus om een fictie."

Alvorens nog een citaat van de heer Martens aan te halen, wil ik benadrukken dat hij wel gewonnen is voor een juridisch statuut voor homoseksuele koppels en zelfs vindt dat ze recht hebben op adoptie. Verder zei hij nog: "Kortom, homoseksuele relaties verdienen een statuut, erkenning en bescherming. Er is geen reden om hun adoptie te ontzeggen. Er de naam `huwelijk' aan geven zou echter verwarring scheppen en, door een essentieel aanknopingspunt te vertroebelen, de toenemende onzekerheid op het vlak van de identiteit nog vergroten. In onze woordenschat, die alleszins rijk genoeg is, kunnen alternatieven worden gevonden zoals bijvoorbeeld de term `verbintenis'. Gelijkheid in verscheidenheid is ten slotte een principe dat cruciaal is voor de democratie. Het is te belangrijk om het niet met meer verbeelding te behandelen. Er bestaat geen ergere dwaling dan het identieke met het gelijkwaardige te verwarren."

"Het huwelijk is ondanks al zijn historische en culturele varianten steeds per definitie gegrond op het geslachtelijk verschil. Het huwelijk geslachtelijk `neutraal' willen maken is geen aanpassing meer, maar een aanslag. Het is een antropologische constante die sinds mensenheugenis bestaat. Dit baken afschaffen door het samenleven van twee personen van hetzelfde geslacht ook een `huwelijk' te noemen betekent dat een van de voornaamste aanknopingspunten van de reeds wankele identiteit verdwijnt".

Men kan de uitspraken van professor Martens bizar vinden, maar in wezen verwoordt hij wat onze maatschappij steeds onder het huwelijk heeft verstaan. Professor Fernand Van Neste, docent politieke filosofie, privaatrecht en rechtsethiek, zegt het eenvoudiger: "In onze maatschappij - en dat was reeds zo in de voorchristelijke tijd - werd het huwelijk steeds gezien als een dienst aan het leven en de gemeenschap. Het huwelijk is van nature gegroeid, noodzakelijk voor de voortzetting van de mensheid. De vraag naar het homohuwelijk past in een totaal andere context, ze past in de emancipatiestrijd en de ontvoogding van het individu".

Daar is niets mis mee. Het Vlaams Blok ontzegt niemand het recht om samen te leven. Als homo's en lesbiennes willen samenleven, dan kunnen ze dit contractueel laten registreren. Wij zijn niet homofoob, maar wij menen dat het woord en het instituut `huwelijk' niet kunnen worden gebruikt voor een homoseksuele relatie omdat het om twee totaal verschillende zaken gaat.

Bovendien blijft voor het Vlaams Blok het traditionele gezin de hoeksteen van de samenleving. Het openstellen van het huwelijk voor homoseksuelen gaat voor het Vlaams Blok te ver en het is ethisch niet verantwoord, ook niet als het afstammingsprincipe van het huwelijk wordt losgekoppeld. Zoals reeds gezegd is dit een fictie: een huwelijk zonder het afstammingsprincipe is geen huwelijk. Deze loskoppeling is voor CD&V wel een gegronde reden om het wetsvoorstel zonder enig voorbehoud goed te keuren. Hiermee verliest CD&V niet alleen alle geloofwaardigheid van een ethische partij, ze is bovendien in een val van de regering getrapt. Een week na de goedkeuring van dit wetsvoorstel in de commissie kondigde minister Verwilghen tijdens de bespreking van de adoptiewetgeving in de Kamer aan dat de zes meerderheidspartijen een akkoord hadden bereikt over adoptie door homoseksuelen.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Was u op die vergadering aanwezig?

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Neen, maar mijn collega uit de Kamer wel.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Hij had beter moeten luisteren naar wat ik toen heb gezegd.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Ook de pers berichtte dat een akkoord tot stand was gekomen. Die liegt waarschijnlijk ook.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A). - Een persbericht dat door uw partij werd verstuurd.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Neen. Adoptie zou mogelijk worden gemaakt voor homokoppels. Hierdoor werd de loskoppeling van de dossiers `homohuwelijk' en `adoptie' ongedaan gemaakt.

Het Vlaams Blok zal als enige ethische en consequente partij in Vlaanderen er alles blijven aan doen om de stem van de meerderheid van het volk in dit dossier te blijven verkondigen. We zullen ons zowel tegen het homohuwelijk als tegen de regeling inzake de adoptie door homo's blijven verzetten.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je crois pouvoir dire qu'Ecolo se réjouit de ce que cette proposition de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe puisse bientôt être votée. Comme toujours face à un problème éthique, aucune consigne de vote ne sera donnée par notre groupe, mais je pense qu'une majorité importante, si pas la totalité, soutient cette proposition.

En effet, nous sommes partisans de la lutte contre toute forme de discrimination. Or, une partie importante de la communauté homosexuelle considère l'impossibilité de se marier comme une forme de discrimination, laquelle entretient ce que l'on appelle l'« homophobie », pour employer un terme que je n'aime pas beaucoup. Il s'agit de la crainte ou de la haine de l'homosexualité et des homosexuels, ce qui entraîne souvent des conséquences dramatiques.

J'entendais ce matin à la radio qu'un rapport publié récemment soulignait que le taux de suicide chez les jeunes homosexuels était sept fois plus élevé que chez les hétérosexuels. C'est une des conséquences de l'homophobie. Et quand les homosexuels nous demandent de lutter contre cela, en supprimant toutes les discriminations et en faisant en sorte que cette société accepte enfin de les considérer comme des êtres humains, au même titre que les hétérosexuels, nous ne pouvons qu'accepter cette revendication et la soutenir.

Les discriminations dont sont victimes les homosexuels ne sont pas uniquement d'ordre éthique ; elles se manifestent également dans la fiscalité, la sécurité sociale, le droit du travail, la parenté et même le permis de séjour des étrangers. Certes, il y a une avancée, mais un couple qui veut se réunir, quand l'un des deux habite à l'étranger, rencontre beaucoup plus de difficultés qu'un couple hétérosexuel.

Nous pensons qu'il fallait faire droit au souhait d'une partie importante de la communauté homosexuelle. Une fois de plus, faut-il le rappeler, on n'impose rien à personne. Chacun est libre de décider du type de relation qu'il veut avoir avec son conjoint, qu'il soit hétéro ou homosexuel.

Pour nous, ce n'est qu'une étape. En effet, les auditions que nous avons eues et que M. Monfils a un peu rapidement considérées comme étant finalement « de la bibine pour chat », nous ont montré une chose. Il y avait des « pour » et des « contre », mais tous les experts que nous avons rencontrés étaient d'accord sur un point : si cette proposition est votée et si le mariage homosexuel est reconnu par la loi, il faut que ce ne soit pas un mariage au rabais. Il faut en tirer toutes les conséquences, ce qui implique aussi les enfants qui sont amenés par ces couples ou qui en sont issus, d'une manière ou d'une autre. On connaît toutes les techniques qui permettent d'arriver à cette possibilité.

Certes, il faut reconnaître, et nous le regrettons, qu'il reste dans ce domaine des discriminations par rapport aux enfants issus des couples hétérosexuels. L'actuelle majorité a déjà, au cours de cette législature, engendré et réalisé des avancées considérables au point de vue éthique.

Je pense à l'euthanasie et à la bioéthique. Le mariage des homosexuels est également une étape importante mais il faut bien reconnaître qu'en ce qui concerne l'adoption d'enfants dans le cadre d'un couple homosexuel, nous n'avons pas de majorité. C'est une évidence que M. Mahoux a d'ailleurs rappelée. Ce qui doit nous guider dans cette matière, c'est d'abord l'intérêt supérieur de l'enfant. En disant cela, je m'avance déjà dans un débat que nous pourrons poursuivre, je l'espère, dans un futur proche, de manière à aboutir à une autre législation permettant l'adoption, dans le cadre d'un couple homosexuel, en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de l'enfant.

Il existe actuellement des situations totalement incohérentes. Je voudrais vous citer un exemple récent. À Courtrai, un juge a été confronté au cas d'un couple homosexuel composé de deux lesbiennes. L'une d'elles a mis au monde un enfant suite à une insémination artificielle, pratiquée avec l'accord de sa compagne. Elles ont donc participé ensemble à cette procédure qui a mené à la naissance d'un enfant.

Par la suite, comme tant d'autres couples hétérosexuels ou homosexuels, ce couple s'est disloqué. La mère biologique a alors demandé à son ex-compagne d'assumer son devoir, dans la mesure où elle avait participé, elle aussi, au choix d'avoir un enfant. Comme la législation est inexistante à cet égard, le juge a dû rendre un jugement de Salomon. Il a considéré que la femme non-porteuse, ayant participé à l'acceptation de l'insémination artificielle, devait bel et bien payer une pension alimentaire à la femme qui avait enfanté. Le juge a dû avoir recours à un bricolage juridique.

Il faudra, à terme, éviter ce genre de situation grâce à l'élaboration d'une législation claire qui permette à chacun de vivre sa vie comme il le désire et fasse en sorte que les enfants issus des deux formes de couples aient les mêmes droits et ne soient pas sujets à discrimination.

La proposition relative à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe est une bonne proposition. C'est une avancée, c'est une étape. La plupart d'entre nous la voteront sans doute. Cependant, il faudra continuer le combat pour faire en sorte que dans notre société, toutes les formes de discrimination et, en particulier, celle dont souffrent encore les homosexuels, soient combattues et vaincues.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A). - Ik zal bondig zijn, want ik begrijp niet dat sommigen deze materie moeilijk en ingewikkeld noemen, zodat er bijgevolg langdurig over moet worden gedebatteerd. Natuurlijk is het moeilijk als we ons verbergen achter allerlei juridische redenen en achterhaalde definities van het huwelijk. Als iedereen die definities van het huwelijk zou kennen, zouden allicht nog minder mensen in het huwelijk treden.

Het huwelijk zou ingesteld zijn om kinderen voort te brengen; het zou de enige zekerheid zijn voor een gelukkige relatie. Ik schets een enigszins karikaturaal beeld, maar dat is alleszins het argument van de tegenstanders.

Wie wil, huwt. Heden ten dage treden alsmaar minder mensen in het huwelijk. Daartegen heeft de maatschappij, en inmiddels ook de wetgever, geen bezwaar. Hetero's hebben dus nu de keuze.

