2-237

2-237

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 OKTOBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęde mensenrechten in MoldaviŽĽ (nr. 2-1093)

De voorzitter. - De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - In de Senaat is er een hardwerkende commissie Mensenhandel, waarvan de voorbije zes maanden al verschillende delegaties naar MoldaviŽ zijn gegaan. Zo is mevrouw Lizin thuisgekomen met een bericht dat er ongeveer 400.000 mensen of 10% van de bevolking in de mensenhandel zou zitten. Zelf ben ik er in de maand juli geweest. Verschillende leden van de commissie Mensenhandel en de Interparlementaire Unie zijn met de heren Vincent Van Quickenborne en Stef Goris vorige week nog ter plaatste geweest.

MoldaviŽ is lid van de Raad van Europa en wordt verondersteld het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens te respecteren.

Tijdens onze missie hebben we de International Organization for Migration (IOM) bezocht en hebben we langs officieuze weg heel wat informatie gekregen van journalisten van de krant Accente, die ons bewijzen overhandigd hebben van corruptie en netwerken van mensenhandel naar BelgiŽ.

Gedurende het Europese IOM-Congres in Brussel op 17 september jl. heb ik de Moldavische minister van Justitie dienaangaande geÔnterpelleerd. De minister beloofde beterschap en zou bij zijn thuiskomst iets doen aan de mensenhandel vanuit zijn land. MoldaviŽ is immers het armste land van Europa met de hoogste graad van mensenhandel.

Het gevolg was niet dat de netwerken opgedoekt werden, maar dat de journalisten en redacteurs van de krant Accente in hechtenis genomen werden en de krant niet meer mag verschijnen. Vanochtend zijn die twee journalisten vrijgekomen, niet zozeer onder druk van de mensen ter plaatse, maar dankzij het werk van de heer Van Quickenborne en vooral ook van de OVSE, waar wij lid van zijn.

Vorige week verklaarde de minister van Buitenlandse zaken in Beiroet dat hij in het voorjaar een bezoek wenst te brengen aan president Voronin van MoldaviŽ.

Zal de minister enige druk uitoefenen met betrekking tot de problematiek van de mensenhandel naar BelgiŽ?

Op welke manier wil de minister er op wijzen dat een land als MoldaviŽ als lid van de Raad van Europa zich te houden heeft aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens?

Is hij bereid protest aan te tekenen bij het Accente-incident?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De minister van Buitenlandse Zaken bevestigt de arrestaties van Sergiu Afanasiu, journalist en directeur van de Moldavische krant Accente, en zijn collega Valeriu Manea. Officieel wordt de heer Afanasiu aangeklaagd wegens chantage en het ontvangen van smeergeld. Mogelijk zou de werkelijke drijfveer van deze arrestatie echter veeleer gezocht moeten worden in een diepgaand journalistiek onderzoek naar corruptie.

Het spreekt vanzelf dat deze zaak ernstige vragen doet rijzen over de eerbiediging van de internationale verbintenissen inzake mensenrechten door MoldaviŽ. Dit incident wordt dan ook nauwlettend gevolgd. De speciale vertegenwoordiger van de OVSE voor mediavrijheid, de heer Duve, interpelleert vandaag de Moldavische regering over deze arrestatie. Afhankelijk van de reactie van de Moldavische autoriteiten, zal BelgiŽ, in samenspraak met zijn EU-partners binnen de OVSE, zich beraden over de meest gepaste reactie. Ook een mogelijke dťmarche van de EU wordt daarbij overwogen.

De minister van Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat de eerbied voor de mensenrechten een basisverbintenis is van het Partnerschaps- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en MoldaviŽ, en dat de Moldavische autoriteiten hieraan geregeld herinnerd worden. De strijd tegen de mensenhandel wordt in die context als een zeer belangrijk actiedomein geÔdentificeerd en specifieke projecten worden door het Europees bijstandsfonds Tacis financieel gesteund. Eind dit jaar komt het samenwerkingscomitť EU-MoldaviŽ dat binnen het Partnerschapsakkoord functioneert, bijeen. Ons land zal ervoor pleiten dat de zaak-Afanasiu dan te berde wordt gebracht.