2-223

2-223

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 JULI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en Assemblee van de West-Europese Unie.

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de dood van de dochter van een Kazakse journaliste, naar aanleiding van haar onthullingen over het onderzoek naar verdachte rekeningen, waarbij de Kazakse zakenwereld betrokken is» (nr. 2-1061)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het ontbieden van de Israëlische ambassadeur in België met toepassing van het Europees kaderbesluit inzake terrorismebestrijding en de Belgische genocidewet» (nr. 2-1063)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het gratis laten testen van drugs tijdens een muziekfestival» (nr. 2-1060)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het kleinschalig gebruik van cannabis op muziekfestivals» (nr. 2-1064)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de nieuwe tarieven van De Post en de zegels met blijvende frankeerwaarde (zonder faciale waarde)» (nr. 2-1065)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de omzendbrieven van 24 juni aan de OCMW's over de huisvesting van asielzoekers» (nr. 2-1056)
Vraag van mevrouw Marie Nagy aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het verloop van de uitzettingen vanaf de open centra» (nr. 2-1067)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de advocaten die werden aangesteld door de federale regering om haar te vertegenwoordigen bij het Arbitragehof voor wat betreft de zogenaamde Lambermontwetten» (nr. 2-1069)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over «de toestand in de gevangenissen» (nr. 2-852)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer René Thissen aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de MPA-crisis» (nr. 2-1068)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de MPA-crisis» (nr. 2-1066)
Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de verkoop van radarverstoorders via het internet» (nr. 2-1059)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de opschorting van de verkoop van bepaalde geneesmiddelen» (nr. 2-1062)

Intrekking van een wetsvoorstel

Samenstelling van commissies

Aanwijzing van een Nederlandstalig effectief lid (hoogleraar) van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 2-1238)

Stemmingen

Wetsvoorstel tot instelling van advocaten voor minderjarigen (van mevrouw Kathy Lindekens, Stuk 2-256) (Nieuw opschrift)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 2-554)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (van mevrouw Martine Taelman c.s., Stuk 2-626)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 259bis-12 en 259bis-18 van het Gerechtelijk Wetboek (van de heer Josy Dubié c.s., Stuk 2-1153)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (Stuk 2-1245) (Evocatieprocedure)

Aanwijzing van een Nederlandstalig effectief lid (hoogleraar) van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 2-1238)

Uitslag van de geheime stemming

Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (Stuk 2-1239)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 (Stuk 2-1233)
Wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Stuk 2-1241) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen (Stuk 2-1242)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-Arabië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001 (Stuk 2-1190)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998 (Stuk 2-1235)

Regeling van de werkzaamheden

Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (Stuk 2-1239)

Uitslag van de geheime stemming

Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Stuk 2-1240)

Uitslag van de geheime stemming

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-1248) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (Stuk 2-1239)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Stuk 2-1240)