Vanzelfsprekend vormt het huwelijk geen garantie op geluk. Het aantal scheidingen toont aan dat het huwelijk een instituut is waarin mensen geloven, maar dat het geen zekerheid op een goede duurzame relatie biedt.

We moeten de keuze voor het huwelijk respecteren, maar we moeten ook respecteren dat mensen niet wensen te huwen. Ik betreur het dan ook dat sommige senatoren argumenteren dat het huwelijk belangrijk is en dat daaraan niet mag worden geraakt omwille van de kinderen en het historisch karakter, terwijl ze weten dat een goede relatie opbouwen en kinderen opvoeden weinig te maken hebben met het sluiten van het contract van het symbolisch huwelijk. Een huwelijk helpt niet om een goede relatie op te bouwen; het is niet meer dan een vorm van het verzekeren van die relatie. Als ik merk hoe het er in heel wat heterohuwelijken aan toegaat en wat kinderen soms moeten meemaken, dan mag de waarde van het woord `huwelijk' en de achterliggende definitie niet overdreven worden.

Misschien kom ik negatief over, maar zo bedoel ik het niet. Met mijn uitspraken wil ik er alleen op wijzen dat het hypocriet is het huwelijk voor te stellen als een ideaalbeeld. Dat is het niet, niet voor hetero's en ook niet voor homo's.

Het is niet onze bedoeling de homo's iets aan te bieden dat zoveel beter is. Wij willen geen verschil maken. Wie wil huwen - en die keuze is een privé-aangelegenheid - moet dat kunnen. Als we willen dat iedereen het recht heeft te huwen, moeten alle relaties de mogelijkheid krijgen de naam `huwelijk' te dragen.

Heel wat tegenstanders beweren weliswaar dat er geen verschil bestaat tussen hetero's en homo's en dat ze tegen discriminatie gekant zijn, maar ze willen de homo's toch niet het recht op het huwelijk geven. Deze uitspraken zijn te vergelijken met de bewering: "Ik ben geen racist, maar..."

Natuurlijk zijn er een aantal problemen en spelen er historische elementen mee, maar problemen zijn er om opgelost te worden. Als we vandaag geen discriminatie willen tussen homo's en hetero's, dan moeten we consequent zijn en het huwelijk voor homo's openstellen.

Ik ga nog even in op de moeilijke discussie over kinderen. Wat gebeurt er als er al kinderen zijn? Wat gebeurt er als homokoppels kinderen willen adopteren? Voor de SP.A kan adoptie binnen een homohuwelijk. We stellen alleen vast dat er vandaag hiervoor geen meerderheid is. In de Kamer wordt er op het ogenblik gedebatteerd over adoptie en de SP.A-fractie pleit voor gelijke rechten voor homoseksuelen inzake het adopteren van een kind.

Kunnen we blijven beweren dat er voor een goede opvoeding een vader én een moeder nodig zijn? In dat geval zou een heterorelatie altijd voor een goede opvoeding zorgen. Ik weet niet hoe hypocriet we zijn, maar we kunnen toch niet blijven volhouden dat alleen een vader én een moeder samen een kind liefde en een nest kunnen bieden. Dat is natuurlijk een zeer goede situatie, als alles goed gaat, maar in veel gevallen is het ook de oorzaak van drama's. Er zijn zeer veel misbruikte en ongelukkige kinderen die in een heterorelatie opgroeien.

Ook als wetgever mogen we nooit wegkijken van de realiteit. Een kind heeft liefde, aandacht en opvang nodig en of die nu komt van een vader en/of een moeder of van twee vaders of twee moeders, maakt niet uit. Belangrijk is dat het goed wordt opgevangen. We moeten over kinderen dus een open discussie voeren. Veertien dagen geleden ben ik bij homokoppels geweest van wie één partner als alleenstaande een kind had geadopteerd - want dat kan wel - en daarna een relatie kreeg. De andere partner die heel goed voor het kind zorgt, het helpt opvoeden en het alle liefde geeft, heeft geen enkele mogelijkheid om erkend te worden, geen enkele kans om het kind echt tot het zijne of het hare te maken. Officieel blijft het een vreemd kind, maar natuurlijk voelen de kinderen dat zo niet aan, want ze worden perfect opgevoed.

We vinden het dus jammer dat het huidige voorstel niet verder gaat, maar we vinden het niettemin een goed compromis. Het huwelijk openstellen voor homoseksuelen is een goede eerste stap die alvast gelijkheid op het niveau van de partners garandeert, maar het is belangrijk verder te gaan. Ik denk daarbij aan de kinderen en niet aan de volwassenen in de relatie. Het is toch niet normaal dat er in een homorelatie wel kinderen mogen zijn, maar dat die kinderen geen recht hebben op twee ouders. Het is schrijnend dat we dit onmogelijk maken omdat een homokoppel op een natuurlijke manier geen kinderen kan krijgen. We moeten ten minste voor een tussenoplossing zorgen voor gevallen waar er al kinderen zijn. Zorg dat er daarvoor erkenning komt, zodat beide partners hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en rechtszekerheid hebben.

Ook adoptie moet kunnen. Volgens de adoptiewet kan een alleenstaande een kind adopteren, maar als een homo met een geadopteerd kind later een relatie krijgt en met z'n tweeën voor het kind wil zorgen, kan dat plots niet meer. Dat is natuurlijk een heel scheve situatie en ik hoop dat we er later voor kunnen zorgen dat homo's absoluut het recht hebben om even veel liefde te geven als hetero's.

M. François Roelants du Vivier (MR). - Le sujet dont nous débattons aujourd'hui est loin d'être mineur car il vise l'une des institutions qui structurent fortement la société : le mariage. À l'instar d'autres collègues, je ne puis donc que regretter d'emblée la parodie de discussion qui s'est déroulée en commission et qui ne plaide pas pour un travail parlementaire sérieux et approfondi, comme cela devrait être.

Le Sénat nous avait en effet habitués à un examen fouillé de la législation en préparation, accompagné d'auditions et de débats, afin que les grandes questions de société puissent mûrir au sein de l'institution et à l'extérieur de celle-ci, et cette lente maturation était le signe d'un travail bien fait. Non pas qu'il faille ici faire un éloge de la lenteur pour la lenteur, mais un débat reste inachevé quand c'est le sentiment de trop peu qui prédomine.

Je n'ai pas eu l'occasion, n'étant pas membre du Sénat à l'époque, de participer aux discussions sur la proposition de loi relative à l'euthanasie, mais c'est la lecture du long rapport de la commission spécialisée, comprenant la relation de multiples auditions, qui m'a essentiellement aidé à forger une intime conviction sur le sujet. Deux ans et demi avaient été nécessaires avant d'aboutir au vote final.

De même, pour avoir participé pendant un an et demi à toutes les discussions en commission spéciale de bioéthique sur la proposition de loi relative à la recherche sur les embryons, j'ai pu mieux mesurer les enjeux de cette dernière et, une fois de plus, asseoir ma conviction intime.

Dans le cas de la proposition de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, le gouvernement, dira-t-on, voulait que l'on conclue vite, puisqu'il avait réalisé sur ce texte un accord en son sein. Eh bien ! Il n'est de bonne législation que celle qui va au fond des choses, singulièrement dans une matière qui se situe au coeur de notre vie en société. Ces critiques, je les formule à l'égal d'autres collègues qui, partisans ou pourfendeurs de la proposition à l'examen, persistent à penser que l'absence de débat approfondi en commission n'est pas à l'honneur du Sénat : même si l'on peut parler d'une exception, elle est de trop.

Quoi qu'il en soit, l'occasion nous est ici donnée d'exprimer un avis, ce à quoi je vais m'employer, tout en mesurant qu'il s'agit d'un débat délicat, controversé, où le terme « mariage » est considéré non seulement sous son angle juridique, mais aussi en tant que symbole fort pour celles et ceux auxquels la proposition s'adresse.

D'emblée, je dis au Sénat que mon parti, le FDF, s'est prononcé par une résolution en faveur du mariage des personnes de même sexe. Je serai donc loyal et voterai par conséquent pour la proposition de loi.

Toutefois, à titre personnel, j'ai des doutes et des réserves quant à la formule adoptée, et en particulier au terme de mariage. Qu'on m'entende bien : j'ai un respect total pour les homosexuels, au même titre que les hétérosexuels. Les discriminations, les répressions qu'ils ont vécues et subies au cours des siècles et encore récemment sont intolérables dans une société démocratique. Et je rejoins le large consensus qui prévaut pour que les couples homosexuels disposent d'une protection juridique similaire à celle des couples hétérosexuels ayant contracté mariage. À cet égard, la cohabitation légale, telle qu'elle est réglée actuellement, n'apporte pas une protection suffisante.

Tout le problème réside à mon sens dans le fait, comme l'a fait remarquer naguère un juriste éminent, qu'il n'est pas cohérent, en droit, de créer désormais deux types de mariage, c'est-à-dire deux institutions différentes qui n'ont pas la même portée et les mêmes effets, tout en leur faisant porter le même nom.

Mon collègue, le sénateur Monfils, partisan de la proposition, l'a dit avant moi, « l'égalité ne consiste pas à mettre tout le monde sur le même pied. L'égalité n'est pas l'égalitarisme ni l'indifférenciation. Des critères objectifs peuvent fonder des situations juridiques différentes ».

Nous vivons dans une société où, à juste titre, les différences sont reconnues et respectées. Je m'interroge donc sur le relativisme général qu'engendrera la proposition devenue loi.

Cependant, il y a à mon sens un autre point, plus fondamental. Comme on le sait, la proposition interdit, dans le cadre du mariage entre personnes du même sexe, l'adoption et la filiation. « Le mariage de deux personnes du même sexe n'a pas d'effet sur la filiation », dit la proposition. Il n'est donc pas rétrograde de la part du Conseil d'État, comme certains le lui ont à mon sens injustement reproché, de souligner que « c'est parce qu'il existe par la force des choses une différence entre union hétérosexuelle et homosexuelle que cette différence justifie une différenciation de traitement qui permet à la loi de réserver le mariage aux personnes de sexe différent ».

Il y avait donc place pour des constructions nouvelles, d'autant que la proposition présente une insécurité juridique par rapport au droit international privé. Comme l'énonce sans ambages le Conseil d'État, « mieux vaut se donner la peine, certes parfois un peu rude, de les entreprendre » - ces constructions nouvelles - « plutôt que de voir le droit anéanti parce que l'on aura cru qu'une figure ancienne peut être indéfiniment dénaturée pour répondre à l'intention de l'auteur du projet ».

