2-218

2-218

Sťnat de Belgique

Annales

MERCREDI 10 JUILLET 2002 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune au ministre de l'Intťrieur sur ęles soins prodiguťs aux ťtrangers porteurs du virus HIV et l'expulsion de ceux-ciĽ (nļ 2-842)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Naar aanleiding van de topontmoeting in Barcelona worden we overstelpt met berichten over de wereldwijd woekerende aids-epidemie.

Naar ik heb vernomen zouden een aantal met het HIV-virus besmette asielzoekers op het ogenblik in hechtenis worden gehouden met het oog op hun uitwijzing. Gesloten centra en gevangenissen zouden niet over de mogelijkheid beschikken om deze personen de gepaste verzorging te verlenen. Tevens zijn er problemen in verband met hun verzorging in het buitenland.

Wat is het beleid van de minister dienaangaande? Hoeveel aids-patiŽnten van vreemde nationaliteit worden thans in hechtenis gehouden met het oog op hun repatriŽring? Welke maatregelen worden er getroffen voor hun verzorging? In welke omstandigheden wordt een besmetting met het HIV-virus als een voldoende humanitaire reden beschouwd om af te zien van uitwijzing?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Momenteel zijn er in de gesloten centra geen zieke aids-patiŽnten aanwezig.

Aids-patiŽnten worden in de medische diensten van de gesloten centra op dezelfde manier verzorgd als Belgen. Daartoe werken ze samen met de gespecialiseerde diensten van de verschillende universitaire en academische ziekenhuizen en met het Tropisch Instituut te Antwerpen. Het medisch team geeft HIV-patiŽnten voorlichting inzake seksueel overdraagbare aandoeningen en verstrekt hen medisch-psychische ondersteuning.

De bewoners van gesloten centra worden niet systematisch gescreend op HIV besmetting Er wordt evenwel selectief gescreend op HIV wanneer er daartoe klinische indicaties zijn of wanneer de bewoners risicogedrag vertonen. Het gaat daarbij om drugsgebruikers en personen die met een andere SOA besmet zijn.

Het is onmogelijk een eenduidig cijfer te geven over het aantal seropositieve patiŽnten die zouden zijn uitgewezen of gerepatrieerd.

Ernstig zieke personen, dus ook ernstig zieke aids-patiŽnten, worden overigens nooit gerepatrieerd of uitgewezen aangezien de artsen geen fit to fly afleveren.

Aids-patiŽnten van wie de toestand stabiel is en die de gepaste medische behandeling volgen, kunnen wel worden gerepatrieerd of uitgewezen.

Of de centrumarts hiertegen al dan niet medisch bezwaar aantekent, hangt van vele factoren af. Zo roept de centrumarts in de meeste gevallen een medisch bezwaar in voor patiŽnten van Afrikaanse origine. De medische voorzieningen zijn in Afrika immers veelal onbestaand of de kosten voor een medische behandeling zijn er voor de betrokkenen onbetaalbaar.

Voor bewoners die uit andere landen komen hangt de ondertekening door de centrumarts van de fit to fly veelal af van de opvangstructuren ter plaatse en van de kwaliteit van de gegeven verzorging. Elk geval wordt dus afzonderlijk beoordeeld en geŽvalueerd door de centrumartsen.

Het aantal Aids-patiŽnten in de gesloten centra is volgens de medische diensten vrij beperkt. Op ongeveer 10.500 nieuwe inschrijvingen in de gesloten centra tussen januari 2001 tot en met mei 2002, werd voor ongeveer 25 bewoners met Aids een medische behandeling gestart.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik zal deze informatie doorgeven aan de NGO's die mij omtrent dit probleem hebben gesensibiliseerd. Het verheugt me dat er in de gesloten centra weinig zieke aids-patiŽnten zijn.

De vraag was ook of degenen die met het HIV-virus besmet zijn, goed worden opgevangen. Mij werd gesignaleerd dat dit niet het geval is. Kan de minister nagaan of dit klopt?

Ik pleit er ook voor dat de minister nagaat of binnen het kader van de projecten voor de vrijwillige terugkeer meer inspanningen kunnen worden gedaan met betrekking tot aids-preventie en dergelijke. Wij moeten alle krachten bundelen om de aids-preventie en -verzorging in alle projecten te stroomlijnen.

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik meen dat mijn antwoord duidelijk was, maar ik zal de vraag voorleggen aan mijn administratie.

-L'incident est clos.