2-241

2-241

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 NOVEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Didier Ramoudt au ministre des Finances sur «la restitution de taxes sur les appareils de divertissement» (nº 2-1124)

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Op 6 juli 2001 verscheen het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001. In hoofdstuk XV Belasting op de automatische ontspanningstoestellen, artikel 32, lees ik het volgende: "In titel IV van het Wetboek van de met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen wordt een hoofdstuk IV-bis ingevoegd, dat luidt als volgt: Regeling voor wat het Vlaams Gewest betreft tot teruggave van de belasting. Artikel 84bis. Wanneer een toestel, waarvoor reeds werd betaald, door overmacht niet wordt opgesteld of in de loop van het eerste, het tweede of het derde kwartaal van het aanslagjaar niet meer wordt opgesteld, wordt het volledige bedrag, de drie vierden, de helft of het vierde van het betaalde belasting voor dat aanslagjaar teruggegeven".

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2002 verscheen eindelijk het uitvoeringsbesluit. Opdat het decreet kan worden uitgevoerd moeten de diensten van de minister van Financiën een circulaire opstellen. Hoewel het uitvoeringsbesluit ruim een jaar op zich heeft laten wachten, zouden de diensten nog niet klaar zijn met de circulaire. De moeilijkheden waarmee tal van KMO's in de betrokken sector te maken hebben, kunnen door het uitblijven van de terugbetaling nog groter worden.

Waarom laat de circulaire zo lang op zich wachten? Binnen welke termijn kunnen de betrokkenen de terugbetaling verwachten? Werd contact opgenomen met de bevoegde diensten van de Vlaamse administratie, om ervoor te zorgen dat de circulaire zowel naar de letter als naar de geest de intentie van de Vlaamse wetgever weergeeft?

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Zoals de heer Ramoudt terecht opmerkt, werd het uitvoeringsbesluit 2002 van de Vlaamse regering tot bepaling van de nadere regels inzake teruggave van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen pas op 31 oktober 2002 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het was voor de federale administratie dan ook niet mogelijk eerder instructies te versturen.

Een ontwerp van circulaire waarin de geest en de intentie van de Vlaamse wetgever wordt weergegeven, werd reeds informeel voorgelegd aan het kabinet van mijn Vlaamse collega.

De belangrijkste reden voor het uitblijven van de circulaire is dat de federale fiscale administratie bij de behandeling van de aanvragen om teruggave volledig wil tegemoet komen aan de bedoeling van de Vlaamse wetgever. Die intenties moeten echter binnen de geldende wettelijke fiscale procedure kunnen worden ingepast.

In de loop van volgende week zal de administratie van de Invordering de diensten via e-mail op de hoogte brengen van de procedure betreffende de aanvragen om teruggave en de bewijsstukken.

Het tijdstip van teruggave zal afhangen van de duur van het onderzoek van die aanvragen, die vergelijkbaar zijn met een administratief beroep.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - De administratie is dus bereid om gevolg te geven aan de beslissing van het Vlaams Gewest. De betrokkenen die dan misschien meer dan twee jaar op een terugbetaling hebben moeten wachten, zullen daar wellicht geen boodschap aan hebben. Behoorlijk bestuur behelst ook dat onterecht geïnde belastingen binnen een redelijke termijn worden terugbetaald. De minister zou zijn administratie kunnen verplichten vlug te handelen.