En particulier, je partage l'avis du professeur Renchon au sujet de la filiation et du statut de l'enfant lorsqu'il dit qu'il serait « inopportun de qualifier de mariage le partenariat d'un couple homosexuel, car le mariage contient tout à la fois - ou à tout le moins est susceptible de contenir - un couple conjugal et un couple parental, alors que le partenariat n'est destiné qu'à recouvrir un couple conjugal ».

Et le professeur Renchon poursuit : « n'appelons par contre pas « mariage » une institution qui n'est aucunement destinée à structurer un couple parental, d'autant plus qu'il existerait alors un risque considérable qu'après l'avoir qualifiée de « mariage », on vienne soutenir que, parce qu'elle serait un « mariage », on ne pourrait plus, politiquement et juridiquement, à peine de discrimination, lui restreindre l'accès à la constitution d'un couple parental ».

De tels arguments ont pu à peine être abordés en commission parlementaire. Je le regrette. Je ne trouve dès lors pas dans les réponses apportées, courtes et lacunaires, matière à emporter ma conviction. Mes objections demeurent donc, même si, par fidélité aux résolutions votées par mon parti, je voterai le texte qui nous est proposé.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - De discussie van vandaag houdt verband met de organisatie van onze samenleving. Het gaat om een fundamentele wijziging in de uitbouw van de private instellingen die de samenleving tussen mensen uitdragen. Het probleem is misschien niet nieuw, maar het doet zich wel voor in nieuwe termen.

Heel wat sprekers hebben blijk gegeven van een grote zekerheid. Als het over private verhoudingen gaat en over diepere persoonlijke gevoelens, verkies ik een zekere terughoudendheid aan de dag te leggen, al was het maar om mensen niet in hun gevoelens te kwetsen. Het past ook niet private verhoudingen politiek te ideologiseren. We kunnen beter een onderscheid maken tussen de publieke organisatie van een land en de organisatie van private instellingen die ter beschikking worden gesteld van de burgers zodat ze hun leven kunnen organiseren. We mogen ons in dit debat ook niet laten leiden door slogans, goedkope vooroordelen of door zogenaamde nieuwe evidente oordelen.

De private samenleving is altijd ingebed in de tijd. In het Romeinse recht werd het huwelijk naar voren gebracht als een samenlevingsvorm tussen een man en een vrouw van een bepaalde stand, met name degenen die het Romeins burgerschap hadden. De andere personen, onder meer de slaven, die wilden samenleven hadden niet de mogelijkheid om in het huwelijk te treden en moesten voor het alternatief van het concubinaat kiezen.

In de eerste eeuw na Christus bestond naast het huwelijk, het concubinaat dat een eigen structuur had, maar van tweede rang was, het zogenaamde ongelijke huwelijk. Later werden beide vormen samengevoegd. Onder invloed van het christelijk-joodse mensbeeld werd het huwelijk beschouwd als een persoonlijke keuze tussen man en vrouw. De persoonlijke keuze was constitutief voor het huwelijk en niet het naleven van formaliteiten. Pas veel later werd het huwelijk aan dwingende formaliteiten gekoppeld, onder meer onder invloed van feodale argumenten.

Het huwelijk werd ook nooit voorgesteld als de plaats van volmaaktheid waarin twee mensen terecht komen. Wie samenleeft met iemand anders komt niet plots in een trance van onfeilbaarheid terecht. Mevrouw Vanlerberghe, het is juist dat het ene huwelijk geslaagd kan worden genoemd en het andere niet. Dat heeft te maken met het menselijk tekort dat eigen is aan het menselijk leven, maar dat is daarom nog geen argument in de discussie.

Het is geen antwoord op de vraag die ons hier bezighoudt. Het is trouwens niet echt relevant. De burgerlijke wetgever stelt instellingen ter beschikking.

De evolutie die het huwelijk heeft doorgemaakt is verre van eenduidig, zodat zeker niet kan worden beweerd dat er altijd alleen het huwelijk is geweest. Er bestaan andere relatievormen die de wetgever heeft aanvaard of verworpen op basis van de in de samenleving bestaande morele en legistieke normen. In 1804 heeft de burgerlijke wetgever met de Code Napoléon de voor de hand liggende formule dat de samenleving van man en vrouw via het huwelijk diende te gebeuren, opnieuw naar voren gebracht en vastgelegd. We mogen niet vergeten dat het recht op echtscheiding toen nog niet in het Burgerlijk wetboek voorkwam. Toch vond de burgerlijke wetgever in 1804 en steeds meer in de 19de en 20ste eeuw dat hij met terughoudendheid diende te spreken over de concrete invulling van de inhoud van het huwelijk. Er heerste toen nog een sterke paternalistische sfeer. Het verschillend geslacht werd toen niet eens expliciet als een aspect van het huwelijk naar voren gebracht, omdat iedereen dat vanzelfsprekend vond.

We hebben de voorbije tientallen jaren in de privaatrechtelijke samenleving belangrijke ontwikkelingen gekend die in feite hebben geleid tot het herschrijven van het familierecht. Geen enkel onderdeel van het Burgerlijk wetboek is de voorbije tweehonderd jaar zo grondig gewijzigd als dat over het familierecht, terwijl dat met het vermogensrecht bijna niet het geval is. Die wijzigingen hebben ook de uitbouw van alternatieven voor het huwelijk mede mogelijk gemaakt. Zo is een compromis tot stand gekomen. Sommigen beschrijven het huwelijk vandaag als een contract. Als dat waar is, zou het Burgerlijk wetboek er niet over spreken, want dan zou het huwelijk à la carte kunnen worden gesloten als een overeenkomst waarbij de twee partijen afspreken welke rechten en verplichtingen ze wel en niet aanvaarden. Dan is er geen sprake van een huwelijk, maar een wettelijke of feitelijke samenlevingsvorm. Het huwelijk impliceert een geheel van rechten en verplichtingen dat als privé samenlevingsvorm is geïnstitutionaliseerd. De samenleving is ervan overtuigd dat goed georganiseerde, erkende, stabiele en rechtszekere samenlevingsvormen de creativiteit en de samenwerking bevorderen en leiden tot nette, keurige juridische verhoudingen en niet tot permanente vechtpartijen. Het huwelijk is daardoor aan de ene kant een contract-instituut in de zin dat de partijen op vrije basis toetreden, maar aan de andere kant is het geen contract zoals een huur- of een koopovereenkomst. Dat laatste is het huwelijk ook nooit geweest. Als we dat anders zien, als we het huwelijk reduceren tot een samenlevingscontract, dan hoort het huwelijk niet meer in het Burgerlijk wetboek thuis.

Ervan uitgaande, zoals de wetgever vandaag nog altijd doet, dat het huwelijk niet alleen een contract maar ook een instelling is, erkennen we wel dat er verschillende alternatieven bestaan: de feitelijke samenleving die rechtsgevolgen heeft ook al zijn er geen contractuele afspraken of het contract van samenlevingsvormen dat in 1993 en 1998 werd goedgekeurd. Daardoor werden verschillende mogelijkheden erkend om het samenleven van mensen in een bepaald kader te ordenen: het huwelijk, de feitelijke samenleving en de wettelijke samenlevingsvormen.

Het is duidelijk dat het samenleven van personen van hetzelfde geslacht daaraan is gekoppeld. Daarbij rees de vraag of het huwelijk dat traditioneel toegankelijk is voor personen van een verschillend geslacht ook voor personen van hetzelfde geslacht kon worden opengesteld.

Vroeger dachten de liberalen daar anders over. Vergeleken met de wijze waarop het samenleven van personen van hetzelfde geslacht in de Angelsaksische rechtstraditie strafrechtelijk werd bestreden, is ons land op dat vlak altijd tolerant geweest. Eerst werd het wettelijk contract voor die samenlevingsvorm aanvaard en nadien is men zich gaan bezinnen over de vraag of het huwelijk kon worden opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht. Hoewel het stemgedrag van CD&V gekend is, onderstreep ik dat onze argumentatie niet dezelfde is als die welke over het algemeen naar voren wordt gebracht.

Op de vraag of de weigering om het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht open te stellen een discriminatie is, antwoord ik ontkennend. Of dit betekent dat het huwelijk niet kan worden opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht is een totaal andere vraag. Het voorstel om het huwelijk open te stellen voor personen van hetzelfde geslacht heeft niet tot doel een einde te maken aan een discriminatie. Het heeft een hogere betekenis. Het wil een duurzaam engagement van twee mensen waarderen. Als de samenleving dat aanvaardt, heeft CD&V er ook geen problemen mee.

Zowel het Europees Hof voor de rechten van de mens als het Europees Hof van justitie oordeelden dat het hier niet gaat om een discriminatie en dat verschillende samenlevingsvormen mogelijk zijn. Het is belangrijk te weten dat het Europees Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg op 11 juli 2002 in het Goodwin-arrest gesteld heeft dat het stichten van een gezin geen voorwaarde is om te huwen en dat de onmogelijkheid van een paar om een kind te verwekken of er ouder van te zijn niet volstaat om het genot van het recht op huwen te ontzeggen.

In de pluralistische samenleving van vandaag wordt de vraag keuriger geformuleerd, namelijk of we het huwelijk, de samenlevingsvorm bij uitstek, kunnen openstellen voor personen van hetzelfde geslacht.

Over het mensbeeld en het maatschappijbeeld, twee basiselementen voor CD&V, bestaan er natuurlijk verschillende opvattingen. Ik moet mij daarover niet uitspreken. Ik word hier geconfronteerd met een vraag om privaatrechtelijke instellingen open te stellen voor personen van een verschillend geslacht, waarover in de samenleving uiteenlopende opvattingen bestaan. Kan de vrije keuze voor het huwelijk, worden verhinderd op basis van een bepaalde opvatting?

Wij vinden dat de keuze betreffende de privaatrechtelijke organisatie mogelijk moet zijn. Wij achten het derhalve aanvaardbaar dat het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk wordt gemaakt. Dat heeft niets te maken met gewetensvrijheid en met persoonlijke opvattingen aangezien het om een burgerlijke instelling en niet om een verplichte instelling van een andere aard gaat. Er is een evolutie aan de gang en we moeten rekening houden met de betrokken bevolkingsgroep die vindt dat hij op dat recht aanspraak kan maken. Ik beweer niet dat het privaatrecht moet worden afgestemd op de consument. Mevrouw Vanlerberghe had het in haar uiteenzetting over het recht op een ouder en over het recht op een kind. De verhouding ouders-kinderen kan niet worden geformuleerd als: "Iedere burger heeft recht op een kind" of "Ieder kind heeft recht op een ouder".

