2-239

2-239

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 NOVEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de verklaringen van de Belgische ambassadeur in Israël» (nr. 2-1103)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het verslag van Human Rights Watch over de zelfmoordaanslagen in Israël en dat van Amnesty International waarin het optreden van het Israëlisch leger als oorlogsmisdaden bestempeld worden» (nr. 2-1104)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de aanwezigheid in België van de heer Hani Ramadan» (nr. 2-1106)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de arrestatie van de heer Achmed Zakaev» (nr. 2-1113)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de problematiek van de visa voor gezinshereniging» (nr. 2-1105)
Mondelinge vraag van de heer Theo Kelchtermans aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de politiehervorming en de dienstverlening» (nr. 2-1110)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de interpretatie inzake taalaanhorigheid van een aantal bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de zogenaamde Brusselwet» (nr. 2-1107)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de IJzeren Rijn» (nr. 2-1114)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Justitie over «het niet-vervolgen van de diamantmaffia» (nr. 2-1109)
Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Justitie over «de mogelijke verjaring van een dossier» (nr. 2-1112)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «het gebruik van ELIA voor de financiering van diverse noden» (nr. 2-1115)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «de erkenning van een levenloos geboren kind door de ongehuwde vader» (nr. 2-890)

Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Stuk 2-1280)

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Stuk 2-1281) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (van de heer Wim Verreycken, Stuk 2-49)

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (van de heer Frans Lozie, Stuk 2-449)

Voortzetting van de algemene bespreking

Berichten van verhindering