2-1352/1

2-1352/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

14 NOVEMBER 2002


Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek

(Ingediend door mevrouw Jeannine Leduc en de heer Paul Wille)


De Senaat,

A. overwegende dat een discussie over tabaksreclame niet ten gronde kan worden gevoerd zonder het probleem aan de wortel aan te pakken;

B. overwegende dat krachtens verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak, een premieregeling wordt toegepast die het mogelijk maakt tabak in de gemeenschap af te zetten;

C. overwegende dat daardoor de tabaksaanplant en tabaksproductie worden gesubsidieerd;

D. overwegende dat het beter zou zijn de tabaksproductie af te stemmen op de communautaire eisen op het gebied van de volksgezondheid;

E. overwegende dat voor de economie van bepaalde gebieden een omschakelingsprogramma voor de producenten noodzakelijk is;

F. overwegende dat het Gemeenschappelijk Fonds voor tabak (EG) daarvoor meer middelen zou moeten ontvangen uit het huidige premiestelsel,

vraagt de regering er bij de Europese instellingen voor te pleiten :

1. de kennis van het publiek over de schadelijke gevolgen van alle vormen van tabaksverbruik te verbeteren, met name door voorlichting en onderwijs, de verzameling van gegevens met het oog op het vaststellen van tendensen in het tabaksverbruik te ondersteunen en epidemiologische studies uit te voeren inzake tabaksverslaving op het niveau van de gemeenschap;

2. specifieke acties te organiseren inzake de omschakeling van de producenten van ruwe tabak op andere teelten of andere werkgelegenheidsscheppende economische activiteiten, alsook studies daarover te doen uitvoeren;

3. structurele programma's voor plattelandsontwikkeling te doen uitvoeren om tabaksproducerende regio's die in moeilijkheden verkeren de gelegenheid te bieden op andere activiteiten over te schakelen;

4. het Gemeenschappelijk Fonds voor tabak (EG) meer middelen toe te kennen om die doelstellingen te verwezenlijken.

13 november 2002.

Jeannine LEDUC.
Paul WILLE.