2-235

2-235

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 OKTOBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Theo Kelchtermans aan de minister van Landsverdediging over «de beveiliging van Kleine Brogel» (nr. 2-1085)

De heer Theo Kelchtermans (CD&V). - Het verheugt me dat de minister van Landsverdediging persoonlijk aanwezig is om mijn vraag te beantwoorden.

Mijn vraag betreft niet alleen de beveiliging van de vliegbasis te Kleine-Brogel, maar van de vliegbasissen in het algemeen.

Bij de bomspotting van 5 oktober jongstleden is duidelijk gebleken dat de beveiligingsmaatregelen van de basis van Kleine-Brogel minimaal zijn. Ze volstaan zelfs niet om een kip af te schrikken. De omheining is nauwelijks anderhalve meter hoog en is 16 kilometer lang. Vanuit het zenuwcentrum heb ik de organisatie van de betoging en van het verweer tegen de betoging kunnen volgen. Om de betogers buiten te houden, zijn er ongeveer twee personen per betoger nodig. Op die manier kunnen de omwonenden er onmogelijk van worden overtuigd dat ze in een veilige omgeving leven.

Op de vliegbasis staan ongeveer 40 vliegtuigen - en niet van de goedkoopste - opgesteld. Bovendien bevindt er zich een heel arsenaal aan munitie en wellicht ook nucleair materiaal, al zal de minister dat niet willen bevestigen, noch ontkennen. Elke nacht zijn er op de vliegbasis heel wat mensen aanwezig, die geen enkel verhaal hebben tegen de risico's die ze lopen.

De kostprijs van de zoveelste `vredesmanifestatie' wordt op minimum 400.000 euro geraamd. Gelet op de omvang van dat soort manifestaties moet er dringend een betere beveiliging komen.

Een afgevaardigde van een gelijkaardige vliegbasis in Schotland was op de manifestatie aanwezig als observator. Hij was ontzet over het gebrek aan fysische en logistieke beveiliging rond de vliegbasis. Rond de basis in Schotland staan drie rijen stalen hekken van 2,5 meter hoog. Bovendien is het hele domein met camera's en andere elektronische snufjes beveiligd. Bij ons zijn de hekken niet hoger dan anderhalve meter aangezien de NAVO slechts voor een afsluiting van die hoogte betaalt.

Welke lessen kunnen er na de manifestatie worden getrokken inzake beveiliging van de basis? Welke garantie is er voor de omgeving dat het onmogelijk is de vliegbasis binnen te dringen?

Toevallig werd vandaag om 12 uur op de basis een indringer gevat. Het blijkt om een Engelssprekende man te gaan, maar de lokale politie heeft mij geen verdere informatie meegedeeld. Daarmee is nogmaals bewezen dat de basis een gevoelig doelwit is voor eventuele terroristen. In naam van de omwonenden dring ik erop aan dat in het belang van de veiligheid snel de nodige investeringen worden gedaan.

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Je comprends très bien les préoccupations du bourgmestre que je tiens d'ailleurs à remercier pour l'excellente coopération entre le département de la Défense et les autorités locales, au sujet de la base de Kleine Brogel.

De bestaande buitenomheining van Kleine Brogel voldoet aan de normen van het reglement IF5bis over de inrichting voor de materiële veiligheid en veiligheidsnormen voor militaire gebouwen en installaties. Een omheining zoals omschreven in de vraag, is niet gepland. Rond de operationeel gevoelige zone werden veiligheidsomheiningen met elektronische detectie gepland. De helft ervan werd reeds geplaatst. De rest is gepland voor 2006-2010, maar zal worden vervroegd naar 2003-2004 in overleg met de planningsdiensten infrastructuurwerken. De elektronische detectie is gepland voor 2003.

En ce qui concerne l'incident de ce matin, les deux individus ont été repérés, alors qu'ils étaient encore à l'extérieur de la base. Celui qui a réussi à franchir la clôture a été immédiatement maîtrisé. Le dispositif de recherche, en collaboration avec votre police, était en place dans un temps inférieur à trente minutes, ce qui tend à démontrer une efficacité certaine de la sécurité, grâce à une bonne coopération.

Néanmoins, on ne peut jamais donner une garantie absolue, comme vous le disiez tout à l'heure. Je proposerai donc que nous organisions à bref délai une nouvelle concertation entre vos services et mon département afin de juger de l'opportunité de mettre en oeuvre d'autres dispositifs afin d'accroître encore la sécurité.

De heer Theo Kelchtermans (CD&V). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik apprecieer de captatio benevolentiae. Dat belet niet dat ik ontgoocheld ben dat de minister niet formeel zegt dat de huidige beveiligingsmaatregelen aan de grens tussen het militair domein en de omgeving absoluut onvoldoende zijn. De minister verwijst naar een gesprek dat we daarover nog zullen hebben. Als echter wat werd gezegd het enige is wat zal worden gedaan - al apprecieer ik dat sommige dingen versneld worden gerealiseerd - dan is dat onvoldoende. Aan de buitenzijde moeten echte beveiligingsmaatregelen worden genomen, zoniet zal de vliegbasis in de omgeving als een bestendig gevaar worden ervaren.