2-244

2-244

Sénat de Belgique

Annales

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi modifiant l'article 13 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, en vue d'interdire la vente d'alcopops dans les distributeurs automatiques de boissons (de Mme Sabine de Bethune et consorts, Doc. 2-1109)

Discussion générale

De heer Didier Ramoudt (VLD), rapporteur. - Het voorstel strekt ertoe een verbod in te stellen op de verkoop van alcoholpops via drankautomaten. Wijn en bier worden daarbij niet geviseerd.

Alcoholpops zijn heel populair bij jongeren en worden als frisdrank geconsumeerd en via onbewaakte drankautomaten gekocht. Het is onverantwoord die producten zonder enige vorm van sociale controle aan jongeren te verkopen. Het gebruik van alcohol op jonge leeftijd vormt een gevaar voor de gezondheid van jongeren. Als de alcohol bovendien vermengd is met limonade heeft men niet de indruk alcohol te consumeren.

De commissie heeft geoordeeld dat er een duidelijk verschil is tussen wijn en bier, enerzijds, en alcoholpops anderzijds. Bier wordt immers vooral op een latere leeftijd geconsumeerd en wijn wordt slechts zelden in drankautomaten aangetroffen.

Bij de bespreking is ook begripsverwarring ontstaan omtrent de toepassingssfeer van de wet. Er zou een discrepantie zijn tussen de wet van 28 december 1983 en de douanewetgeving. De `vergunningswet' van 1983 viseert niet-gedenatureerde ethanol met een alcoholvolumegehalte van 80 volumeprocent of meer, ethanol en alle soorten gedenatureerde gedistilleerde dranken en niet-gedenatureerde ethanol met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 volumeprocent, gedistilleerde dranken, likeuren en anderen sterke dranken. Bier, wijnen, mousserende dranken en tussenproducten worden niet beschouwd als alcohol volgens de vergunningswet.

Het was dus al verboden via automaten dranken te verkopen die meer dan 1,2% alcohol bevatten. De vigerende wetgeving was in feite al op de alcoholpops van toepassing.

Mevrouw de Bethune, de hoofdindienster van het voorstel, had een aantal opmerkingen omtrent de mogelijke incoherentie in de wetgeving. De vertegenwoordiger van de minister van Financiën heeft de situatie toegelicht en eventuele misverstanden uit de wereld geholpen. Aangezien bij het einde van de besprekingen nog steeds enige verwarring bestond, drong de commissie aan op een duidelijke en eenvormige wetgeving. Een duidelijke begripsomschrijving van sterke drank werd via de goedkeuring van een amendement ingevoerd.

Er werden twee amendementen ingediend. Het eerste, dat ertoe strekte het opschrift te wijzigen, werd eenparig aangenomen door de negen aanwezige leden. Het tweede, dat de opzet van het wetsvoorstel en de toepassingssfeer verduidelijkt, werd eveneens eenparig aangenomen.

Het geamendeerde wetsvoorstel werd eenparig aangenomen door de tien aanwezige leden.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Omdat ik het debat in de commissie niet heb kunnen bijwonen zou ik graag nog enige toelichting krijgen van de hoofdindienster of van de rapporteur.

Ik heb onlangs een artikel gelezen over de problematiek van de alcoholpops en de populariteit ervan bij jongeren. Naar het schijnt zou recent ook een mix van alcoholpop met bier op de markt gebracht zijn, onder meer door de firma Grolsch, een Nederlandse brouwerij. Dat bedrijf heeft verschillende soorten mixes van bier met vruchtensappen uitgebracht met een alcoholgehalte van 2 tot 2,5%. Dat zijn dus rechtstreekse concurrenten voor de bedoelde alcoholpops. De vraag is of het voorliggend wetsvoorstel, zoals geamendeerd en unaniem aangenomen door de commissie, ook van toepassing is op dat soort nieuwe producten, namelijk bier gemengd met fruitsappen.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Ik heb in mijn verslag gezegd dat bieren noch wijnen worden geviseerd in dit wetsvoorstel. Dat betekent dat ook de derivaten op basis van bier niet worden geviseerd. In de commissie hebben we kunnen vaststellen dat er heel wat begripsverwarring heerst rond alcohol en sterke dranken. Vandaar dat we in het geamendeerde voorstel duidelijk hebben omschreven wat sterke drank eigenlijk betekent. De omschrijving als sterke drank heeft niet meteen iets te maken met het alcoholgehalte; wijn heeft bijvoorbeeld een alcoholgehalte van 12%, bier heeft een alcoholgehalte van 5%, toch worden ze door de wet niet als alcohol aangezien. Met alcohol worden alle derivaten van ethanolhoudende dranken bedoeld.

De heer Guy Moens (SP.A). - De kern van het debat was: is het gedistilleerd of niet. Ik denk dat er in het geval van bier geen distillatie is.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - De vraag die de heer Van Quickenborne stelt is heel terecht. Ze toont aan dat het wetsvoorstel nodig is en goed is, maar toont ook aan dat bedrijven die geld willen verdienen op de kap van de jongeren creatief zijn. Ze proberen een andere invalshoek te vinden voor de wet zodat ze die kunnen ontduiken. De vraag over bieren met fruitsmaak is heel terecht. Fabrikanten zullen met die nieuwe pops jongeren proberen aan te spreken.

Ik ben voor het voorstel, maar de vraag van de heer Van Quickenborne wijst erop dat we dat soort zaken beter in een ruimere context plaatsen. Misschien moet de gehele problematiek in een wet, of als dat niet kan, in de vorm van een convenant gegoten worden.

De heer Didier Ramoudt, rapporteur (VLD). - We moeten realistisch blijven. Waarom zouden we derivaten van bieren gaan verbieden als het een minderjarige niet verboden is een fles bier te kopen? Als we het standpunt van mevrouw De Roeck volgen moeten we gewoon de verkoop van alle bier aan minderjarigen verbieden.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Dat is toch al zo.

De heer Didier Ramoudt, rapporteur (VLD). - Neen, dat is niet zo.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik wil het debat niet nodeloos rekken, maar het is goed dat de mogelijke achterpoortjes tijdens het parlementaire debat worden aangewezen en eventueel worden gesloten. De heer Moens zei dat een duidelijk onderscheid moest worden gemaakt tussen gedistilleerde en niet-gedistilleerde dranken. Er bestaat een drank met de naam `Desperados', een mengeling van bier en tequila. Is die verboden?

De heer Guy Moens (SP.A). - Zodra het percentage tequila in de drank hoger is dan 1,2%, is de drank verboden.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Voor mij blijft de onduidelijkheid bestaan.

-La discussion générale est close.