Bij het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, rijst de vraag of het niet wenselijk zou zijn een regeling uit te werken die inhoudelijk identiek is aan het huwelijk, maar een andere benaming heeft. Hoewel we het er in ruime mate over eens zijn dat de samenleving van personen van hetzelfde geslacht die aan vereisten van moreel engagement en van duurzaamheid beantwoordt, dezelfde rechten en plichten inhoudt als de samenleving van personen van verschillend geslacht, blijft de vraag of we die samenlevingsvorm een huwelijk kunnen noemen. Als een deel van de publieke opinie het niet-toekennen van die naam aan een samenlevingsvorm met identieke inhoud als discriminerend ervaart, dan kan de burgerlijke wetgever zich niet tegen die toekenning verzetten. We leven immers in een pluralistische samenleving die het bestaan van verschillende opvattingen aanvaardt.

Ik heb in het begin van mijn uiteenzetting gezegd dat de opvatting over het huwelijk een Romeinsrechtelijke opvatting is. De redenering over het recht luidde in die tijd: Dura lex, sed lex. Onze fractie heeft evenwel een andere opvatting over rechtvaardigheid, die tijdens deze regeerperiode in de Senaat nog in het Latijn mag worden verwoord: misericordia et iustitia. Dat heeft niets te maken met barmhartigheid in de negatieve zin van het woord. Het betekent dat de louter justitiële benadering van een vraagstuk altijd tot een vorm van onbarmhartigheid en dus onrechtvaardigheid leidt. Ik citeer wat Jean Cocteau ooit in dat verband heeft geschreven: "Vous vous croyez sans coeur, vous regardez mal vos cartes." Met andere woorden: als u er niet in slaagt het probleem op te lossen, dan hebt u slecht naar uw kaarten gekeken. Dat is de manier waarop ik dit probleem justitieel benader.

Dat is de wijze waarop ik dit probleem justitieel en wetgevend benader.

Wat de afstamming betreft, vind ik echter dat het recht aan de natuur moet gekoppeld blijven. De afstamming heeft te maken met een natuurlijk fenomeen. Er zijn altijd een vader en een moeder en dat heeft nog altijd iets met de natuur te maken. Het recht moet een contact houden met de natuur. Het recht werkt soms met ficties, maar het blijft een inbedding van ordeningen die te maken hebben met de natuur van de mens en de samenleving. Met de erkenning van een moreel engagement, van een duurzame samenleving, kunnen we akkoord gaan. De afstamming is echter een probleem van een andere aard. Afstammingsgevolgen geven aan het homohuwelijk is een zich verwijderen van een natuurlijk gegeven. Dat gaat voor onze fractie te ver. Dat debat moet nu niet worden gevoerd. Het voorstel zoals het nu is geformuleerd is voor onze fractie wel aanvaardbaar.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het bureau van de Senaat is op dit ogenblik al samen. Verschillende collega's moeten daar aanwezig zijn. Kunnen we het debat niet straks voortzetten?

De voorzitter. - Ik stel voor het debat nu voort te zetten. Wij hebben deze namiddag en deze avond nog een lange agenda af te werken.

(Assentiment)

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Ik vind het jammer dat de heer Vandenberghe weg moet, want ik had hem op een aantal punten gelijk willen geven.

We beleven vandaag een historisch moment. Met de voorgestelde wet wordt het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen mogelijk. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de opvatting dat het huwelijk voorbehouden is aan de hetero's en dat de afstamming gelieerd is aan het huwelijk zelf. De wetten zijn gebaseerd op waarden en normen. Die waarden en normen zijn dynamisch. Gaandeweg zijn ook de opvattingen hierover in de maatschappij veranderd. Homoparen en lesbiennes hechten ook veel belang aan het huwelijk, zowel in zijn letterlijke betekenis met alle gevolgen van het huwelijk op het vlak van huwelijksvermogensrecht, erfenisrecht en fiscaal recht, als in zijn symbolische betekenis, want ook homoseksuelen koppels wensen hun duurzame relatie te bevestigen in een burgerlijk huwelijk.

Het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht houdt geen afstammingsregeling in. Terwijl de biologische afstamming binnen het heterohuwelijk automatisch juridische gevolgen heeft inzake afstamming, is de afstammingsregeling voor homoparen niet zo eenvoudig en vergt een goede juridische uitwerking. Hiertoe zal een gepast wetsvoorstel uitgewerkt worden op basis van het groene wetsvoorstel over het duo-ouderschap in de Kamer.

Ook de adoptie wordt niet geregeld in het voorliggende wetsvoorstel. Het thema wordt momenteel besproken in de Kamer. Daar zijn de groenen voor gelijkheid, dus voor een adoptiemogelijkheid voor homoseksuele paren. Een belangrijk argument is dat dit nu al mogelijk is voor alleenstaanden die lesbienne of homo kunnen zijn. Om adoptie nu uitdrukkelijk te verbieden voor gehuwde homo- of lesbienneparen, lijkt mij dubbelzinnig wanneer het in de feiten wel kan. Waarom geen degelijk volwaardige plaats geven aan de meevader of de meemoeder die het kind, dat door zijn partner geadopteerd is, mee helpt opvoeden.

Als de Senaat het wetsvoorstel over het homohuwelijk goedkeurt, wordt een element van het regeerakkoord uitgevoerd, namelijk de doelstelling om de discriminatie ten aanzien van holebi's weg te werken. Huwen is een grondrecht. Door de goedkeuring van dit wetsvoorstel zal de discriminatie op basis van seksuele geaardheid ophouden te bestaan. In tegenstelling tot de heer Vandenberghe, vind ik dat er tot nog toe wel een discriminatie was, die nu echter wordt opgeheven. Paren van hetzelfde geslacht krijgen nu de vrijheid om ook burgerlijk te kunnen huwen.

Graag wil ik hierbij mijn appreciatie uiten voor de bijdrage van de CD&V-fractie tijdens de besprekingen. CD&V heeft zijn congresstandpunt aangehouden en heeft het wetsvoorstel in zijn geheel mee goedgekeurd.

Uit een onderzoek van John Vincke van de RUG en van Rudi Bleys van Sensoa blijkt dat vandaag een op vijf homo's zich niet durft te outen. Twintig procent van de Vlamingen die homoseksueel zijn, vertelt dat niet aan zijn directe omgeving. Dat er meer openheid is over homoseksualiteit, wil niet zeggen dat er minder problemen zijn. Zo ligt het aantal zelfmoordpogingen bij holebi-jongeren nog zeer hoog. Daar komt nog bij dat 85% van deze jongeren op school nog nooit iets heeft gehoord over homoseksualiteit.

Dit zal ook bijdragen tot de erkenning van homoseksualiteit bij heterojongeren. Om die reden moet homoseksualiteit opgenomen worden in de eindtermen van het onderwijs zodat alle jongeren een zekere basiskennis kan worden bijgebracht. Ik roep de gemeenschappen dan ook op hiervan werk te maken.

Ten slotte wil ik tegenover de media nogmaals onderstrepen dat er noch een formeel, noch een informeel akkoord bestaat over een koppeling van de dossiers `bio-ethiek' en het `homohuwelijk'.

Laat vandaag een onvergetelijke dag worden, een historisch moment voor de 10% van onze bevolking van wie de seksuele geaardheid wordt erkend door de openstelling van het huwelijk. Ik hoop dat de Kamer hiervan onverwijld werk zal maken.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Wat een ongelooflijk feestelijke gebeurtenis had moeten worden, dreigt door de povere aandacht van de senatoren en van de media een irrelevante discussie te worden. Ik wens ook degenen die steeds opmerkingen hebben over zogenoemde `mediapolitici' als ik, door mijn aanwezigheid in dit debat terecht te wijzen.

Ik ben 100% hetero en zet mij voor 100% in voor de rechten van hetero's en homoseksuelen. Enkele collega's van de CDH-fractie hebben opgeworpen dat dit wetsvoorstel het werk is van de homolobby. Dit klopt niet: ik ben geen lid van die lobby, maar toch steun ik dit wetsvoorstel.

Dit wetsvoorstel is een mijlpaal in de geschiedenis van het Belgisch recht en ook in de wereld is het een opmerkelijke gebeurtenis. België is na Nederland het tweede land waar het homohuwelijk mogelijk wordt. De regeling zal niet alleen diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen die totnogtoe niet mochten trouwen, maar de openstelling van het huwelijk zal een breuk betekenen met een eeuwenoude traditie.

De VLD vindt de openstelling van het huwelijk een zeer belangrijk onderwerp en heeft er steeds voor gepleit. Krachtens de huidige bepalingen van het Burgerlijk wetboek krijgen met elkaar getrouwde mannen en vrouwen rechtsgevolgen toebedeeld die paren van gelijk geslacht niet krijgen. De inhoud van de relatie kan in beide gevallen echter even waardevol zijn; in beide duurzame relaties kunnen de partners dezelfde lotsverbondenheid met elkaar hebben en dezelfde mate van verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar dragen. Toch zijn er aan de huwelijksrelatie rechtsgevolgen verbonden die niet gelden voor andere samenlevingsvormen. Dit doet me denken aan Animal Farm, waarin alle dieren gelijk zijn, maar sommige meer gelijk dan andere. Blijkbaar geldt dit ook in de mensenwereld. Artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepalen dat mensen in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Kennelijk is de combinatie van man en vrouw meer gelijk dan de combinatie van twee mannen of twee vrouwen. Het voorliggend wetsvoorstel tracht hieraan wijzigingen aan te brengen.

Verschillende studies en onderzoeken tonen trouwens aan dat de Vlaamse bevolking zich niet tegen het homohuwelijk verzet.

Natuurlijk kan de vraag rijzen of de combinatie van man en vrouw zo uniek is dat ze een wettelijke voorkeursbehandeling rechtvaardigt.

Een man en een vrouw kunnen inderdaad samen voor een nageslacht zorgen. Twee mannen of twee vrouwen zullen nooit in die combinaties een kind bij elkaar kunnen verwekken. In die zin is de man-vrouw-relatie uniek. Is dat evenwel een reden om het huwelijk exclusief voor te behouden voor de man-vrouwrelatie?

