2-242

2-242

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2002 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (van mevrouw Jeannine Leduc en de heer Paul Wille, Stuk 2-1352)

Bespreking

De heer Johan Malcorps (AGALEV), rapporteur. - De commissie heeft dit voorstel van resolutie besproken tijdens haar vergadering van 20 november 2002.

Mevrouw Leduc verduidelijkte dat de resolutie de federale regering vraagt de nodig stappen te doen om bij de Europese instellingen te pleiten om de subsidiŽring voor de tabaksaanplant en de tabaksproductie af te bouwen en indien nodig ook te voorzien in een reconversie voor de getroffen telers.

Tijdens de algemene bespreking verdedigde mevrouw De Schamphelaere dat ze het eens is met de algemene doelstelling van de resolutie. De overheid moet alles in het werk stellen om het tabaksgebruik te verminderen. Ze wilde graag weten hoeveel de Europese subsidiŽring van de tabaksplant bedraagt en hoeveel personen hierbij economisch betrokken zijn en hierdoor worden geschaad. Is er een voldoende afweging van de economische belangen gebeurd?

Ikzelf bracht in dat ik eveneens voorstander ben van deze resolutie en dat ik, net als de indienster, van oordeel ben dat een consequente houding in deze materie belangrijk is. Indien reclame op tabak verboden wordt omwille van de schadelijkheid voor de gezondheid, kan de teelt van tabak uiteraard ook niet meer worden gesubsidieerd.

Ik wees er vervolgens op dat in de Europese Raad van het begin van dit jaar de tabakssubsidies werden goedgekeurd, ook door de Vlaamse regering. De resolutie zal helpen om duidelijk te maken dat we wensen dat er op Europees niveau een andere koers wordt gevaren.

Mevrouw De Schamphelaere meent dat het nuttig kan zijn een evaluatiemoment waarop de regering kan worden ondervraagd, te koppelen aan deze resolutie. Binnen welke termijn moet de regering een duidelijk pleidooi hebben gehouden op Europees niveau?

Mevrouw Leduc stelde dat de regering toch minstens over een jaar moet kunnen beschikken. Ze kan eventueel andere landen bereid vinden om samen druk uit te oefenen.

De heer Monfils benadrukte dat de regering ook rekening moet houden met de andere Europese landen. Hij steunt de resolutie, maar vindt het beter dat de regering zelf kan bepalen wanneer ze actie onderneemt.

De resolutie werd eenparig aangenomen door de dertien aanwezige leden.

In mijn eigen naam wil ik hier een paar zaken aan toevoegen. Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel over deze materie heb ik al een eerste antwoord gegeven op de vragen die mevrouw De Schamphelaere gisteren naar voren heeft gebracht. De discussie over de tabaksteelt als dusdanig en de reconversie is ook niet van belang ontbloot en we moeten die dus ook durven aangaan. Voor het goede begrip wil ik, als aanvulling bij het verslag, nog herinneren hoe de beslissing om de tabaksteelt te subsidiŽren tot stand is gekomen. Dat is op 18 februari op de Europese Raad gebeurd, in aanwezigheid van mevrouw Neyts, die het dossier samen met minister GabriŽls had voorbereid. Ook Vlaams minister Dua en Waals minister Happart waren daarbij. Mevrouw Dua had toen pas de federale bevoegdheden van het ministerie van Landbouw overgeŽrfd. Ze heeft gemeend zich niet te moeten distantiŽren van het dossier van de twee liberale ministers. Deze context mogen we niet uit het oog verliezen. Met de resolutie vragen we aan de Vlaamse regering en aan alle ministers die in februari dat standpunt hebben ingenomen, dat ze daarop terugkomen en dat ze resoluut de kaart zouden trekken van de afbouw van de subsidies en van de reconversie van de tabaksteelt. Wat dat betreft meen ik dat de leden van de Agalev-fractie in de Senaat hun verantwoordelijk hebben genomen.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik wil enkel nog benadrukken dat het niet de reclame is die doodt, maar de tabak. Daarom is het hypocriet de teelt te subsidiŽren, zoals in de resolutie staat.

Voorts zijn we van oordeel dat er binnen onderwijs en opvoeding nog veel meer kan en moet worden gedaan om iedereen aan te zetten niet meer te roken. Alles is echter al gezegd, de cijfers zijn meegedeeld. De resolutie is zeker op haar plaats.

-De algemene bespreking is gesloten.