Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1774 van de heer Remans d.d. 11 december 2001 (N.) :
Asielaanvragen. ­ Verzoekschriften bij de Raad van State. ­ Evolutie.

Alhoewel de asielaanvragen sterk afnamen, is er een toename van de verzoekschriften betreffende vreemdelingenzaken bij de Raad van State in absolute cijfers en ook wat het procentueel aandeel betreft.

Gerechtelijk jaar
­
Année judiciaire
Verzoekschriften
­
Recours
Vreemdelingenzaken
­
Dossiers d'étrangers
Aandeel in %
­
Part en %
1996-1997 6 560 2 550 38,9
1997-1998 6 191 2 733 44,1
1998-1999 9 139 5 374 58,8
1999-2000 12 738 9 237 72,3
2000-2001 22 528 18 458 81,9

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

­ Hoeveel (in absolute en procentuele cijfers) van deze verzoekschriften van de vreemdelingendossiers zijn te wijten aan gezondheidsredenen ?

­ Hoeveel (in absolute en procentuele cijfers) van deze gezondheidsdossiers geven aanleiding tot een tegenspreken van het aanvankelijk advies van de eerst geconsulteerde arts door de expertise op vraag van de Raad van State ?

Zijn deze cijfers ook beschikbaar per gewest en per provincie ?

Graag vernam ik eveneens van de geachte minister of er vooruitzichten zijn wanneer de vreemdelingenwetgeving wordt aangepast opdat de Raad van State enkel een controle uitoefent of de wetsbepalingen en procedures zijn nageleefd (cassatieberoep). De Raad zou dan niet meer over de grond van de zaak oordelen.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

Met betrekking tot de verzoekschriften bij de Raad van State in vreemdelingendossiers, worden geen afzonderlijke gegevens bijgehouden over « gezondheidsredenen » als ingeroepen middel. De medische problematiek komt immers meestal aan bod in het kader van een groter geheel (slechts één ingeroepen middel, naast vele andere) en wordt dus meestal niet beschouwd als het eigenlijke onderwerp van de aan de Raad van State voorgelegde betwisting, namelijk de verwijderingsmaatregel.

Wat het tweede deel van de vraag betreft, lijkt de globale hervorming van het asielbeleid die door de Ministerraad werd goedgekeurd in december 2000, thans minder noodzakelijk of niet dringend te zijn.

Inderdaad, de situatie is ondertussen grondig gewijzigd.

Er werd een zeer gevoelige daling vastgesteld van het aantal asielaanvragen in 2001 en 2002, de werking van de asielinstanties is kwalitatief erg verbeterd en de debatten binnen de Raad van de Europese Unie om tussen de vijftien lidstaten tot een harmonisering te komen van de huidige asielprocedures gaan goed vooruit.

Derhalve zal de relevantie van de verschillende elementen die de hervorming van de asielprocedure verantwoordden, opnieuw door de regering moeten worden onderzocht.