2-243

2-243

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 NOVEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Didier Ramoudt à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports et au ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, sur «l'apposition d'une vignette sur les véhicules qui satisfont à l'obligation légale en matière d'assurance de responsabilité civile» (nº 2-1129)

De heer Didier Ramoudt (VLD). - In navolging van mijn onlangs geopperd idee om alle auto's te voorzien van een duidelijk zichtbaar vignet om aan te geven dat zij voldoen aan de wettelijk verplichte BA-verzekering, stelde ik vast dat bij de praktische uitwerking van het voorstel terzake, bleek dat deze bepaling reeds in de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen staat. In artikel 7 derde lid lezen we: "De Koning kan eveneens, volgens de voorwaarden die hij bepaalt, voorschrijven dat een kleefstrookje zichtbaar wordt aangebracht op het voertuig." Uit de vele publieke reacties blijkt dat deze maatregel een effectieve hulp kan zijn in de strijd tegen de niet verzekerde chauffeurs. Het aantal zwartrijders wordt geschat op meer dan 100.000 en vormt een acuut probleem. De politiediensten die geacht worden deze wettelijk verplichte verzekering te controleren, worden in ieder geval degelijk geholpen als er een kleefvignet op de voorruit bevestigd moet worden. Als minister kunt U deze problematiek dus nu reeds aanpakken door uitvoering te geven aan artikel 7 derde lid. Vanuit het Parlement kunnen we dit via een resolutie vragen, maar uit het verleden blijkt dat het dan een dode letter blijft.

Is de minister op de hoogte van deze mogelijkheid die geboden wordt in de Wet van 21 november 1989 en zo ja waarom werd het artikel niet toegepast? Is de minister van plan om werk te maken van een uitvoeringsbesluit terzake? Zo niet, waarom niet? Zo ja, tegen wanneer mogen we dit verwachten?

De heer Charles Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid. - De mogelijkheid om een vignet op te leggen werd door mijn administratie onderzocht. Ze is evenwel tot de conclusie gekomen dat het vignet geen efficiënte methode is om het niet verzekeren te beperken. Er zouden ongeveer zes miljoen vignetten per jaar moeten worden gedrukt en verzonden, wat een grote kost betekent aan arbeidskrachten, postzegels enzovoort. Het vignet maakt slechts een gerichte controle mogelijk. Een politieagent moet de auto's zonder vignet opsporen tijdens een of andere controle. In landen waar dit systeem wordt toegepast, zijn er niet minder onverzekerde voertuigen dan in landen zonder vignetten. Daarbij komt dat het vignet kan worden vervalst of beschadigd.

Hoe kunnen we het niet verzekeren dan wel bestrijden? De wet van 22 augustus 2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen stelt een ander mechanisme in.

De opsporing van niet verzekerde voertuigen zal gebeuren aan de hand van een geïnformatiseerde gegevensbank waarin de inschrijvingsnummers en de nummers van de verzekeringscontracten worden opgenomen. Als die gegevens met elkaar worden vergeleken, blijkt voor welke nummerplaten geen verzekering is afgesloten. De eigenaars van deze voertuigen zullen worden ingelicht door de federale politie, die de bij wet bepaalde sancties kan opleggen, zoals boetes en inbeslagname. Dankzij dit systeem is een systematische, algemene en permanente opsporing van de niet-verzekerde voertuigen mogelijk. De gegevensbank wordt samengesteld door het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds en zal vanaf begin volgend jaar operationeel zijn.

Mocht het nieuwe systeem gebreken vertonen of niet afdoende blijken, dan zal worden nagegaan of andere formules mogelijk zijn. Laten we de eerste resultaten van de toepassing van de nieuwe wet afwachten.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Dit is natuurlijk een ontgoochelend antwoord. Als het ten eerste, geen efficiënte methode is, waarom bleek ze in het verleden dan zo succesvol in verband met de controle op de rijbelasting?

Ten tweede, verwondert het mij dat een SP.A-minister opwerpt dat een bepaalde methode te arbeidsintensief zou zijn. Ik dacht dat ministers uit het socialistische kamp altijd werkgelegenheid willen creëren.

Ten derde, dekken de opbrengsten van meer premies ruimschoots de kosten voor de 6 miljoen vignetten.

De minister antwoordde ook dat gerichte controles niet mogelijk zijn. Het is niet mijn bedoeling dat enerzijds politieagenten enkel de voorruiten van voertuigen controleren, maar anderzijds zou ik niet graag in een voertuig zonder vignet stappen.

Over de vergelijking met andere landen kan ik niets zeggen. De opmerking over de vervalsing werd ongetwijfeld ingefluisterd door de verzekeringsmaatschappijen.

Ik ben benieuwd naar de andere formules waarover de minister het had. De gegevensbank zal geen oplossing bieden. Er zal geweten zijn welke voertuigen niet verzekerd zijn, maar meer ook niet. Een voertuig kan immers onverzekerd in een garage staan en een nummerplaat kan zes maanden worden behouden zonder dat men een voertuig bezit.