Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2122 van de heer Ceder d.d. 27 mei 2002 (N.) :
Raad van Europa. ­ Vergadering in april 2002. ­ Aanwezigen.

Op de vergadering van de Raad van Europa van april 2002 was ook de vice-gouverneur van Vlaams-Brabant aanwezig als toeschouwer.

Was de vice-gouverneur daar in dienstopdracht ?

Wat was de reden voor deze dienstopdracht ?

Werden de reis- en verblijfkosten van de vice-gouverneur betaald door het departement Binnenlandse Zaken ? Zo ja, waarom ?

Antwoord : De aanwezigheid van de adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant op de parlementaire vergadering van de Raad van Europa op 24 april 2002 dient gezien te worden in het kader van zijn wettelijke bevoegdheid inzake het gebruik der talen in bestuurszaken in de randgemeenten (artikel 65bis van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken).

De reis- en verblijfkosten zijn ten laste van de gewone werkingskredieten van de adjunct-gouverneur.