Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties belast met Middenstand

Vraag nr. 2164 van de heer Destexhe van 5 juni 2002 (Fr.) :
Toegang tot Internet. ≠ ADSL-dienst. ≠ Beschikbaarheid.

Toegang tot internet is voor de meeste ondernemingen een noodzakelijk iets geworden. De ontwikkeling van de ADSL-technologie heeft ervoor gezorgd dat men voor een redelijke prijs een verbinding met een groot debiet heeft.

Men stelt echter vast dat aan bepaalde burgers de toegang tot internet via ADSL wordt ontzegd.

Bestaat er een onderzoek waarin de regio's worden vermeld waar de toegang tot een ADSL-lijn onmogelijk is ?

Waarom weigert Belgacom om bepaalde centrales met ADSL uit te rusten ?

Wat zijn de installatiekosten om alle telefooncentrales met ADSL-technologie uit te rusten ?

Kan er voor privť-abonnees geen alternatief met een ADSL-lijn in overweging worden genomen ?

Antwoord : De naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom deelt mij, in antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen het volgende mede :

Ter inleiding zou Belgacom eerst en vooral willen onderstrepen dat, dankzij haar inspanningen, de penetratiegraad van ADSL in BelgiŽ een van de hoogste ter wereld is, wat blijkt uit een aantal studies. Belgacom is immers een van de zeldzame operatoren die 100 % van haar telefooncentrales heeft voorzien van de nodige uitrusting voor het leveren van ADSL. Als wij een vergelijking maken met de buurlanden, dan stellen wij bovendien vast dat tal van operatoren de maximum toelaatbare afstand om over ADSL met dezelfde dienstkwaliteit te kunnen beschikken, hebben vastgelegd op 3,5 km of zelfs minder (tegenover 5 km in BelgiŽ, zie hieronder antwoord op vraag 1). Dit bewijst de uitstekende kwaliteit van het netwerk van Belgacom en plaatst ons land in een zeer gunstige positie.

1. Ondanks de hierboven aangehaalde zeer gunstige toestand, is het inderdaad zo dat bepaalde klanten op bepaalde plaatsen geen ADSL-lijn kunnen krijgen. Deze technologie heeft immers haar technische beperkingen. Zoals algemeen geweten is, is de afstand een van de factoren die de performantie van deze technologie beÔnvloedt. Overigens heeft ook de bezettingsgraad (en, vanuit een meer technisch aspect, ook de spectrale zuiverheid) van de koperkabelbundel een weerslag op de dienstkwaliteit. Deze spectrale zuiverheid wordt rechtstreeks beÔnvloed door het type verbindingen dat wordt gebruikt om tegemoet te komen aan de behoeften van de klanten die door de kabel in kwestie worden bediend.

Daarom heeft Belgacom een maximumafstand vastgelegd tussen enerzijds de klant en anderzijds de in haar installaties opgestelde ADSL-uitrusting. Deze afstand werd zo berekend dat Belgacom in staat moet zijn haar klanten een dienst van goede kwaliteit aan te bieden.

Wat dit betreft wenst Belgacom eveneens te verduidelijken dat zij uitermate veel belang hecht aan de kwaliteit van de dienst die aan de klanten wordt verleend via de ADSL-technologie. Deze kwaliteit wordt hoofdzakelijk beoordeeld op basis van de nominale transmissiesnelheid, die rechtstreeks wordt beÔnvloed door de lengte van de koperverbinding die de link vormt tussen de uitrusting van de klanten en de in ADSL-infrastructuur van het Belgacom-netwerk. Belgacom heeft de bedoeling een echte hogesnelheidsverbinding aan te bieden en geen onredelijk afgezwakte ADSL-dienst die nog nauwelijks voordelen biedt ten opzichte van de andere klassieke transmissiemethodes, wat eveneens een verklaring vormt voor de gehanteerde beperkingen.

De hierboven vermelde afstandsbeperking, aanvankelijk vastgelegd op 4,2 km voor PSTN-lijnen (3,8 km voor ISDN-lijnen), werd door Belgacom recent verlengt tot 5 km voor PSTN-lijnen (4,6 km voor ISDN-lijnen) om nog meer klanten de kans te bieden van deze technologie gebruik te maken en tegelijk het concept van een echte hogesnelheidsverbinding te behouden.

