Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1362 van mevrouw de Bethune d.d. 20 juni 2001 (rappel van 15 januari 2002) (N.) :
Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen. ­ Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.

De regering benadrukt het principe van de « mainstreaming », dit wil zeggen dat de genderdimensie in aanmerking moet komen in elk beleidsdomein.

Op basis van dit beginsel zal het Belgisch Europese voorzitterschap het thema gelijkheid niet enkel op de agenda brengen van de Raad sociale zaken, maar ook op de Raad algemene zaken en de Raad Ecofin. Dit werd door vice-eerste minister Onkelinx benadrukt in haar toelichting bij de nota « Naar een sociaal rechtvaardig Europa ? ­ Brochure voor het Europees voorzitterschap » in de Senaat op 12 juni 2001.

Gezien het belang van het principe van de « mainstreaming » wil ik u vragen welke extra inspanning u in dit perspectief zal doen.

Welke gelijkekansenthema's voor mannen en vrouwen zal u op de Europese agenda zetten en met welk verhoopt resultaat ?

Antwoord : Hierna vindt het geachte lid het antwoord op de door haar gestelde vraag.

In mijn antwoord op de parlementaire vraag van 11 juni 2001 gaf ik te kennen dat het, in het kader van het strategisch doel van mijn departement, gekozen naar aanleiding van het Pekingplatform, de bedoeling is om het geweld tegen vrouwen te voorkomen en uit te schakelen en meer bepaald ook het geweld binnen de gezinssfeer.

Op de Europese agenda wordt impliciet aandacht besteed aan de thema's betreffende gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Zo zijn er namelijk raakvlakken met het door mijn departement gekozen strategisch doel en de actiepunten van het Belgisch voorzitterschap.

Het Belgisch voorzitterschap werkt in eerste instantie mee aan de verwezenlijking van een ruimte van veiligheid gewaarborgd door een gemeenschappelijk strafrechtelijk beleid.

In dit verband heeft de strijd tegen de mensenhandel een prioriteit van het Belgische voorzitterschap gevormd. Naar aanleiding van deze strijd werd ernaar gestreefd om de operationele doeltreffendheid van die strijd te verhogen, een betere coördinatie te bewerkstelligen tussen alle instanties van de Europese Unie betrokken bij die problematiek en een efficiëntere samenwerking te realiseren met organisaties en sleutellanden.

Om dit doel te verwezenlijken, heeft het voorzitterschap begin oktober een gezamenlijke politionele operatie georganiseerd om de netwerken van mensenhandel aan de toekomstige buitengrenzen van de EU te controleren.

Het voorzitterschap heeft bovendien een internationale conferentie over migratie georganiseerd in het gebouw van het Europees Parlement te Brussel op 16 en 17 oktober 2001. Dankzij de actieve deelname van de andere betrokken Belgische ministers, heeft men tijdens deze conferentie verschillende aspecten van de legale en illegale immigratie, zowel van mannen als vrouwen, kunnen aankaarten.

Bijkomende informatie over deze Europese activiteiten kunnen worden geraadpleegd op de internet-site van het Belgisch voorzitterschap.