Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-54

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1754 van mevrouw de Bethune d.d. 7 december 2001 (N.) :
Kinderrechten. ≠ Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.

Sinds 15 januari 1992 is in BelgiŽ het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren. Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom kreeg ik graag van u een antwoord op volgende vragen :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2001 genomen ter bevordering van de rechten van het kind, en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2001 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post ter bevordering van de rechten van het kind binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : 1. BelgiŽ heeft als voorzitter van de Europese Unie zeer actief deelgenomen aan de voorbereidende en informele vergaderingen van de speciale zitting van de Algemene Vergaderingen van de Verenigde Naties, gewijd aan kinderen, oorspronkelijk voorzien voor september 2001. De speciale vertegenwoordigster voor BelgiŽ, mevrouw Kirschen, zal de onderhandelingen blijven volgen en deelnemen aan de Wereldtop voor kinderen, gepland van 8 tot 10 mei 2002. BelgiŽ had reeds in februari 2001 een aantal voorstellen geformuleerd met betrekking tot het toekomstig actieplan voor kinderen, zoals bijvoorbeeld het uitroepen van een werelddag voor kinderrechten, opleiding kinderrechten voor volwassenen, materiŽle hulp bij de realisatie van nationale rapporten bestemd voor het Kinderrechtencomitť. BelgiŽ verdedigt sinds het begin van de onderhandelingen, evenals haar Europese partners en in hun naam tijdens het voorzitterschap, het belang en de centrale rol van de conventie voor rechten van het kind in de einddocumenten van de speciale zitting en zal trachten dit standpunt te laten opnemen in deze einddocumenten.

Wat betreft de toepassing en evaluatie van de beslissingen die genomen zullen worden tijdens de buitengewone zitting, steunt BelgiŽ de oprichting van een netwerk op weredvlak van ombudspersonen met als vertrekpunt het ę European Network of Ombudspersons for Children Ľ.

Ook coŲrdineerde mijn departement de voorbereide vergaderingen voor het Tweede Wereldcongres over de seksuele uitbuiting van kinderen van 17 tot 20 december 2001 te Yokohama. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Vlaamse en Franse Gemeenschap en de federale politie leveren de bijdragen om een Belgisch rapport op te maken, waarin staat welke maatregelen BelgiŽ genomen heeft om de seksuele uitbuiting te bestrijden, wat de blijvende problemen zijn en enkele voorbeelden van studies binnen het domein van de preventie en strijd tegen de uitbuiting van kinderen.

2. De Ministerraad kende op 19 juli 2001 een bedrag van 500 000 frank toe aan het Belgisch Comitť van Unicef, ter voorbereiding van de Wereldtop voor kinderen die voorzien was voor september 2001. Dit bedrag was bestemd om de deelname mogelijk te maken van vier Belgische kinderen aan deze speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit bedrag blijft verworven en zal uitgekeerd worden in 2002 aan het Belgisch Comitť van Unicef. Dit krediet is voorzien op de budgetlijn ę preventieve diplomatie, hulp aan slachtoffers van conflicten, het respect voor de mensenrechten en de consolidatie van de Rechtsstaat Ľ van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voorziet de nodige middelen om ambtenaren te kunnen laten deelnemen aan de verschillende internationale fora, gewijd aan kinderrechten.