De VLD beantwoordt die vraag ontkennend. De meeste rechtsgevolgen verbonden aan een huwelijk staan los van het krijgen van kinderen. Waarom zouden twee mannen of twee vrouwen niet via de huwelijkswet in gemeenschap van goederen kunnen leven? De wet legt paren die in het huwelijk treden de verplichting op om elkaar bijstand en zorg te verlenen. Waarom zou een paar van hetzelfde geslacht een dergelijk rechtsgevolg niet via de huwelijkswetgeving kunnen krijgen? Die rechtsgevolgen moeten ook voor paren van gelijk geslacht gelden, evenals de alimentatieverplichting na het beëindigen van de relatie. Dan zijn we meteen verlost van de rare gevolgtrekking dat als een paar van gelijk geslacht uit elkaar gaat de ene partner geen alimentatie van de andere kan bedingen, louter omdat ze van hetzelfde geslacht zijn en hun relatie niet met een huwelijk kon worden gelijkgesteld. De VLD is van mening dat het om gelijke gevallen gaat die daarom een gelijke behandeling behoeven.

Sta me toe ook even stil te staan bij de term `homohuwelijk'. Er wordt beweerd dat het homohuwelijk wordt geïntroduceerd met het wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. De term `homohuwelijk' is eigenlijk verkeerd. Het homohuwelijk bestaat immers al even lang als het burgerlijk huwelijk. Een homoseksuele man kan namelijk zonder enige beletsel huwen met een lesbische vrouw. De wet houdt zich niet bezig met de geaardheid van de man en de vrouw die in het huwelijk treden. Opmerkelijk is dat tot nu toe wel obstakels worden opgeworpen wanneer twee mannen of twee vrouwen dat willen doen.

Ik wil ook even dieper ingaan op een hoofdargument van de tegenstanders van de openstelling van het burgerlijk huwelijk.

Welke bezwaren kunnen tegen het huwelijk van een paar van gelijk geslacht worden ingebracht, afgezien van religieuze overwegingen, die evenwel door niemand als argument worden gehanteerd?

Het enige bezwaar is de gewenning. In dit verband wijs ik op een hoofdartikel in The Economist van 6 januari 1996, met als titel Let them wed, waarin een lans wordt gebroken voor het openstellen van het huwelijk voor homoseksuelen: "Ook al zijn er verschillende mogelijkheden van paarvorming, het door de overheid gesanctioneerde huwelijk is het enige dat een paar samenbindt in de ogen van de wet. Uiteindelijk, als men de religieus getinte bezwaren opzij legt, zoals elke seculiere overheid moet doen, is het bezwaar tegen een homoseksueel huwelijk erin gelegen dat mensen er niet aan gewend zijn."

Is het feit dat het huwelijk altijd gezien is als een wettelijke verbintenis tussen man en vrouw doorslaggevend om tegen de openstelling van het huwelijk te zijn? De VLD beantwoordt die vraag ontkennend.

Ik durf zelfs te beweren dat, indien we het huwelijk als instituut niet zouden kennen en nu zouden debatteren over de invoering van het huwelijk, weinigen ervoor zouden pleiten het huwelijk enkel toegankelijk te maken voor de man-vrouw-combinatie. Het huwelijk zou worden opengesteld voor paren van gelijk geslacht, uiteraard met uitzondering van de regeling met betrekking tot de afstamming.

Dit betekent dat volgende keuze voorligt. Laten we het verleden, de macht der gewoonte, de doorslag geven en het huwelijk dus exclusief voorbehouden voor de man-vrouwcombinatie of kiezen we voor een samenleving die zich doorheen de decennia heeft ontwikkeld en zich ook in de toekomst verder zal ontwikkelen?

Bij de stemming zal een vreemde coalitie tot stand komen, met leden van het Vlaams Blok, de Franstalige christen-democraten en de Franstalige liberalen in het gezelschap van mensen als Abou Jahjah, als tegenstanders van het homohuwelijk.

Dit is de nieuwe breuklijn tussen wie vooruitstrevend kijkt naar politiek - de progressieven - en de behoudsgezinden - de conservatieven - die alsmaar minder rekening willen houden met de moderniteit.

Het vraagstuk van het ouderschap en de adoptie blijft natuurlijk bestaan. De VLD bevestigt vandaag uitdrukkelijk haar wil om ook deze problematiek nog tijdens de huidige legislatuur op te lossen. Dit is ook de overtuiging van onze premier Verhofstadt. Bijna een jaar geleden, op 24 december 2001 - een beetje een kerstboodschap - zei hij in het weekblad Humo het volgende: "Ik ben voor het recht op adoptie. Trouwens, er zijn al heel wat homokoppels met kinderen, omdat een van de partners een kind uit een vorige relatie heeft of omdat ze op een andere manier een kind hebben verwekt. Dat zorgt bij mijn weten niet voor noemenswaardige problemen." Vandaag hebben we de twee thema's bewust losgekoppeld om ook de steun van de oppositie te bekomen en de CD&V heeft in de commissie en hier in plenaire vergadering bevestigd dat ze het wetsvoorstel mee zullen goedkeuren. Dit toont de bereidheid aan van de meerderheid om rekening te houden met de opinie van de oppositie. Dit toont ook aan dat we ons houden aan het regeerakkoord dat bepaalt dat op het vlak van ethische vraagstukken het Parlement de volle verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgt, zonder de karwats van de regering achter zich aan te krijgen. In het verleden is het ooit anders geweest.

Op 20 september 2000 liet de heer Servais Verherstraeten, kamerlid, in Knack nog een duidelijk `neen' horen tegen het homohuwelijk. Letterlijk zei hij: "Een huwelijk is per definitie een relatie tussen één man en één vrouw. Een symbolische afschaffing van het heteroseksuele karakter van het klassieke huwelijk zal dat duidelijk niet veranderen." Vandaag zien we dat de maatschappij en ook de CD&V ten goede evolueren. Dat is positief en kunnen we enkel steunen. Ik blijf evenwel ongerust, omdat ik in een artikel in De Standaard van 14 november lees dat het feit dat we vraagstukken van ouderschap en adoptie in een aparte regeling willen gieten, voor de heer Van Parys, CD&V-woordvoerder voor justitievraagstukken, een voldoende reden is om het homohuwelijk in de Kamer niet goed te keuren. De houding van de CD&V blijft dus onduidelijk en we zullen dit punt straks nogmaals voorleggen aan de CD&V-senaatsfractie en meer bepaald aan fractieleider Vandenberghe.

Ik wil nog heel even de aandacht vestigen op het probleem van de hinkende rechtsverhoudingen. Met de goedkeuring van het homohuwelijk komt ons land samen met Nederland in een vrij unieke positie in de wereld te staan. Het valt dus te verwachten dat gehuwden van hetzelfde geslacht in ons land en in het buitenland met diverse praktische en juridische problemen te maken zullen krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan de situatie van een Belgisch homoseksueel koppel dat in Frankrijk onroerende goederen verwerft die bij een eventuele echtscheiding moeten worden verdeeld. De vraag is dan welk recht op deze situatie van toepassing zal zijn. Het is mijn bescheiden mening dat de regels van het internationaal privaatrecht dienaangaande ook nauwkeurig onder de loep moeten worden genomen om het juiste advies te kunnen geven.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Ik heb daarover een zeer volumineus wetsontwerp ingediend bij de commissie voor de Justitie van de Senaat. Het ligt er al maanden. Als er één belangrijk werk volbracht had moeten worden, dan is het dat wel. Maar ik deel uw bekommernis. Ik zal daar straks nog op ingaan.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Dan denk ik dat we het in België beter hebben gedaan dan in Nederland, waar de zaken werden omgekeerd. Daar werd eerst de wet op het homohuwelijk goedgekeurd om pas achteraf vast te stellen dat er problemen zijn op het vlak van het internationaal privaatrecht. De minister heeft zijn werk gedaan, het wetsontwerp is inderdaad bij de Senaat ingediend en misschien moet hij de voorzitter en de leden van de commissie voor de Justitie op hun verantwoordelijkheid wijzen.

De VLD zal dit wetsvoorstel in elk geval volmondig steunen. Dit is een mijlpaal in de Belgische geschiedenis. Zoals mevrouw Taelman al zei: dit voorstel is niet groen, niet blauw, niet rood van kleur. Misschien is het een beetje roze, maar het is in de eerste plaats een overwinning van de individuele vrijheid en de liefde. En daar doen we het voor, en met veel plezier.

M. René Thissen (CDH). - La proposition de loi relative à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe repose sur une conception tout à fait neuve de la définition de l'institution du mariage.

Traditionnellement conçu comme l'union d'un homme et d'une femme susceptibles de fonder une famille, le mariage est envisagé dans les développements de la proposition de loi davantage comme l'engagement symbolique de deux êtres. Dans cet ordre d'idées, la représentation sociale traditionnelle du mariage reposant sur la complémentarité des sexes, potentiellement susceptible de mener à la procréation, cède le pas à une représentation nouvelle dans laquelle la complémentarité, comme l'identité des sexes, peut constituer la base de l'union institutionnalisée.

La proposition de loi entend rassembler ces deux formes d'union au sein d'une institution unique définie selon des paramètres nouveaux.

Pourtant, si l'on examine la conception anthropologique traditionnelle appuyée de manière rigoureuse sur un savoir issu de la diversité des sociétés humaines, la définition même du mariage englobe l'hétérosexualité. Dans cette perspective, le mariage homosexuel doit être vu comme une incohérence anthropologique puisque l'identité du couple marié se traduit socialement dans une institution appuyée sur le fait biologique de la reproduction sexuée qui établit, en normes codées, la différence des sexes et des générations.

Selon cette approche, l'identité des couples homosexuels est susceptible de se soutenir et de se spécifier dans la possibilité de vivre à deux sans avoir recours à un statut socialement normatif. Socioculturellement aussi, le mariage se définit toujours comme l'union d'un homme et d'une femme potentiellement procréative. Cette définition contient deux éléments : la dimension de complémentarité du sexe masculin et du sexe féminin et la dimension potentiellement procréative.

En d'autres termes, on ne peut appeler mariage une réalité nouvelle qui échappe largement à la définition du mariage, sauf évidemment à modifier la définition classique du mariage. Dans ce cas, le législateur devrait également modifier le statut juridique du mariage, notamment, ses effets en matière de filiation, ce qu'il ne fait pas.