Deze afstandsbeperking heeft als gevolg dat een deel van de bevolking (ongeveer 10 %) momenteel niet kan genieten van de ADSL-technologie. Die 10 % van de bevolking woont verder dan 5 km van hun telefooncentrale.

Er bestaat dus geen studie of kaart waarop de plaatsen worden vermeld waar men geen ADSL-toegang kan krijgen. De niet-bedekte plaatsen zijn gewoonweg de plaatsen die verder gelegen zijn dan de maximaal toelaatbare afstand. Deze plaatsen zijn verspreid over het hele Belgische grondgebied.

2. Alle telefooncentrales van Belgacom (594) beschikken thans over de nodige uitrusting, wat een ADSL-bedekking oplevert van ongeveer 90 % van de bevolking.

3. Belgacom is een autonoom overheidsbedrijf en kan derhalve vrij haar investeringsstrategie bepalen. De investeringen in ADSL maken deel uit van deze strategie en kunnen dus niet worden openbaargemaakt.

4. De ADSL-technologie is van vrij recente datum en alle technische mogelijkheden werden nog niet verkend. Belgacom onderzoekt echter permanent alle technologische ontwikkelingen teneinde oplossingen te vinden om op middellange termijn de geografische bedekking te perfectionneren.

In elk geval bestaat er momenteel geen enkele alternatieve technologie die in staat is ADSL te vervangen teneinde onder dezelfde voorwaarden op het gebied van transmissiesnelheid de zones te bedienen die thans zijn uitgesloten.

Belgacom zet wel haar onderzoekingen verder op basis van haar dagdagelijkse ervaring en verkent momenteel twee verschillende pistes die veelbelovend lijken wat de uitbreiding van de bedekking betreft.

Wat de klanten betreft die zich bevinden op een afstand tussen 5 en 6 km van een telefooncentrale : dankzij de kennis die zij kunnen opdoen op het gebied van ADSL door de ruime verspreiding van deze technologie, is Belgacom gestart met de ontwikkeling van meetmethodes die toelaten de klanten niet enkel te selecteren op basis van een afstand (5 km). Zo voorziet Belgacom om voor de betrokken klanten die het aanvragen geval per geval bijkomende tests uit te voeren op de lijn om de signaalverzwakking te meten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken (meer bepaald de secties) van de gebruikte kabels, is het in bepaalde gevallen immers mogelijk om een bevredigende kwaliteit te bieden tot op 6 km afstand. Is de test in dit geval positief, dan wordt aan de aanvraag van de klant voldaan. Deze nieuwe procedure zou een potentiŽle stijging van de ADSL-bedekking met ongeveer 4 % moeten mogelijk maken.

Wat de klanten betreft die zich op 6 km of meer van de centrale bevinden : in dit geval is het enige alternatief een signaal genereren dichter bij de klant, dit wil zeggen de ADSL-appartuur dichter bij de klant brengen.

Dat impliceert gedetailleerde studies over hoe men de ADSL-technologie op een steeds lager niveau in het netwerk kan opstellen teneinde de dienstkwaliteit te behouden die thans wordt aangeleverd vanuit een lokale centrale. Een dergelijke ontplooiing zou kunnen worden verwezenlijkt door de ADSL-technologie te implementeren in de LDC's (Local Distribution Centers), daar waar het lokale netwerk in kwestie ermee is uitgerust. Men dient immers te weten dat deze uitrustingen enkel in werking werden gesteld in de lokale centrales die indertijd te kampen hadden met verzadiging van de kabels in dienst, en dus niet algemeen en evenmin in functie van de afstand tot de klant werden geÔmplementeerd.

Belgacom wenst toch te verduidelijken dat de afstandsbeperking van toepassing is, ongeacht de plaats waar de ADSL-uitrusting is geÔnstalleerde. Dat betekent dat evenmin gunstig antwoord kan worden gegeven aan de klanten die op meer dan 6 km afstand van een LDC zijn gelegen. Zoals de technische ontwikkelingen er nu uitzien, kan een bedekking van 100 % dus onmogelijk worden bereikt.

Met de twee hierboven toegelichte maatregelen zouden de helft van de personen die thans geen ADSL kunnen krijgen, toch kunnen worden aangesloten.