Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1799 van de heer Verreycken d.d. 28 december 2001 (N.) :
Asielzoekers. ­ Bevel tot het verlaten van het grondgebied. ­ Asielcentra.

Blijkens informatie uit het gerechtelijk arrondissement Brugge werden in de loop van het jaar 2000 5 389 mensen opgepakt, die kunnen worden omschreven als zijnde vluchtelingen of asielzoekers, al dan niet op doorreis in België.

34 % kreeg een bevel tot onmiddellijke verlating van het grondgebied, en 34,4 % kreeg het bevel tot verlating van het grondgebied binnen 5 dagen. 24 % van de opgepakte personen mocht gewoon beschikken. 4 % werd overgebracht naar een centrum voor illegalen of een andere « opvang »instantie. 1,7 % (94 personen) werd gerepatrieerd.

Graag ontving ik van de geachte minister dezelfde gegevens, per gerechtelijk arrondissement.

Hoeveel van de opgepakte personen kenden Nederlands, nodig om de bevelen tot verlaten van het grondgebied te begrijpen ?

Antwoord : De Dienst Vreemdelingenzaken, ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, is niet in het bezit van de gevraagde gegevens per gerechtelijk arrondissement.

Met betrekking tot de bestuursdocumenten dienen de overheden de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken na te leven.

Er worden geen statistieken bijgehouden van het aantal opgepakte vreemdelingen die Nederlands begrijpen.