2-218

2-218

Sénat de Belgique

Annales

MERCREDI 10 JUILLET 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Didier Ramoudt à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et au ministre des Affaires sociales et des Pensions sur «l'aide aux victimes d'accidents dans le secteur de la pêche» (nº 2-1055)

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Ik wil me allereerst verontschuldigen dat ik te laat ben, maar in het Vlaams Parlement werd er volop gestemd en ik kan maar op één plaats tegelijk zijn.

In de media konden we vernemen dat een Belgisch vissersvaartuig uit Zeebrugge voor de Engelse kust is vergaan. De lichamen van twee opvarenden werden geborgen, de andere twee zijn nog vermist, maar zijn vermoedelijk ook omgekomen. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval is nog altijd bezig en er is op dat punt dus nog geen uitsluitsel. De reder verklaarde terecht dat een vissersvaartuig opnieuw kan worden aangekocht, maar dat de mensenlevens onherroepelijk verloren zijn. Vier families worden dus geconfronteerd met het leed en verdriet van het verlies van een dierbare en één familie zelfs met het verlies van een 17-jarige scheepsjongen die voor het eerst echt op zee ging.

In verscheidene sectoren bestaat er een vorm van slachtofferhulp om de families en/of degenen die nauw betrokken zijn bij de slachtoffers van een ongeval, ramp of desgevallend een misdrijf, in de moeilijke periode te begeleiden. Collega Maertens en ikzelf hebben op 2 juli 2001 een wetsvoorstel in verband met het sociaal statuut van de zeevisser ingediend. Het werd voor het eerst behandeld op 6 februari 2002. In de Kamer werd op 17 april 2002 een gelijkaardig voorstel ingediend, maar om duistere redenen werden beide voorstellen nog altijd niet ten gronde behandeld. Misschien bieden ze wel de mogelijkheid om nabestaanden in dergelijke gevallen te helpen.

Hoe dan ook, moeten we nu rekening houden met de actuele situatie. Graag vernam ik dan ook van de minister of er in de visserijsector naar analogie met andere sectoren een gestructureerde vorm van slachtofferhulp is opgezet. Zo ja, hoe verloopt dat dan? Zo nee, welke maatregelen neemt de minister om dat te verhelpen?

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi. - L'accident dont vous avez parlé, monsieur Ramoudt, est un drame humain d'autant plus inacceptable qu'un jeune garçon ainsi que trois de ses camarades y ont perdu la vie. Je tiens à adresser mes sincères condoléances aux familles. Malheureusement, ces accidents en mer sont encore beaucoup trop nombreux.

De zeevisserijsector heeft maatregelen genomen om bij zware of dodelijke ongevallen de families op de meest menselijke wijze te verwittigen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen is de verzekeraar van de zeevisserijsector. Een sociaal assistente zal de eerstvolgende dagen de getroffen families bezoeken en hen informeren over hun rechten die voortvloeien uit de arbeidsongevallenwet. Sommige externe preventiediensten doen een beroep op gespecialiseerde diensten in omstandigheden zoals deze van Zeebrugge. Ik heb de voorzitter van de paritaire commissie belast de opportuniteit voor het oprichten van een specifieke omkadering voor de slachtoffers en hun naasten op de agenda te plaatsen.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - De minister kan natuurlijk niet meer zeggen dan wat nu van toepassing is. Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft 25.000 euro gereserveerd voor het Vissersfonds. Dat is nagenoeg niks.

Drie van de omgekomen vissers waren niet gehuwd, maar samenwonend. Dat vergemakkelijkt de zaken niet. Ik hoop dat er werk wordt gemaakt van het sociaal statuut van de zeevissers. Alles is klaar, er is geen enkele reden om het niet te implementeren. We zijn bereid om onze voorstellen aan te passen. We wensen dat iedere visser een volwaardig statuut heeft en dat zijn nabestaanden worden beschermd.