Le Conseil d'État soulève le problème de l'incohérence juridique de la proposition : mariage et filiation ont une signification en droit. Or, le texte qui nous est proposé ne modifie en rien ces définitions. Juridiquement, le mariage n'est pas seulement l'organisation sociale et juridique d'une relation de couple, mais l'organisation sociale et juridique d'une relation de couple durable et d'un lieu d'accueil d'un enfant dont la filiation sera maternelle et paternelle.

Ainsi le mariage couvre-t-il bien les deux notions de couple, conjugal et parental.

Tant dans le code civil qu'au niveau des conventions internationales, le mariage est l'institution sociale qui prend en compte la dimension de filiation de parentalité et la filiation ne se conçoit qu'à l'égard d'un homme et d'une femme.

Le Conseil d'État observe d'ailleurs, à juste titre, que les auteurs de la proposition reconnaissent eux-mêmes la différence qui subsisterait entre le mariage d'un homme et d'une femme et le mariage de deux personnes de même sexe, dès lors qu'ils admettent le mariage entre homosexuels mais écartent les règles de statut juridique du mariage qui organisent la filiation, par le sang ou par l'adoption, de l'enfant du mari et de l'épouse.

C'est bien parce qu'il y a, par la force des choses, une différence entre union hétérosexuelle et homosexuelle que se justifie une différenciation de traitement qui permette à la loi de réserver le mariage aux personnes de sexe différent.

Le principe d'égalité ne commande pas, en tant que tel, que ce qui est différent, un homme et une femme, devienne semblable. À défaut, on pourrait invoquer le principe d'égalité pour revendiquer la suppression de la différence des sexes.

Ce que dit le Conseil d'État n'implique pas de jugement de valeur comme certains ont voulu le faire croire. Pour que la proposition ait un sens, nous dit seulement le Conseil d'État, il faut d'abord changer la définition et les effets du mariage et la conception de la filiation. Cela me semble un raisonnement tout à fait correct sur le plan juridique.

Comme l'a démontré le professeur Renchon, deux solutions juridiques existent par rapport à ce problème : soit on modifie la définition du mariage en supprimant tous les effets liés au mariage en matière de filiation, notamment la présomption de paternité, soit on modifie notre conception de la filiation et on admet qu'un enfant puisse avoir une identité qui découle d'une double filiation du même sexe. Les solutions sont juridiques mais, en définitive, le choix est politique. Faut-il dissocier le mariage de sa dimension parentale ou peut-on accepter de faire en sorte qu'un enfant soit nommé comme étant l'enfant de deux hommes ou de deux femmes ?

Il faut noter que la plupart des pays n'ouvrent pas le mariage aux homosexuels mais optent pour un partenariat entre personnes de même sexe, ce qui résout les problèmes pratiques. La question de la filiation peut alors être réglée plus tard.

Je pense qu'il y a consensus pour considérer aujourd'hui qu'il est indispensable que les homosexuels aient un statut à part entière. Ce statut devrait leur accorder, dans la relation de couple, et non dans la relation de filiation, les mêmes droits et devoirs que ceux liés au statut du mariage. La forme que cela peut prendre - faut-il créer une institution nouvelle qui serait identique pour les homosexuels et les hétérosexuels ? - est un choix politique. Ce n'est pas une question de discrimination juridique mais une question vraiment politique, je le répète.

En ce qui me concerne, je partage l'avis de beaucoup de juristes et du Conseil d'État, selon lequel il est impensable de parler de discrimination pour l'accès à une institution dont la définition même est qu'elle est l'union d'un homme et d'une femme. Par ailleurs, aucune contrainte juridique internationale n'existe qui obligerait la Belgique à ouvrir le mariage à des personnes de même sexe. Il s'agit à nouveau d'une question politique.

Il est, à mon sens, parfaitement possible de résoudre, par l'aménagement de la loi sur la cohabitation légale, la question de l'accès pour les couples homosexuels à une protection juridique de leur couple, équivalente à celle dont bénéficient les couples mariés. Il n'est pas nécessaire pour ce faire, ni de modifier fondamentalement notre définition socioculturelle du mariage, en lui enlevant tant sa dimension procréative que sa dimension de complémentarité du sexe masculin et du sexe féminin, ni de modifier notre conception de la filiation en admettant que l'identité de l'enfant puisse naître d'une double filiation du même sexe. Non seulement, ce n'est pas nécessaire mais, à mon sens, ce n'est pas souhaitable, pour deux raisons.

D'une part, il est fondamental, dans une société humaine, de ne pas « indifférencier » symboliquement et juridiquement ce qui est différent. Un des éléments fondateurs et structurants de la communauté humaine est la différence des sexes. Assimiler un couple homosexuel à un couple hétérosexuel reviendrait à gommer cette différence.

D'autre part, la problématique du lien de filiation de l'enfant se pose. Derrière la question du mariage homosexuel se profile, en effet, la question de la filiation, ce qu'écartait expressément le projet du gouvernement et la proposition de loi.

À l'heure actuelle, il existe clairement un lien entre mariage et filiation et entre hétérosexualité et filiation et, par voie de conséquence, entre mariage et hétérosexualité. Peut-on fictivement créer un lien de filiation - à distinguer de la « beau-parentalité » - entre l'enfant issu d'une technique d'assistance à la procréation et son éventuel « parent social » qui serait le partenaire homosexuel du père ou de la mère biologique ? Ou encore, qu'en est-il du lien juridique entre l'enfant adopté et le partenaire homosexuel de l'adoptant, l'adoption n'étant possible en Belgique que par une personne seule ou par un couple marié ?

Ces questions restent sans réponse dans la proposition de loi.

C'est donc bien la question du droit à l'établissement juridique d'une double filiation à l'égard des deux membres d'un couple homosexuel qui est posée. Cette question suscite de nombreuses difficultés et des points de vue divergents au sein des milieux de juristes et de psychologues.

Pour ma part, je suis de ceux qui croient qu'il n'est pas bon de dissocier de manière absolue le sexe de la parenté, ce qui conduirait à une forme de parenté asexuée. Néanmoins, il est essentiel de trouver une solution pour régler la situation des enfants élevés par des couples homosexuels. Je pencherais plus vers un aménagement des attributs de l'autorité parentale que vers la création d'un lien de filiation fictif.

En guise de conclusion, je tiens à souligner que notre groupe respecte le libre choix des adultes à vivre leur sexualité comme ils l'entendent et ne porte donc aucun jugement sur la préférence sexuelle de certaines personnes. Il estime d'ailleurs qu'il faut mettre un terme aux discriminations qui les frappent et leur accorder la possibilité de conclure une union aux effets juridiques renforcés, notamment en matières de succession et de sécurité sociale, dans le cadre d'un contrat de cohabitation légale modifié.

De manière générale, la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale n'a pas répondu aux attentes de tous les couples non mariés, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, même s'il est vrai qu'au départ cette loi avait plutôt été conçue pour répondre aux attentes des couples homosexuels. En effet, cette loi et le statut de cohabitant légal qu'elle crée ont une portée presque exclusivement symbolique.

Le législateur ayant volontairement écarté l'idée d'un statut générateur d'effets personnels, n'a réservé aux cohabitants légaux qu'un statut patrimonial, de surcroît révocable sur le champ par un seul d'entre eux, sans délai de « préavis ». Ce faisant, le législateur a rendu la protection limitée accordée par la loi aux cohabitants pratiquement inexistante.

Concrètement, cette réforme ne résout aucune des difficultés rencontrées par les couples non mariés, notamment en cas de rupture du couple ou en cas de décès d'un des deux partenaires. Cela doit pouvoir expliquer en partie le désintérêt que montrent les couples à l'égard de ce statut.

Les amendements que nous déposons à nouveau visent donc à améliorer le statut des cohabitants légaux, de manière à ce que ce statut puisse présenter de l'intérêt, tant pour des couples hétérosexuels que pour des couples homosexuels.

Les améliorations apportées sont diverses.

Tout d'abord, pour des raisons d'applicabilité, nous excluons du champ d'application de la loi de 1998 toutes les personnes unies par un lien de parenté.

Ensuite, l'obligation de contribuer aux charges du ménage en proportion de ses facultés est assortie de deux instruments empruntés au régime primaire : la possibilité pour le cohabitant lésé de demander au juge de paix une délégation de sommes ou de se voir accorder une pension alimentaire par celui-ci.

Par ailleurs, les cohabitants légaux sont désormais liés par un devoir de secours et d'assistance. La pension alimentaire peut continuer à être octroyée après la rupture de la cohabitation, mais pour une durée maximale d'un an à dater de la cessation de la cohabitation légale, et elle ne peut excéder un tiers des revenus nets du débiteur.

Enfin, nos amendements prévoient aussi que le logement familial fasse l'objet d'une protection renforcée en cas de rupture de la cohabitation légale.

Une protection accrue est accordée au cohabitant légal survivant : désormais, si la cohabitation a été ininterrompue pendant deux ans, le cohabitant légal recueille l'usufruit de l'immeuble affecté, au jour de l'ouverture de la succession, au logement principal des cohabitants, ainsi que des meubles meublants qui le garnissent.

Des améliorations sont apportées à la loi pour atténuer le caractère abrupt de la rupture unilatérale, à savoir l'obligation pour la partie qui entend cesser la cohabitation d'en faire part à son partenaire et de respecter un délai de préavis ou, à défaut, de verser une indemnité compensatoire.

L'article 1479 du code civil est adapté, de manière à ce que les mesures prises par le juge de paix puissent continuer à produire leurs effets au-delà de la rupture de la cohabitation légale, mais pour une durée maximale d'un an à dater de la cessation de la cohabitation légale.

Nos amendements visent aussi à supprimer les inégalités entre couples mariés et cohabitants légaux. Désormais, la loi prévoit qu'un cohabitant légal est assimilé à un conjoint pour l'application de la législation relative aux pensions, aux allocations familiales, à l'assurance soins de santé et indemnités, aux accidents de travail et maladies professionnelles, et pour l'application de la Charte de l'assuré social.

Il est temps, me semble-t-il, d'évoluer et de considérer que la véritable égalité se réalise par la protection différenciée des droits de chacun et non par la négation des différences et de l'assimilation.

La conception retenue dans le projet nous paraît, en outre, privilégier une approche par trop nationaliste du droit, contraire à l'évolution pressentie vers une harmonisation des législations en matière de droit familial à l'échelon européen.

