2-235

2-235

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 OKTOBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het hardhandig optreden van de politie in het Lappersfortbos» (nr. 2-1084)

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - De heer Mark Eyskens, notoir politicus, zei ooit: de gelijkenis tussen een vlieg en een politicus is dat ze beide met een krant worden doodgemept. Toch voel ik mij vandaag als politicus genoodzaakt de verdediging van de journalistiek op te nemen.

Vrijheid van meningsuiting is een grondwettelijk recht. Ik ben dus voorstander van de vrije nieuwsgaring. Ik heb het vandaag dan ook niet over de verwijdering van de bezetters van het Lappersfortbos, ofschoon ik daar na het zien van de televisiebeelden wel vragen bij heb, zoals ik trouwens ook vragen heb bij ministers die mensen moed inspreken om het eigendomsrecht te schenden.

Waar het mij om gaat is het bloeddorstig optreden van de federale politie, meer specifiek van de algemene reserve, tegen twee freelance journalisten van het VTM-nieuws. Dat had niets met ordehandhaving te maken. Op de beelden is duidelijk te zien hoe een agent zijn wapenstok omdraait om met het harde handvat op een cameraman te meppen. Die cameraman werd een half uur later opgepakt en hem worden slagen en verwondingen aan de politie aangewreven. Dat is ronduit belachelijk. Die man was aan het werk. Met een camera van 10 kg en ter waarde van 50.000 euro op de schouder kan men niet wild om zich heenslaan.

Wat ligt er aan de basis van dit overdadig geweld door de federale politie tegen journalisten? Worden de recente feiten onderzocht? Wat zal de minister ondernemen om dergelijke zaken in de toekomst te verhinderen en de nieuwsgaring te vrijwaren?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - En ce qui concerne le fonctionnement de notre démocratie - qui n'a pas de couleur, monsieur Dedecker, c'est une conviction partagée par la grande majorité de ceux qui siègent dans cette assemblée - un des éléments essentiels est le respect de l'État de droit. Le ministre de l'Intérieur vous dit que les décisions judiciaires doivent être exécutées et que, lorsque l'on fait appel aux autorités pour les exécuter, ces dernières doivent intervenir.

Tout s'est passé sous le contrôle des autorités : le gouverneur, le bourgmestre, le procureur du Roi, le directeur de la police fédérale, le chef de zone, etc. Je ne crois pas que le meilleur moyen d'éviter des difficultés ou des incidents soit de s'attacher à des blocs de béton. Ces derniers sont d'ailleurs davantage responsables de blessures légères que les forces de l'ordre. La police était en nombre, de manière à éviter tout incident.

J'ai regardé la télévision flamande, qui diffuse souvent de très bonnes émissions, et je n'ai pas vu exactement les mêmes images que vous.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Ik kan u de beelden bezorgen.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - J'essaie en tout cas de rester objectif, mais il est vrai que le bon air de la mer permet parfois de voir au-delà de la première vue.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de ontruiming van het Lappersfortbos zelf en de manifestaties buiten deze zone waarvoor geen toestemming werd gevraagd. In verband met de eigenlijke uitdrijving werden geen incidenten gemeld.

Het incident waarbij een cameraman betrokken was, wordt nog onderzocht door het Comité P. Ik zal uiteraard rekening houden met het verslag van dit comité om mijn houding met betrekking tot het politie-optreden te bepalen.

Je dois vous dire que, globalement, cette opération s'est déroulée dans des conditions normales de sécurité. Je le répète : la blessure la plus grave est celle d'un manifestant qui s'était attaché à un bloc de béton et qui a tiré un peu trop vigoureusement sur la chaîne. Des secours lui ont immédiatement été portés.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - De minister antwoordt naast de kwestie. Mijn vraag stelde niet de ontruiming van het bos en de handhaving van de rechtsstaat ter discussie, maar handelde over het optreden van een deel van de politie tegenover twee journalisten. Ik wacht op de conclusies van het onderzoek door het comité P.