Il ne faut, en effet, pas oublier que les juridictions internationales ou étrangères pourront toujours considérer que le mariage homosexuel autorisé dans notre ordre juridique national ne doit pas être reconnu dans l'autre ordre national ou dans l'ordre international, et les unions homosexuelles entre personnes de nationalités différentes risquent de ne pas être reconnues, dans leur existence et leurs effets, comme contraires à l'ordre public international des pays qui ne connaissent pas ce type d'union.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - Je regrette, moi aussi, le « non-débat » autour de cette proposition. La preuve en est la rareté des collègues présents. Or, le texte qui nous est proposé aujourd'hui bouleverse quand même de manière importante et même fondamentale notre ordre juridique interne, puisqu'il va modifier en profondeur une des institutions de base de notre droit de la famille, soit le mariage. Ce changement fondamental va se faire sans qu'une discussion de fond ait été menée au sein de notre société.

Comme l'a souligné en commission le psychologue Francis Martens, lors de son audition, « En tant qu'institution organisée par la loi, le mariage n'est pas qu'une alliance ; il est également un point de repère codé servant de balise à l'ensemble du corps social. Il touche aux trois premières oppositions fondatrices évoquées ci-dessus, c'est-à-dire qu'il fait référence à la différence entre les hommes et les femmes, les épousables et les non épousables, les enfants et les parents, lesquels se voient radicalement questionnés par la problématique du mariage homosexuel. Ce dernier est donc tout, sauf anecdotique. »

La précipitation avec laquelle d'aucuns ont voulu traiter de cette proposition ne permet en effet pas de mesurer toutes les conséquences, qu'elles soient juridiques, anthropologiques ou autres, qu'elle entraîne. Du reste, le gouvernement ou les auteurs de la proposition - c'est selon - le font remarquer eux-mêmes dans l'exposé des motifs. Cette proposition apportera des difficultés qu'il ne faut pas sous-estimer, ne fût-ce que sur le plan international.

Avec mon collègue Philippe Monfils, j'ai eu l'occasion de souligner quelques-unes de ces difficultés et je me réfère au rapport à cet égard.

Par la même occasion, je m'étonne du mépris avec lequel certains, et non des moindres, se sont permis de critiquer, je dirais même de stigmatiser, l'avis du Conseil d'État qui a « osé » émettre des réserves sur le projet de loi, estimant que pour rencontrer l'objectif poursuivi par ce projet, il serait sans doute plus opportun d'utiliser une nouvelle forme juridique à inventer, plutôt que de vouloir copier à cet effet une figure ancienne.

Il est pour le moins surprenant et même inquiétant, dans un pays démocratique, de constater que ceux qui osent émettre des réserves sur un tel projet se font immédiatement taxer de ringards, voire pire encore, d'homophobes.

Le professeur Renchon l'a très bien développé dans un article paru, en juin dernier, dans Le Journal des Tribunaux, relatif au projet de loi en question : « On assiste aujourd'hui à ce que l'on pourrait considérer comme une guerre idéologique par laquelle les tenants d'un autre ordre familial entendraient imposer la désagrégation de l'ordre ancien, lui-même affublé de tous les maux, et une des manifestations de ce qu'il s'agit quelque part d'une guerre, à l'opposé d'un débat démocratique, se trouve précisément dans ces accusations formulées de manière répétitive à l'égard de ceux qui entendent raisonner et argumenter, de n'être que des homophobes, voire des farceurs ou encore des fraudeurs. » Or, poursuit le professeur Renchon, « L'acte d'interroger, de réfléchir ou de critiquer ne peut jamais mériter ni justifier de tels quolibets, car rien n'est jamais simple ni univoque », certainement pas dans ce type de matière, ajouterai-je. Le professeur poursuit : « La question qui est aujourd'hui posée précisément d'oser penser et organiser une situation fondamentalement complexe qui procède de ce que, dans une société démocratique, les homosexuels ont le droit d'être pleinement reconnus dans l'exercice de leur liberté de vivre leur orientation sexuelle, mais qui n'implique pas nécessairement pour autant que l'on assimile, en gommant les différences, l'homosexualité à l'hétérosexualité. »

S'agissant d'une institution fondamentale de notre société, il me paraît totalement justifié d'engager un débat de fond à ce propos. Or, on a à peine esquissé les contours de la question lors des discussions en commission. Les auditions, dont on peut trouver le contenu dans le rapport, montrent combien cette question est pourtant complexe. Que ce soit pour des raisons anthropologiques - le mariage est de tout temps et de tout lieu une institution hétérosexuelle -, juridiques - que signifie un mariage amputé de certains de ses effets ? -, ou sémantiques, des situations différentes peuvent-elles être nommées de la même manière, sans courir le risque d'amener dans les esprits des confusions graves ?

L'ouverture du mariage aux couples de même sexe pose plus de problèmes qu'il n'y paraît et, contrairement à l'objectif de départ, à savoir éliminer des discriminations, en crée d'autres, sans doute plus fondamentales encore.

L'argument de base utilisé par les auteurs de la proposition pour justifier ce texte est précisément la suppression de la discrimination dont seraient l'objet les couples homosexuels qui sont aujourd'hui exclus du mariage. Tant le Conseil d'État que le professeur Renchon ou encore le professeur Senaeve dans un article paru récemment, ont démontré clairement que cet argument n'était pas pertinent pour justifier d'un point de vue juridique le changement proposé. Je partage cette analyse et je voudrais y ajouter que lutter contre les discriminations ne signifie pas, ne peut pas signifier gommer les différences. À mes yeux, la grandeur de nos sociétés démocratiques est de reconnaître les différences et de lutter contre les discriminations. Les sociétés qui nient les différences sont des sociétés totalitaires, comme l'a très bien expliqué Francis Martens dans son audition. Avec lui, je dirais que la question de l'égalité dans la différence est porteuse d'enjeux majeurs pour la démocratie. Elle est trop importante pour qu'on n'y mette pas plus d'imagination. Il n'est pire impasse que de confondre mêmeté avec égalité. De même, le professeur Renchon précise dans son article : ce n'est pas aider des citoyens à nommer, accepter et intégrer la différence que vouloir à tout prix indifférencier des orientations et des choix de vie qui ne sont pas exactement les mêmes.

À mes yeux, la vraie modernité, qui n'est pas celle qu'on veut imposer aujourd'hui, consiste précisément à savoir reconnaître les différences et à être prêt à imaginer des formules nouvelles face à des demandes sociales nouvelles. Or, que constate-t-on ici ? En réponse à une demande sociale nouvelle et légitime de voir reconnaître par la société un lien affectif durable entre deux personnes de même sexe et de donner à ce type d'union reconnaissance et protection, on ne trouve rien d'autre à offrir qu'une pâle copie d'un modèle ancien.

Soyons clairs : en réalité, ce qu'on va appeler mariage homosexuel n'est pas un mariage au sens où nous l'entendons aujourd'hui puisque ce mariage est amputé de tous les effets de celui-ci à l'égard de la filiation et de l'adoption. Alors, quel est l'intérêt de vouloir à toute force appeler mariage ce qui n'en sera pas un au sens plein du terme ? Pourquoi, comme le dit Francis Martens, vouloir appeler pommes les poires, ou les poires, pommes, sous prétexte de faire régner l'égalité entre les fruits ? Il n'est pas cohérent en droit, comme le souligne le professeur Renchon, de créer deux types de mariage, c'est-à-dire deux institutions différentes qui n'ont pas la même portée et les mêmes effets, tout en leur faisant porter le même nom.

S'agissant de donner aux couples homosexuels reconnaissance et protection, à l'instar des couples hétérosexuels mariés, pourquoi ne pas instituer une forme juridique nouvelle, qui leur donne cette même reconnaissance et cette même protection dans un cadre nouveau et non, comme la proposition à l'examen veut le faire, au travers d'une forme bâtarde de mariage ? Pourquoi ne peut-on faire ce que l'on a fait dans d'autres pays, comme le Danemark, la Norvège, la Suède ou l'Islande ? En quoi l'institution d'un contrat de vie commune ou de partenariat enregistré ou de tout autre contrat de ce type, peu importe sa dénomination, donnant aux couples homosexuels les mêmes droits que ceux dont peuvent bénéficier les couples hétérosexuels mariés ne serait-elle pas autant émancipatrice pour les couples concernés ? Dans un article récent, le professeur Senaeve explique combien cette autre manière d'approcher les problèmes donne à ces couples autant de droits qu'aux autres, même si la dénomination est différente.

Cette proposition a l'avantage d'être plus claire sur la question des enfants qui restent, qu'on le veuille ou non, au coeur même de l'institution du mariage. C'est du reste la raison pour laquelle la problématique du mariage des homosexuels soulève tant de questions. Le projet du gouvernement reconnaît lui-même la différence qui subsiste entre la mariage d'un homme et d'une femme et le mariage de deux personnes de même sexe, puisqu'il ampute des règles du statut juridique du mariage qui organisent la filiation par le sang ou l'adoption de l'enfant du mari et de l'épouse. C'est la raison pour laquelle M. Monfils et moi-même avons déposé en commission un amendement qui n'a malheureusement pas été retenu. Je le dépose donc à nouveau en séance plénière, afin de supprimer toute ambiguïté quant à ma position sur le sujet qui nous occupe. Je m'inscris clairement dans la perspective de ceux qui estiment qu'il faut pouvoir donner aux couples homosexuels, qui le souhaitaient, reconnaissance et protection, à l'instar de ce qui existe pour les couples hétérosexuels dans le mariage, mais en nomment différemment cette institution, comme on a pu le faire dans d'autres pays, les Pays-Bas étant une exception à cet égard.

Une telle position a le mérite d'être claire sur la question des enfants. Le texte actuel est totalement ambigu sur cette question. Aujourd'hui, il explique clairement les règles relatives à l'adoption et à la filiation, mais qu'en sera-t-il dans le futur ? Comment justifier alors la discrimination qui existerait entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, puisque les deux seront mariés ?

Il est clair dans le chef de certains que ceci n'est qu'une première étape et que la revendication fondamentale est non pas celle-ci, mais celle des enfants. Cette question est bien plus complexe encore et doit être abordée avec encore plus de prudence par le législateur en ce qu'elle concerne l'identité propre des enfants.

La question de la filiation, à distinguer de celle de l'éducation, est fondamentale. Or, elle est intimement liée à la question du mariage. Je relis à cet égard ce que dit le professeur Renchon dans son article : « Si nous continuons majoritairement à penser, comme je le pense, que notre société ne peut pas, pour des raisons symboliques et psychiques tout à fait précises, accepter d'instituer un nouveau statut de l'enfant qui, au niveau de son identité personnelle, pourrait indistinctement être l'enfant d'un homme ou d'une femme ou l'enfant d'un homme et d'un homme ou l'enfant d'une femme et d'une femme, il nous appartient alors d'être non seulement juridiquement mais aussi politiquement et socialement cohérents par rapport à la question du mariage. En effet, le mariage est et reste une structure sociale juridique qui permet, en tant que telle, de rattacher l'enfant conçu, né ou adopté dans ce mariage au couple parental que compose le mari et l'épouse, et dès lors le père et la mère de l'enfant. Aussi longtemps que notre société considérera que le mariage est aussi, en tant que tel, le lieu d'accueil « biparental » d'un enfant qui lui conférera son identité et son statut d'enfant et aussi longtemps que notre société considérera que l'identité, c'est-à-dire la double filiation, d'un enfant ne peut être que bisexuée, le mariage ne pourra être par essence qu'hétérosexuel. »

Et le professeur Renchon de continuer : « C'est aussi et surtout pour des raisons sociales et politiques qu'il serait inopportun de qualifier de mariage le partenariat d'un couple homosexuel car le mariage combine tout à la fois ou à tout le moins est susceptible de combiner un couple conjugal et un couple parental, alors que le partenariat n'est destiné qu'à recouvrir le couple conjugal. »

Sans doute d'aucuns réclament-ils que le partenariat homosexuel puisse aussi recouvrir un couple parental et c'est dès lors très logiquement qu'il prétendrait le qualifier de mariage. Mais n'appelons en revanche pas mariage une institution qui n'est aucunement destinée à structurer un couple parental, d'autant qu'il existerait alors un risque considérable qu'après l'avoir qualifié de mariage, on viendrait soutenir que, parce qu'il serait un mariage, on ne pourrait plus politiquement ou juridiquement, à peine de discrimination, lui restreindre l'accès à la constitution d'un couple parental. »

C'est la raison pour laquelle et en conclusion de mon intervention, j'ai à nouveau déposé le texte de l'amendement que M. Monfils et moi-même avons déposé en commission et qui vise à renforcer la loi du 23 novembre 1998 en l'étendant à une série de dispositions applicables en cas de mariage, à l'exception des articles relatifs à la filiation et de ceux qui par nature ne peuvent être appliqués : divorce, puisque la cohabitation légale est un contrat, fidélité puisqu'il n'y a pas de possibilité de divorce pour faute.

Dans ces cas, couples hétérosexuels et homosexuels qui recherchent les effets du mariage seraient placés exactement sur le même pied, mais à partir de deux structures juridiques différentes : mariage pour les hétérosexuels et cohabitation légale étendue pour les couples homosexuels qui le souhaitent. Je pense que cette formule est plus respectueuse de la réalité des différences telles que je les ai expliquées dans mon intervention, et de loin préférable à la formule retenue dans le projet à l'examen.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Ik had verwacht dat een debat zoals dat van vandaag voor een volle zaal zou worden gevoerd, maar, zoals enkele sprekers al hebben gezegd, de belangstelling voor het debat is omgekeerd evenredig met het belang ervan. Uit naam van de regering wens ik toch een paar bedenkingen te formuleren.

De meerderheid van burgers in onze samenleving beschouwt het huwelijk nog altijd als de ideale basis voor het duurzaam samenleven van twee personen. In het Burgerlijk wetboek staat nergens een bepaling die het huwelijk uitsluitend voorbehoud voor personen van verschillend geslacht. Deze constructie is er gekomen door de rechtsleer en de rechtspraak, die er altijd van uitgegaan zijn dat het geslachtsverschil een positieve vereiste is om een huwelijk te kunnen sluiten. De logica is eenvoudig: het huwelijk is op de voortplanting gericht. Vermits personen van hetzelfde geslacht niet in staat zijn om bij elkaar kinderen te verwekken, gingen de rechtsleer en de rechtspraak ervan uit dat de huwelijkspartners van verschillend geslacht moeten zijn. De artikelen 162 en 163 van het Burgerlijk wetboek, die handelen over de huwelijksbeletselen, sluiten dan ook een huwelijk tussen broer en zus, oom en nicht, tante en neef uit.

Force est de constater aujourd'hui que cette explication est dépassée. En effet, des enfants sont conçus et naissent aussi bien dans le mariage qu'en dehors de celui-ci et beaucoup de couples mariés ne considèrent plus la procréation comme la finalité essentielle du mariage.

Dans notre société contemporaine, le mariage est vécu et ressenti comme une relation entre deux personnes ayant comme but principal la création d'une communauté de vie durable. Le mariage offre aux deux partenaires la possibilité d'affirmer au grand jour les relations et les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre.

Gelet op de veranderde tijdsgeest - het huwelijk dient thans voornamelijk om de innige band tussen twee personen te veruiterlijken en te bevestigen en is niet langer gericht op voortplanting - is er geen enkele reden meer om het huwelijk niet open te stellen voor personen van hetzelfde geslacht. De openstelling van het huwelijk betekent dat paren van het hetzelfde geslacht kunnen gebruikmaken van het grondrecht om te huwen.

D'ailleurs, l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne en principe à toute personne qui a atteint l'âge nubile le droit de se marier et de fonder une famille. Bien que, pour l'instant, l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme ne soit pas suffisamment souple pour y comprendre le mariage entre personnes du même sexe, l'évolution de la société en Belgique et aux Pays-Bas pourrait donner lieu à un élargissement de cette interprétation.

Voor een tweede aspect dat ik wil aanhalen, verwijs ik naar de heel klassieke visie op het begrip huwelijk in het advies van de Raad van State. De Raad definieert de rechtsfiguur van het huwelijk daarin als een echtverbintenis tussen man en vrouw en verwijst daarvoor naar de internationale overeenkomsten. Hij is van mening dat die visie geen discriminatie inhoudt die niet objectief en redelijkerwijs kan worden verantwoord om het huwelijk voor te behouden voor de heteroseksuele echtverbintenis.

Dat is natuurlijk een klassieke benadering, terwijl de maatschappij en ook ons recht helemaal geen dode materies zijn. Het recht is in permanente evolutie en kan nooit los van de veranderende maatschappij worden bekeken. Het loutere feit dat het begrip huwelijk op het ogenblik op een bepaalde wijze wordt ingevuld en dat in de internationale verdragen het recht om te huwen voorlopig enkel wordt gegarandeerd voor personen van verschillend geslacht, mag op zich geen reden zijn om die mogelijkheid niet uit te breiden voor personen van hetzelfde geslacht.

Le point de départ de la proposition est d'établir l'égalité du mariage des couples homosexuels et hétérosexuels, à l'exception des effets en matière de filiation. Pour les enfants qui naissent actuellement dans le mariage, et par ce seul fait, un lien juridique est automatiquement établi non seulement entre eux-mêmes et leur mère mais aussi entre eux et leur père, en vertu des articles 312 et 315 du code civil.

Deze kinderen zullen meestal ook de biologische afstammeling van deze vader en/of moeder zijn. Recht en werkelijkheid sluiten hier vrij goed bij elkaar aan, maar het afstammingsrecht en de regeling voor binnen het huwelijk geboren kinderen in het bijzonder zijn een weerspiegeling van bloedverwantschapsrelaties die er zijn of kunnen zijn. Het huidige afstammingsrecht gaat enkel uit van biologisch mogelijke situaties, zodat een aanpassing daarvan niet nodig is. Bovendien voorziet de wet in de mogelijkheid om de op basis van hoger vermelde regels vastgestelde afstamming te betwisten. Het van rechtswege verbinden van afstammingsrechtelijke gevolgen aan het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht zou tot een te grote abstractie van de werkelijkheid leiden. Stel dat twee vrouwen met elkaar huwen en dat er binnen dat huwelijk een kind wordt geboren, dan stamt dat kind met zekerheid niet af van de beide vrouwen. Om desalniettemin aan te nemen dat dit kind door afstamming in familierechtelijke betrekking staat tot de beide vrouwen, is een te grote abstractie van de werkelijkheid vereist. Het gaat niet meer om weerlegbare vermoedens, maar om ficties. De afstand tussen de werkelijkheid en het recht zou hierdoor te groot zijn, in vergelijking met de regels die ik daarnet voor het huwelijk heb geschetst.

De lijn om aan een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht geen afstammingsrechtelijke gevolgen toe te kennen, wordt in dit ontwerp doorgetrokken, ook inzake de adoptie. De openstelling van het huwelijk brengt niet de mogelijkheid van adoptie door twee echtgenoten van hetzelfde geslacht met zich mee.

La restriction du droit d'adopter aux couples formés de personnes de sexes différents permet de prévenir d'éventuels problèmes de reconnaissance à l'étranger et l'établissement d'extensions qui seraient considérées comme irrégulières en droit international privé. En effet, l'adoption pourrait ne pas être considérée comme valable selon le droit international privé en vigueur dans un pays étranger.

Hier komt ik tot het punt dat daarstraks is aangesneden door de heer Van Quickenborne. We ondervinden op internationaal niveau niet dezelfde problemen rond afstamming en huwelijk. Wij zitten wat dit betreft vrij goed, al wil ik erkennen dat niet alles vlekkenloos verloopt.

Als België, net als Nederland, het homoseksueel huwelijk toelaat, zullen de problemen misschien op de internationale fora bovenkomen. Het blijft dan van het grootste belang dat de betrokkenen gewezen worden op de mogelijke nadelige gevolgen van deze huwelijken, niet in ons land, maar in het buitenland, zeker als men rekening houdt met hun persoonlijk statuut. Ze hebben er daarom belang bij om, als ze zich in het buitenland vestigen en daar patrimoniale of andere belangen verwerven, zich terdege te laten adviseren.

De regering is in ieder geval van oordeel dat de stap die nu in het huwelijksrecht kan worden gezet, zeer belangrijk is. Wij hebben ons daartoe geëngageerd en we zullen die ten uitvoer brengen. Het is nu de taak van het parlement en in het bijzonder van de Senaat om de knopen daarover door te hakken. De regering heeft de werkzaamheden op de voet gevolgd en ook zelf heel wat voorbereidend werk geleverd. Met mijn aanwezigheid heb ik het standpunt van de regering willen verduidelijken en het werk van de Senaat ondersteunen. (Applaus)

-La discussion générale est close.